Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jacek Barczak

Pozew na formularzu

Jacek Barczak

AUTOR: Jacek Barczak


DATA: 9.03.2015


KATEGORIA: Proces sądowy


Drukuj

Pozew może zostać napisany dowolnym pismem i na dowolnej karcie papieru. Ważne jednak, aby w sposób zrozumiał były w nim przedstawione wnioski i inne informacje wymagane przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Taka jest ogólna zasada. Istnieją jednak wyjątki, w których przepisy prawa wymagają, aby pozew został sporządzony na formularzu urzędowym.

 

W jakich sytuacjach?

W odniesieniu do spraw, które mieszczą się w kręgu naszych zainteresowań, należy pamiętać o wyjątku przewidzianym w art. 505[2] k.p.c. w zw. z art. 505[1] pkt 1) k.p.c. Z przepisów tych wynika m.in., że w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, a w postępowaniu tym istnieje obowiązek sporządzenia pozwu, jak i niektórych innych pism, na urzędowym formularzu.

Wyjątek ten będzie miał zastosowanie w szczególności w sprawach o świadczenie z tytułu ubezpieczenia autocasco, gdzie kwota roszczenia nie przekracza 10.000 zł, ponieważ w takiej sytuacji mamy do czynienia z roszczeniem wynikającym z umowy pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym (poszkodowanym).

Zaznaczyć należy, że roszczenie poszkodowanego wobec ubezpieczyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC nie jest roszczeniem wynikającym z umowy pomiędzy tymi stronami. Umowa w tym przypadku zawarta jest pomiędzy sprawcą szkody i ubezpieczycielem, a źródłem roszczenia poszkodowanego jest czyn niedozwolony, czyli tzw. delikt. W takiej więc sytuacji pozwu nie trzeba sporządzać na urzędowym formularzu.

Jak to zrobić?

Wzory urzędowych formularzy pism procesowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 217 z dnia 14.10.2013 r.). Urzędowe formularze zostały przewidziane dla następujących kategorii pism procesowych:

  • pozew – oznaczony symbolem P;
  • pismo procesowe zawierające dane uzupełniające stron – oznaczone symbolem DS, w którym wskazuje się dane kolejnych stron lub dodatkowe dane stron już wskazanych;
  • pismo zawierające wnioski dowodowe – oznaczone symbolem WD, dla pism procesowych w postępowaniu uproszczonym, w którym zgłasza się dowody niewskazane w innych pismach;
  • odpowiedź na pozew – oznaczone symbolem OP;
  • pozew wzajemny – oznaczony symbolem PW;
  • sprzeciw lub zarzuty – oznaczone symbolem SP, dla sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym oraz zarzutów.

Można oczywiście kopiować powyższe wzory z Dziennika Ustaw, ale najwygodniej jest pobrać odpowiedni formularz w formie edytowalnego pliku tekstowego ze stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości lub ze stron któregoś z sądów powszechnych. Niezależnie od tego, osoby niekorzystające z komputera i drukarki mogą uzyskać nieodpłatnie odpowiedni urzędowy formularz pisma procesowego w formie papierowej w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych.

Wypełniając formularz należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pouczeniu, w tym wypełniać je pismem maszynowym lub komputerowym, a w razie ręcznego wypełniania pisać wielkimi literami.

Jakie sankcje za brak formularza?

Jeżeli pozew nie został wniesiony na urzędowym formularzu w przypadku istnienia takiego obowiązku, sąd wzywa powoda do poprawienia pozwu poprzez sporządzenie go na formularzu i ponownego złożenia w terminie tygodniowym. W przypadku nieuczynienia tego, sąd zwraca pozew, co oznacza, że pozew nie został skutecznie wniesiony. W takim przypadku, nie ma przeszkód, aby jeszcze raz złożyć pozew i tym razem skutecznie dochodzić roszczenia, o ile w międzyczasie nie upłynął jeszcze termin przedawnienia. Więcej o terminach przedawnienia można przeczytać tutaj.

Zaznaczyć ponadto należy, że zastosowanie formularza w sytuacji, gdy nie było to wymagane, nie będzie żadnym błędem ani przeszkodą do nadania sprawie biegu.

Jacek Barczak

Jacek Barczak

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii Barczak Rozpara

  Więcej artykułów tego autora
Więcej artykułów z tej kategorii

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Status materialny nie jest barierą dla wygrania sprawy przed sądem

Czy świadek musi stawić się w sądzie?

Diabeł nie zawsze tkwi w kluczyku