Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Standard pojazdu – kluczowy dla wypłaty odszkodowania

DATA: 13.03.2015


KATEGORIA: Pojazd zastępczy


Drukuj

Korzystanie z pojazdu zastępczego może być zasadne również wtedy, gdy poszkodowany posiada inne, poza uszkodzonym, pojazdy, lecz żaden z nich nie odpowiada standardem uszkodzonemu samochodowi.

Do powyższej konkluzji prowadzi analiza wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13.01.2015 r. (sygn. akt: IX Ca 852/14), wydanego w takiej oto sprawie. Po wypadku komunikacyjnym, z uwagi na brak możliwości używania uszkodzonego samochodu, powódka zawarła umowę najmu pojazdu zastępczego. Wskazana umowa została zawarta na okres 20 dni, zaś czynsz najmu ustalony został na poziomie 400 złotych netto/dobę. Łącznie z tytułu zawarcia ww. umowy powódka zapłaciła 8.000 złotych netto (9.840 złotych  brutto). Z uwagi na poniesienie ww. kosztów powódka zwróciła się do zakładu ubezpieczeń, obejmującego sprawcę wypadku ochroną ubezpieczeniową, o ich zwrot. Powódka domagając się refundacji poniesionych wydatków wyjaśniła ubezpieczycielowi, że w okresie naprawy uszkodzonego samochodu, pojazd zastępczy był jej potrzebny do zaspokajania codziennych potrzeb komunikacyjnych, w tym do przewożenia 4 dzieci do szkół oraz przedszkoli. Pozwany odmówił wypłaty na rzecz powódki jakichkolwiek sum pieniężnych tytułem zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego i sprawa ostatecznie trafiła do sądu.

 
Sąd I instancji przychylił się do stanowiska powódki i uznał, że uzasadnione było skorzystanie przez nią z pojazdu zastępczego. Sąd zważył, że pomimo posiadania przez powódkę innych, nieuszkodzonych pojazdów, żaden z nich nie był pięcioosobowy i nie pozwalał na jednoczesne przewożenie czwórki dzieci pozostających pod jej opieką – nie odpowiadał standardem uszkodzonemu samochodowi. Sąd podkreślił przy tym, że utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia implikuje potrzebę zwrotu przez ubezpieczyciela wydatków koniecznych tj. niezbędnych do korzystania z innego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim poszkodowany korzystałby ze swego samochodu, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W ocenie Sądu Rejonowego nie ulegało wątpliwości, iż w majątku powódki powstała szkoda, której by nie poniosła gdyby do kolizji nie doszło.

 
Uznając roszczenie powódki za słuszne co do zasady, Sąd dokonał analizy zasadności okresu, na który umowa została zawarta, jak również przyjętej przez strony umowy stawki czynszu najmu. Opierając się na sporządzonej w sprawie opinii biegłego Sąd stwierdził, że 20 dni najmu samochodu zastępczego nie jest okresem nadmiernym, a zatem że za cały ww. okres należy się zwrot kosztów najmu. Sąd zweryfikował jednak wysokość czynszu najmu do kwoty 258 złotych netto/dobę, jako przeciętnej dobowej stawki za wynajęcie pojazdu odpowiadającego standardowi uszkodzonego samochodu (ww. stawka wynikała ze średniej arytmetycznej cen stosowanych przez firmy zajmujące się wynajmem aut na rynku lokalnym w okresie objętym umową najmu pojazdu zastępczego). Uwzględniając wszystkie ww. okoliczności Sąd uznał, iż celowe oraz ekonomicznie uzasadnione było poniesienie przez powódkę kosztów najmu w wysokości 6.346,80 złotych  brutto.

 
Od wskazanego wyroku, pozwany wniósł apelację. Sąd Okręgowy w pełni aprobując rozważania prawne dokonane przez Sąd I instancji uznał apelację za bezzasadną. Sąd ten podkreślił przy tym, że brak możliwości jednoczesnego przewożenia samochodem wszystkich dzieci powodowałby znaczne utrudnienia, jeżeli nie wręcz sparaliżowanie funkcjonowania rodziny, a zatem że zawarcie przez powódkę umowy najmu zastępczego było w pełni uzasadnione.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...

Podstawowy assistance nie zawsze wystarczy

Sądy inne, a problemy te same