Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Co z wrakiem pojazdu po szkodzie całkowitej?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 8.01.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Po otrzymaniu odszkodowania z tytułu szkody całkowitej to poszkodowany decyduje, co dalej zrobić z uszkodzonym pojazdem. Ubezpieczyciel nie musi odebrać wraku, ale może pomóc poszkodowanemu przy jego odsprzedaży.

Odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej wylicza się przez ustalenie wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym (przed wypadkiem) oraz wartości wraku. Poszkodowanemu przysługuje różnica pomiędzy tymi dwoma kwotami. Ubezpieczyciel ustalając wysokość szkody nie jest zobowiązany do przejęcia wraku od poszkodowanego oraz pośrednictwa przy jego odsprzedaży. Wrak jest własnością poszkodowanego i to on decyduje, co zrobi z nim po wypadku. Pojazd może zostać sprzedany, naprawiony albo zezłomowany.

Co może zrobić ubezpieczyciel

Poszkodowany może jednak zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o pomoc w zagospodarowaniu wraku. Podstawą takiego działania ubezpieczyciela jest art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń może przejmować i zbywać przedmioty i prawa nabyte w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele najczęściej wystawiają auto na specjalistycznej platformie internetowej, gdzie różni kupujący mogą składać oferty jego zakupu. Jeśli wraku nie uda się sprzedać za cenę ustaloną na aukcji, można domagać się od ubezpieczyciela dopłaty brakującej kwoty. Wartość wraku powinna bowiem odpowiadać realiom rynkowym, tj. kwocie za jaką rzeczywiście poszkodowany jest w stanie sprzedać uszkodzony pojazd przy zachowaniu należytej staranności.

Skutki niezagospodarowania wraku

Zagospodarowanie wraku ma istotne znaczenie ponieważ sam fakt, że pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, nie zwalnia poszkodowanego z obowiązku ponoszenia opłat związanych z jego posiadaniem. Przede wszystkim chodzi tu o składkę za ubezpieczenie OC. Poszkodowany może uniknąć zapłaty składki tylko poprzez zbycie wraku lub jego demontaż. Zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, likwidacja pojazdu może być dokonana wyłącznie w autoryzowanych stacjach demontażu. Likwidacja taka uprawnia właściciela pojazdu do jego wyrejestrowania. Przy wyrejestrowaniu właściwy organ sprawdza czy pojazd miał opłacone ubezpieczenie OC. Nieokazanie ważnej polisy OC skutkuje powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który może nałożyć na poszkodowanego karę finansową.

 

odszkodowania, Xaltum

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie