Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia, które ujawnią się w przyszłości?

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 26.11.2020


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Skutki wypadków są dla poszkodowanych zróżnicowane w zależności od okoliczności zdarzenia; im poważniejszy uszczerbek na zdrowiu, tym trudniej jest ustalić, czy i jaki wpływ na zdrowie poszkodowanych będzie miał wypadek w przyszłości. Czy w takiej sytuacji poszkodowanym przysługują narzędzia zabezpieczające ich roszczenia?

Co, jeśli skutki wypadku jeszcze się nie ujawniły?

Nawet mając na uwadze rozwój medycyny, często niemożliwe jest ustalenie, z jakiego rodzaju problemami zdrowotnymi poszkodowani będą borykali się w latach następujących po wypadku. Gdy w procesie sądowym dochodzimy roszczeń związanych ze skutkami zdarzenia, warto rozważyć sformułowanie żądania w taki sposób, by ustalona została odpowiedzialność ubezpieczyciela również za przyszłe, niemożliwe do przewidzenia w dniu orzekania skutki zdarzenia – w szczególności gdy ich wystąpienie nie jest wykluczone.

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość – sposób zabezpieczenia Twoich roszczeń

W niektórych przypadkach, uzasadnione zatem jest żądanie w sporze sądowym ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela na przyszłość. Sąd w wyroku kończącym sprawę na skutek takiego żądania orzeka, iż strona pozwana – ubezpieczyciel – będzie odpowiedzialny co do zasady za skutki zdarzenia, które nie zostały jeszcze wykryte w toku procesu, a których wystąpienie jest prawdopodobne, mając na uwadze rokowania lekarzy. Żądanie takie jest zatem przedstawiane w pozwie obok typowych roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia bądź też odszkodowania.

Korzyści wynikające z ustalenia odpowiedzialności na przyszłość

Dlaczego narzędzie to może być korzystne dla poszkodowanych? Uznanie przez sąd, że ubezpieczyciel odpowiada za mogące się ujawnić  dodatkowe w przyszłości, związane z wypadkiem negatywne skutki zdarzenia:

  1. znacznie ułatwia postępowanie dowodowe – bowiem z upływem lat nastąpić mogą trudności dowodowe, zaś orzeczenie w tym zakresie pozwala na uproszczenie ewentualnego procesu sądowego; nie jest konieczne ponowne ustalanie, czy problemy ze zdrowiem wynikają z wypadku;
  2. ogranicza spór pomiędzy stronami do polemiki dot. wysokości żądania – zasada odpowiedzialności jest już bowiem ustalona w sprawie również co do rozstroju zdrowia ujawnionego w przyszłości.

Jeśli sąd uzna powództwo w tym zakresie za uzasadnione, zawrze tego rodzaju rozstrzygnięcie w wydanym w sprawie wyroku, zaś kwestia ta znacznie ułatwić może dochodzenie roszczeń w przyszłości.

Opinia biegłych jako źródło wiedzy

Istotny wpływ na skuteczność żądania w zakresie ustalenia odpowiedzialności na przyszłość ma treść opinii biegłych w sprawie. Dzięki odpowiednio sformułowanym tezom, na które biegli winni udzielić odpowiedzi, możliwe jest ustalenie w procesie, że w zakres odpowiedzialności pozwanego wchodzą również skutki zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili wydawania opinii, a prawdopodobne do zaistnienia w przyszłości i mające bezpośredni związek ze zdarzeniem.

Nie jest możliwe tym samym ograniczenie się jedynie do naszych twierdzeń – by żądanie takie zostało uwzględnione przez sąd, konieczne jest podjęcie czynności, mające na celu zgromadzenie w sprawie materiału dowodowego.

Sądy coraz częściej po stronie poszkodowanych

Ubezpieczyciele podejmują wszelkie starania, by maksymalnie ograniczyć swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną poszkodowanym. Sądy orzekające w sprawach związanych z roszczeniami po wypadkach, pomimo rozbieżnych stanowisk w tym zakresie, coraz częściej stają przy tym po stronie osób poszkodowanych.

Przykładowo, w wyroku z dnia 17.06.2020 r. (sygn. I ACa 585/19) Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że osoba poszkodowana z reguły nie może w chwili wszczęcia procesu dochodzić wszystkich roszczeń; z uwagi na wielorakość i złożoność uszkodzeń ciała, nie jest możliwe przewidzenie skutków wypadku. 

W sprawie biegli uznali, że istnieje możliwość ujawnienia się w przyszłości negatywnych dla poszkodowanego skutków zdarzenia. Na tej podstawie Sąd stwierdził, że z uwagi na fakt, że nie jest możliwe do przewidzenia, czy nie ujawnią się one w terminie 10 lat po zdarzeniu, uzasadnione jest również żądanie co do ustalenia odpowiedzialności na przyszłość w wyroku, zmieniając w tym zakresie wyrok pierwszej instancji.

Analogiczne stanowisko zajął także Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 18.05.2020 r. (sygn. V ACa 718/19). W sprawie tej sąd uwzględniając żądanie poszkodowanej również odwołał się do treści stanowiska biegłych sądowych, którzy nie wykluczyli, by w przyszłości ujawniły się negatywne skutki zdarzenia, nieznane w momencie wyrokowania. Tym samym było to podstawą do ustalenia, że ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność za skutki zdarzenia, mogące objawić się w przyszłości.

Powyższe oznacza, że sądy coraz częściej dostrzegają konieczność zapewnienia należytej ochrony praw poszkodowanych, w sytuacji w której stopień skomplikowania ich uszczerbku na zdrowiu nie pozwala na jednoznaczne wnioski w momencie orzekania.

Dobrze sformułowane żądanie podstawą skutecznego pozwu

Prawidłowe sformułowanie żądania w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie znacznie ułatwia skuteczne dochodzenie roszczeń. Aby w pełni zabezpieczyć dochodzenie roszczeń należnych w związku z wypadkiem, uzasadnione jest nie tylko odniesienie się do aktualnego stanu zdrowia po wypadku, lecz również rozważenie, czy w przyszłości ujawnić się mogą kolejne, negatywne skutki zdarzenia. Potrzeba złożenia takiego żądania wynikać musi przy tym z rokowania lekarzy sprawujących opiekę nad poszkodowanym. Żądanie ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela na przyszłość może stanowić tym samym skuteczne narzędzie zagwarantowania należytej ochrony praw poszkodowanych.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie