Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Niedostarczenie dokumentów pojazdu nie zawsze stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania

DATA: 28.11.2014


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

W przypadku niedostarczenia dokumentów pojazdu ubezpieczyciel nie ma prawa omówić wypłaty odszkodowania z tytułu jego kradzieży bez dokonania oceny tego czy okoliczność niedostarczenia dokumentów była zawiniona przez ubezpieczonego oraz czy miała wpływ na zajście tego zdarzenia.

Wyrokiem z dnia 10.09.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt: VI ACa 1965/13) uznał za niedozwolone i zakazał ubezpieczycielowi wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy, który bezwzględnie uzależniał wypłatę odszkodowania za kradzież pojazdu od przekazania dowodu rejestracyjnego pojazdu i karty pojazdu albo dowodu dopuszczenia pojazdu do ruchu, poza przypadkiem utraty ww. dokumentów na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie Sąd wskazał, że w przypadku analizowanego postanowienia OWU prawo do odmowy wypłaty odszkodowania uzależnione zostało od całkowicie obiektywnej okoliczności braku określonych dokumentów pojazdu. Sąd pokreślił przy tym, że poza utratą dokumentów na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, może dojść do innych, niezawinionych przez ubezpieczonego i zupełnie niezwiązanych z kradzieżą pojazdu sytuacji, w których niemożliwe będzie dostarczenie ubezpieczycielowi wskazanych dokumentów. Jednak w takich przypadkach, zgodnie z kwestionowanym postanowieniem OWU, ubezpieczony również narażony byłby na odmowę wypłaty należnego mu świadczenia. W ocenie Sądu takie uregulowanie sytuacji ubezpieczonego jest niedozwolone. Wszystkie obowiązki nałożone na ubezpieczonego, które są związane z ustalaniem możliwości wypłaty odszkodowania, muszą mieć bowiem ścisły związek z zakresem ubezpieczenia (w omawianym przypadku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym w postaci kradzieży pojazdu). Jeżeli zaś opisany związek nie zachodzi, postanowienie pozwalające uwolnić się ubezpieczycielowi od zapłaty odszkodowania z powołaniem się na sam fakt braku dokumentów pojazdu, uznać należy za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów, a zatem (jako niedozwolone postanowienie umowne) nie wiążące ubezpieczonego będącego konsumentem.

Stwierdzić zatem należy, że nie może być automatyzmu w uznaniu braku obowiązku wypłaty odszkodowania w sytuacji braku przekazania ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu. Każdorazowo należy dokonać oceny zawinienia ubezpieczonego w niedopełnieniu ww. obowiązku oraz jego wpływu na kradzież pojazdu.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie