Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Opóźnienie w zgłoszeniu kradzieży pojazdu nie musi skutkować odmową wypłaty odszkodowania

DATA: 15.12.2014


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Niezawiadomienie ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu w terminie wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia nie może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania, jeżeli ubezpieczonemu nie można przypisać winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa w niedopełnieniu wskazanego obowiązku.

Ogólne warunki ubezpieczenia często zawierają postanowienia wskazujące, iż ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania bądź też zmniejszyć jego wysokość, jeżeli ubezpieczony nie zawiadomi ubezpieczyciela niezwłocznie (np. w ciągu 24 godzin) o zajściu zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Tego typu postanowienia pojawiają się również w umowach ubezpieczenia autocasco obejmujących swoim zakresem wypadki ubezpieczeniowe w postaci kradzieży pojazdu.

Brak niezwłocznego powiadomienia ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu nie może jednak automatycznie powodować odmowy wypłaty odszkodowania. W każdym przypadku należy badać jakie były przyczyny zaniedbania ubezpieczonego w dokonaniu przedmiotowego zgłoszenia. Odmowa wypłaty odszkodowania będzie zasadna bowiem jedynie wówczas, gdy ubezpieczonemu będzie można przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo w niedopełnieniu nałożonego na niego w OWU obowiązku niezwłocznego powiadomienia ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu.

Przykładowo w wyroku z dnia 06.11.1992 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt: I Acr 457/92) rozstrzygał sytuację, w której ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z powołaniem się na to, że ubezpieczony nie zgłosił ubezpieczycielowi faktu kradzieży pojazdu niezwłocznie (w terminie 7 dni), tak jak tego wymagały OWU, lecz dopiero 17-stego dnia od zajścia ww. zdarzenia. W analizowanej sprawie o zniknięciu pojazdu ubezpieczony powiadomił niezwłocznie policję, a następnie jeździł na giełdy samochodowe poszukując skradzionego pojazdu. Ubezpieczony zwrócił się również o pomoc w poszukiwaniu samochodu do swoich znajomych. Dopiero gdy opisane starania nie przyniosły skutku, ubezpieczony powiadomił ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu oraz wniósł o wypłacenie należnego mu z tego tytułu odszkodowania. Ubezpieczyciel nie uznał jednak roszczeń powoda ze wskazanych powyżej względów. Na kanwie opisanego powyżej stanu faktycznego Sąd stwierdził, iż zachowanie ubezpieczonego nie mogło zostać uznane za rażąco niedbałe oraz że ubezpieczyciel nie miał podstaw do odmowy wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia. W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz ubezpieczonego należne mu odszkodowanie.

Stwierdzić należy, że w każdym przypadku należy badać jakie były przyczyny opóźnienia w zawiadomieniu ubezpieczyciela o powstałej szkodzie oraz czy ubezpieczony podjął działania w celu odnalezienia skradzionego pojazdu. Dopiero ustalenie, iż niedochowanie wskazanego w OWU terminu do zgłoszenia ubezpieczycielowi kradzieży pojazdu nastąpiło z powodu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej ubezpieczonego, może stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie