Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Wytyczne KNF dotyczące szkody częściowej

DATA: 9.01.2015


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

W dniu 16.12.2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń w przedmiocie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wskazane wytyczne odnoszą się także do sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz ustalania wysokości świadczenia w przypadku zaistnienia szkody częściowej w pojeździe.

Przyjęcie omawianych wytycznych stanowiło reakcję Komisji na zaobserwowane nieprawidłowe praktyki zakładów ubezpieczeń, w tym m.in. nieterminowe wypłacanie świadczeń, wypłacanie świadczeń w zaniżonej wysokości, niedopełnianie obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód czy też inne przypadki wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód.

Zgodnie z analizowanymi wytycznymi:

  • w przypadku zaistnienia szkody częściowej w pojeździe, zakład ubezpieczeń powinien ustalić odszkodowanie w wysokości zapewniającej poszkodowanemu przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę (niezależnie od tego, czy wysokość odszkodowania jest ustalana metodą serwisową czy też kosztorysową, zakład ubezpieczeń nie powinien stosować praktyk skutkujących naruszeniem zasady pełnego odszkodowania);
  • zakład ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nabycia nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu (w przypadku zakwalifikowania danej części do wymiany, przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinna zostać uwzględniona wartość części nowej, przy czym zakład ubezpieczeń nie powinien stosować amortyzacji);
  • przy ustalaniu wysokości odszkodowania metodą kosztorysową, odszkodowanie powinno być ustalone w oparciu o wartość dostępnych części zamiennych (zakład ubezpieczeń powinien wskazać poszkodowanemu konkretnych producentów lub dostawców oferujących części zamienne po cenie zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń w chwili ustalenia odszkodowania; w zakresie kosztu nabycia części zamiennych, ustalona przez zakład ubezpieczeń wysokość odszkodowania powinna zapewnić poszkodowanemu możliwość nabycia nowej części na rynku lokalnym);
  • w przypadku utraty wartości handlowej pojazdu zakład ubezpieczeń powinien uwzględnić wskazaną okoliczność przy ustalaniu wysokości odszkodowania.

Ponadto, w analizowanych wytycznych KNF podkreśliła, iż kalkulacja kosztów naprawy, stanowiąca podstawę ustalenia odszkodowania za szkodę w pojeździe metodą kosztorysową, powinna być dokonana w oparciu o rynkową wartość usług i części zamiennych w dniu ustalenia odszkodowania. Z uwagi na powyższe zakład ubezpieczeń powinien na żądanie uprawnionego przedstawić szczegółowe wyjaśnienia, na jakiej podstawie ustalił cenę usług stosowaną przez warsztaty naprawcze. Na żądanie uprawnionego zakład ubezpieczeń obowiązany jest także wskazać warsztat naprawczy świadczący usługi naprawcze, w miejscu zamieszkania lub siedziby uprawnionego, który za cenę przedstawioną przez zakład ubezpieczeń w kalkulacji kosztów naprawy, jest w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego.

Wytyczne stworzone przez KNF powinny stanowić wzór dla zakładów ubezpieczeń prowadzących postępowanie likwidacyjne dotyczące szkód w pojeździe i tym samym przyczyniać się do zapewnienia ochrony interesów osób poszkodowanych. Zgodnie z oczekiwaniami KNF standardy zawarte w wytycznych powinny zostać zaimplementowane przez zakładu ubezpieczeń nie później niż do dnia 31.03.2015 r.

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...