Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Małgorzata Gliniany

Zdarzenie drogowe na terytorium Polski z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Ukrainie

AUTOR: Małgorzata Gliniany


DATA: 5.05.2022


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Ostatnie wydarzenia związane z wybuchem wojny i atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę, wpływają również na kraje graniczne, udzielające schronienia uciekającym uchodźcom, w tym w szczególności na Polskę. W konsekwencji, na polskich drogach można zaobserwować zwiększoną liczbę pojazdów zarejestrowanych na terytorium Ukrainy. Przy czym, wraz ze wzrostem ilości aut na jezdniach, nieodzownie rośnie także odsetek wszelkich zdarzeń drogowych.

Na wstępie należy podkreślić, iż każdy pojazd poruszający się po drogach według przepisów prawa polskiego, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co więcej, takiemu obowiązkowi ubezpieczeniowemu podlega również pojazd zarejestrowany na terenie Ukrainy. Jednakże, w takim przypadku nie wystarczy jedynie fakt posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, gdyż niezbędna jest również Zielona Karta, która stanowi potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia z ukraińskim towarzystwem ubezpieczeniowym, a w praktyce oznacza, że dany zakład ubezpieczeń w przypadku zdarzenia drogowego pokryje wszelkie straty. Przy czym, taka Zielona Karta jest ważna na okres od 15 dni do 12 miesięcy.  

Jednakże, co w przypadku, gdy ukraiński kierowca nie posiada omawianej Zielonej Karty? Wówczas, taka osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia OC granicznego z wybranym polskim zakładem ubezpieczeń. W takiej sytuacji, ubezpieczenie będzie ważne przez okres od 30 dni do 12 miesięcy. 

Warto w tym miejscu nadmienić, iż aktualnie niektóre polskie towarzystwa ubezpieczeniowe, w ramach pomocy ukraińskim uchodźcom, oferują bezpłatne ubezpieczenie OC graniczne na okres 30 dni:

 • Allianz (+48 22 564 06 61)
 • PZU (+48 22 505 15 63)
 • Ergo Hestia (+48 58 766 34 04)

Przy czym, dodać należy, iż powyższe dwie infolinie, tj. PZU oraz Ergo Hestii są obsługiwane zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.  

Rozważając zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Ukrainy, wskazać należy następujące sytuacje: 

 1. Sprawcą jest kierowca ukraiński, który posiada ważne ubezpieczenie OC oraz Zieloną Kartę:

Przede wszystkim w takiej sytuacji, należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym ze wszelkimi niezbędnymi danymi pojazdu oraz osoby sprawcy, a następnie  na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych sprawdzić dane oraz adres nominowanego korespondenta, który reprezentuje ukraińskie towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy szkody. Wówczas obowiązkiem takiego korespondenta jest przeprowadzenie procesu likwidacji szkody. Jednakże, w sytuacji, gdy według danych udostępnionych na wyżej wskazanej stronie internetowej PBUK, nie mamy możliwości ustalenia polskiego korespondenta zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń, to wówczas należy dokonać zgłoszenia szkody do PZU S.A. lub TUiR WARTA S.A., działających jako agenci Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 1. Sprawcą jest kierowca ukraiński, który posiada ważne ubezpieczenie graniczne. 

W takiej sytuacji zgłoszenie szkody powinno nastąpić w zakładzie ubezpieczeniowym, w którym ukraiński kierowca posiada polisę ubezpieczenia granicznego, a więc w zakładzie, który taki dokument, obowiązujący na terytoriom Polski, wystawił. Obecnie, jak już wyżej wskazano niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce, w ramach pomocy ukraińskim uchodźcom oferują 30-dniowe bezpłatne polisy graniczne. W związku z tym, podczas zdarzenia drogowego kluczowym jest sprawdzenie, czy dana polisa jest na pewno aktualna w dacie szkody. Jeżeli dana polisa graniczna sprawcy na dzień zdarzenia nie jest ważna, to wówczas naszą szkodę należy zgłosić bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń działającego na rynku.  

 1. Sprawcą jest kierowca ukraiński, który nie posiada ubezpieczenia granicznego, ani Zielonej Karty. 

We wskazanych okolicznościach braku ubezpieczenia pojazdu mechanicznego, poszkodowany powinien zgłosić swoją szkodę do dowolnego zakładu ubezpieczeniowego w Polsce, który działając jako pośrednik, przekazuję sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który jako podmiot odpowiedzialny pokrywa koszty likwidacji szkody. Jednakże, dodatkowo należy zaznaczyć, iż po zakończonej likwidacji UFG wystosuje odpowiednie wezwanie do zapłaty – zwrotu wszystkich środków, które poniósł likwidując przedmiotową szkodę. Jest to tak zwany regres ubezpieczeniowy. W przypadku braku zapłaty, wówczas UFG może podjąć działania prawne, w tym także na drodze sądowej. 

Dodatkowo, warto zaznaczyć, iż za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, odpowiednio brak Zielonej Karty, czy brak ubezpieczenia granicznego posiadacz pojazdu może zostać ukarany. Mianowicie, obecnie w takiej sytuacji UFG ma prawo nałożyć na posiadacza pojazdu karę pieniężna, której wysokość jest definiowana przez różne czynniki, takie jak rodzaj pojazdu, czy długość braku ważnego ubezpieczenia.  

PODSUMOWANIE: 

Jeżeli będziesz uczestnikiem zdarzenia drogowego z udziałem ukraińskiego kierowcy, to przede wszystkim PAMIĘTAJ, ABY: 

 1. rozważyć konieczność wezwania na miejsce zdarzenia policji;
 2. spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym ze wszelkimi niezbędnymi danymi pojazdu oraz osoby sprawcy, w tym w szczególności: 
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania, serię i numer dowodu tożsamości sprawcy, numer prawa jazdy wraz ze wskazaniem kategorii i terminu jego ważności,
 • numer rejestracyjny, markę i model pojazdu, 
 • opis przebiegu zdarzenia drogowego, w tym ze wskazaniem daty, godziny i miejsca jego zaistnienia;
 • numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC, ubezpieczenia granicznego z okresem jego ważności;
 • nazwę ubezpieczyciela, który wydał polisę ubezpieczenia lub certyfikat Zielonej Karty;

Uzyskanie kompletnych danych sprawcy zwiększa szansę na skuteczne zgłoszenie poniesionej szkody właściwemu podmiotowi, a w konsekwencji wpływa na sprawniejszy proces likwidacji i otrzymania odszkodowania za szkodę komunikacyjną!  

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...