Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS nie ogranicza odpowiedzialności ubezpieczyciela

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 24.03.2021


KATEGORIA: Proces sądowy


Drukuj

Śmierć członka rodziny w wyniku wypadku skutkuje nie tylko krzywdą po stronie jego bliskich, lecz również koniecznością poniesienia kosztów związanych z organizacją pochówku. Na jakiego rodzaju świadczenia mogą liczyć w takiej sytuacji bliscy zmarłej osoby od ubezpieczyciela sprawcy?

odszkodowanie osobiste

Przed takim pytaniem stanął Sąd Okręgowy w Sieradzu (sygnatura akt: I Ca 257/18), rozpatrując sprawę dotyczącą roszczenia o pokrycie kosztów pogrzebu przez ubezpieczyciela. Przedkładając rachunki za usługi związane z organizacją pogrzebu (takie jak koszty organisty, chłodni cmentarnej oraz wykonania tabliczki grobowej) powódka (siostra zmarłego) zażądała zasądzenia na jej rzecz całej kwoty poniesionej z tego tytułu.

Koszty pochówku poniesiono, a sąd odmawia ich uwzględnienia

Ubezpieczyciel tymczasem podnosił, że skoro ZUS wypłacił zasiłek pogrzebowy po śmierci poszkodowanego, to wykluczone jest dochodzenie pełnych kosztów związanych z organizacją pochówku. W ocenie zakładu ubezpieczeń, jedynie nadwyżka ponad kwotę otrzymaną z ZUS może stanowić szkodę po stronie osoby ponoszącej koszty pogrzebu.

Sąd pierwszej instancji uznał argumenty ubezpieczyciela za zasadne i oddalił powództwo w tym zakresie.

Sąd II instancji nie miał wątpliwości co do roszczenia powódki

Powódka nie złożyła jednak broni; w wywiedzionej apelacji argumentowano, że z uwagi na charakter zasiłku z ZUS niemożliwe jest zaliczenie go na poczet należnego członkom rodziny odszkodowania, opartego na art. 446 §1 k.c. Tym samym powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz kwot tytułem kosztów pochówku.

Sąd Okręgowy w Sieradzu przyznał rację powódce; powołując się na uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 15.04.2009 r. (III CZP 140/08) wskazano, że stanowisko Sądu pierwszej instancji całkowicie odbiega od prawidłowego rozumienia treści przepisów. Tym samym pomimo otrzymania zasiłku, powódka miała prawo żądać zwrotu poniesionych w związku z wypadkiem kosztów pogrzebu.

Odmienny cel i źródło finansowania obu świadczeń

Jak podkreślono w uzasadnieniu, choć zasiłek pogrzebowy łączy się z poniesieniem kosztów pochówku i stanowi źródło pokrycia przynajmniej części tych kosztów, to jednak nie jest to jego zasadnicza funkcja. Zasiłek wypłacony przez ZUS ma bowiem charakter pomocy socjalnej dla rodziny w trudnym dla niej momencie, jakim jest odejście osoby bliskiej. Podkreślono również, że osoba opłacająca składki na ubezpieczenie społeczne za życia tworzy niejako fundusz pozwalający na wypłatę zasiłku w przyszłości, tym samym wypłata ta pokrywana jest z jego składek.

Tymczasem odszkodowanie oparte na art. 446§1 k.c. ma na celu zrekompensowanie kosztów poniesionych przez konkretną osobę, wykazanych przy tym odpowiednią dokumentacją (rachunki, faktury VAT etc.). Sąd zaznaczył, że nie jest możliwe akceptowanie sytuacji, w której to podmiot zobowiązany (ubezpieczyciel) ogranicza swoją odpowiedzialność przy uwzględnieniu środków pochodzących ze składek osoby poszkodowanej oraz środków Skarbu Państwa. Prowadziłoby to do nienależnego przysporzenia ubezpieczyciela, co byłoby zaprzeczeniem zasady wyrażonej w art. 446§1 k.c.

W efekcie na rzecz powódki zasądzona została kwota objęta zakresem apelacji.

Konieczne jest wykazanie poniesionych kosztów

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Sieradzu uznać należy za przejaw ustabilizowania linii orzeczniczej w zakresie dotyczącym kosztów pogrzebu poniesionych przez członków rodziny ofiary wypadków. Bez wątpienia Sąd Najwyższy jednoznacznie nakreślił sposób rozstrzygania sporów o tego rodzaju roszczenia – istotne jest przy tym odpowiednie udokumentowanie poniesionych kosztów. Z pewnością przedłożenie rachunków i faktur potwierdzających zapłatę określonych sum w związku z organizacją pochówku ukróci polemikę z ubezpieczycielem, a powołanie na utrwalone orzecznictwo pozwoli na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów.

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Status materialny nie jest barierą dla wygrania sprawy przed sądem

Czy świadek musi stawić się w sądzie?

Diabeł nie zawsze tkwi w kluczyku

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).