Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Co z wrakiem pojazdu po szkodzie całkowitej?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 8.01.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Po otrzymaniu odszkodowania z tytułu szkody całkowitej to poszkodowany decyduje, co dalej zrobić z uszkodzonym pojazdem. Ubezpieczyciel nie musi odebrać wraku, ale może pomóc poszkodowanemu przy jego odsprzedaży.

Odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej wylicza się przez ustalenie wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym (przed wypadkiem) oraz wartości wraku. Poszkodowanemu przysługuje różnica pomiędzy tymi dwoma kwotami. Ubezpieczyciel ustalając wysokość szkody nie jest zobowiązany do przejęcia wraku od poszkodowanego oraz pośrednictwa przy jego odsprzedaży. Wrak jest własnością poszkodowanego i to on decyduje, co zrobi z nim po wypadku. Pojazd może zostać sprzedany, naprawiony albo zezłomowany.

Co może zrobić ubezpieczyciel

Poszkodowany może jednak zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o pomoc w zagospodarowaniu wraku. Podstawą takiego działania ubezpieczyciela jest art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń może przejmować i zbywać przedmioty i prawa nabyte w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele najczęściej wystawiają auto na specjalistycznej platformie internetowej, gdzie różni kupujący mogą składać oferty jego zakupu. Jeśli wraku nie uda się sprzedać za cenę ustaloną na aukcji, można domagać się od ubezpieczyciela dopłaty brakującej kwoty. Wartość wraku powinna bowiem odpowiadać realiom rynkowym, tj. kwocie za jaką rzeczywiście poszkodowany jest w stanie sprzedać uszkodzony pojazd przy zachowaniu należytej staranności.

Skutki niezagospodarowania wraku

Zagospodarowanie wraku ma istotne znaczenie ponieważ sam fakt, że pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, nie zwalnia poszkodowanego z obowiązku ponoszenia opłat związanych z jego posiadaniem. Przede wszystkim chodzi tu o składkę za ubezpieczenie OC. Poszkodowany może uniknąć zapłaty składki tylko poprzez zbycie wraku lub jego demontaż. Zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, likwidacja pojazdu może być dokonana wyłącznie w autoryzowanych stacjach demontażu. Likwidacja taka uprawnia właściciela pojazdu do jego wyrejestrowania. Przy wyrejestrowaniu właściwy organ sprawdza czy pojazd miał opłacone ubezpieczenie OC. Nieokazanie ważnej polisy OC skutkuje powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który może nałożyć na poszkodowanego karę finansową.

 

kredyt frankowy

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie