Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Brak badania nie znaczy brak odszkodowania

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 6.02.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku ważnego badania technicznego jest uzasadniona tylko wtedy, gdy stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody.

W Polsce obowiązek dokonywania okresowego badania technicznego pojazdu spoczywa na właścicielach pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów oraz przyczep (art. 81 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym). Okresowe badanie techniczne przeprowadza się corocznie w uprawnionych do tego stacjach diagnostycznych. Niekiedy właściciele pojazdów zapominają jednak o terminowym przeprowadzeniu badania. Jeśli w tym okresie dojdzie do kolizji drogowej, może pojawić się problem z uzyskaniem odszkodowania.

Pułapki w ubezpieczeniu AC

Praktycznie każde ubezpieczenie AC zawiera klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego, jeśli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg okresowego dokonywania takiego badania. Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania nawet, gdy od daty wygaśnięcia ważności badania minął zaledwie jeden dzień. Celem takiego wyłączenia jest uniknięcie odpowiedzialności za szkody, które mogły powstać na skutek niedbalstwa ubezpieczonego. Nie zawsze jednak brak ważnego badania technicznego jest równoznaczny z brakiem ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest skuteczne tylko wówczas, gdy stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody. Wynika to z reguły adekwatnego związku przyczynowego obowiązującej w prawie ubezpieczeń majątkowych. Dla odmowy wypłaty odszkodowania nie wystarczy zatem ustalenie, że poszkodowany prowadził pojazd bez ważnego badania technicznego, lecz konieczne jest stwierdzenie, że wypadek był skutkiem złego stanu tego pojazdu. Ciężar udowodnienia tego faktu w całości spoczywa na ubezpieczycielu (art. 6 k.c.).

Klauzule niedozwolone

Jeśli w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC nie znajduje się informacja na temat związku przyczynowego pomiędzy brakiem badania technicznego a wypadkiem, postanowienie umowne wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego powodu kwalifikuje się jako klauzula niedozwolona. W rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK taka klauzula widnieje pod nr 2560. Skutkiem uznania postanowienia za klauzulę niedozwoloną jest całkowity zakaz jego stosowania wobec ubezpieczonych. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa ubezpieczenia AC została zawarta bez tego postanowienia i nie jest ono wobec stron wiążące.

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie