Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS nie ogranicza odpowiedzialności ubezpieczyciela

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 24.03.2021


KATEGORIA: Proces sądowy


Drukuj

Śmierć członka rodziny w wyniku wypadku skutkuje nie tylko krzywdą po stronie jego bliskich, lecz również koniecznością poniesienia kosztów związanych z organizacją pochówku. Na jakiego rodzaju świadczenia mogą liczyć w takiej sytuacji bliscy zmarłej osoby od ubezpieczyciela sprawcy?

odszkodowanie osobiste

Przed takim pytaniem stanął Sąd Okręgowy w Sieradzu (sygnatura akt: I Ca 257/18), rozpatrując sprawę dotyczącą roszczenia o pokrycie kosztów pogrzebu przez ubezpieczyciela. Przedkładając rachunki za usługi związane z organizacją pogrzebu (takie jak koszty organisty, chłodni cmentarnej oraz wykonania tabliczki grobowej) powódka (siostra zmarłego) zażądała zasądzenia na jej rzecz całej kwoty poniesionej z tego tytułu.

Koszty pochówku poniesiono, a sąd odmawia ich uwzględnienia

Ubezpieczyciel tymczasem podnosił, że skoro ZUS wypłacił zasiłek pogrzebowy po śmierci poszkodowanego, to wykluczone jest dochodzenie pełnych kosztów związanych z organizacją pochówku. W ocenie zakładu ubezpieczeń, jedynie nadwyżka ponad kwotę otrzymaną z ZUS może stanowić szkodę po stronie osoby ponoszącej koszty pogrzebu.

Sąd pierwszej instancji uznał argumenty ubezpieczyciela za zasadne i oddalił powództwo w tym zakresie.

Sąd II instancji nie miał wątpliwości co do roszczenia powódki

Powódka nie złożyła jednak broni; w wywiedzionej apelacji argumentowano, że z uwagi na charakter zasiłku z ZUS niemożliwe jest zaliczenie go na poczet należnego członkom rodziny odszkodowania, opartego na art. 446 §1 k.c. Tym samym powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz kwot tytułem kosztów pochówku.

Sąd Okręgowy w Sieradzu przyznał rację powódce; powołując się na uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 15.04.2009 r. (III CZP 140/08) wskazano, że stanowisko Sądu pierwszej instancji całkowicie odbiega od prawidłowego rozumienia treści przepisów. Tym samym pomimo otrzymania zasiłku, powódka miała prawo żądać zwrotu poniesionych w związku z wypadkiem kosztów pogrzebu.

Odmienny cel i źródło finansowania obu świadczeń

Jak podkreślono w uzasadnieniu, choć zasiłek pogrzebowy łączy się z poniesieniem kosztów pochówku i stanowi źródło pokrycia przynajmniej części tych kosztów, to jednak nie jest to jego zasadnicza funkcja. Zasiłek wypłacony przez ZUS ma bowiem charakter pomocy socjalnej dla rodziny w trudnym dla niej momencie, jakim jest odejście osoby bliskiej. Podkreślono również, że osoba opłacająca składki na ubezpieczenie społeczne za życia tworzy niejako fundusz pozwalający na wypłatę zasiłku w przyszłości, tym samym wypłata ta pokrywana jest z jego składek.

Tymczasem odszkodowanie oparte na art. 446§1 k.c. ma na celu zrekompensowanie kosztów poniesionych przez konkretną osobę, wykazanych przy tym odpowiednią dokumentacją (rachunki, faktury VAT etc.). Sąd zaznaczył, że nie jest możliwe akceptowanie sytuacji, w której to podmiot zobowiązany (ubezpieczyciel) ogranicza swoją odpowiedzialność przy uwzględnieniu środków pochodzących ze składek osoby poszkodowanej oraz środków Skarbu Państwa. Prowadziłoby to do nienależnego przysporzenia ubezpieczyciela, co byłoby zaprzeczeniem zasady wyrażonej w art. 446§1 k.c.

W efekcie na rzecz powódki zasądzona została kwota objęta zakresem apelacji.

Konieczne jest wykazanie poniesionych kosztów

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Sieradzu uznać należy za przejaw ustabilizowania linii orzeczniczej w zakresie dotyczącym kosztów pogrzebu poniesionych przez członków rodziny ofiary wypadków. Bez wątpienia Sąd Najwyższy jednoznacznie nakreślił sposób rozstrzygania sporów o tego rodzaju roszczenia – istotne jest przy tym odpowiednie udokumentowanie poniesionych kosztów. Z pewnością przedłożenie rachunków i faktur potwierdzających zapłatę określonych sum w związku z organizacją pochówku ukróci polemikę z ubezpieczycielem, a powołanie na utrwalone orzecznictwo pozwoli na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Status materialny nie jest barierą dla wygrania sprawy przed sądem

Czy świadek musi stawić się w sądzie?

Diabeł nie zawsze tkwi w kluczyku