Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Rozwiązanie umowy OC. Kiedy i jak jest możliwe ?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 26.02.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W prawie cywilnym obowiązuje zasada dotrzymywania umów. Wobec tego regułą powinno być wygaszenie kontraktu na skutek jego wykonania. Są jednak i takie umowy, które kończy upływ terminu. Również strony swoimi czynnościami mogą spowodować wcześniejsze zakończenie umowy. Należą do nich m.in. czynności jednostronne w postaci wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy i takim regułom podlega umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przesłanki rozwiązania umowy ubezpieczenia OC, pomimo iż są  wskazane w ustawach wprost, budzą liczne wątpliwości i różnice interpretacyjne. W szczególności dotyczą one okoliczności powodujących wygaśnięcie umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta. W tym artykule przyjrzymy się bliżej przesłankom rozwiązania umowy ubezpieczenia OC w najczęściej spotykanych sytuacjach. 

Upływ czasu

Jest to najpowszechniejszy i najbardziej typowy sposób rozwiązania umowy ubezpieczenia. Podstawowa przesłanką rozwiązania umowy OC jest z upływ czasu, na który została zawarta.  Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Co ważne  skutek prawny złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC polegający na rozwiązaniu stosunku prawnego ziści się wówczas, gdy ubezpieczyciel otrzyma pismo wypowiadające umowę przed jej zakończeniem.

Wyrejestrowanie  pojazdu

Jest to pierwsza przesłanka, która powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta. Dotyczy ona zarówno umów zawieranych na okres 12 miesięcy, jak również krótkoterminowych umów ubezpieczeń np. w przypadku złomowania pojazdu, jego kradzieży, wywozu pojazdu z kraju, lub jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę. Uwaga powyższych przykładów nie należy mylić z wycofaniem pojazdu z ruchu bowiem wtedy składka ulega tylko zmniejszeniu, ale polisa obowiązuje.

Wypowiedzenie umowy OC

Przesłanką rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest również oświadczenie nabywcy o wypowiedzeniu umowy w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC. Na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy w związku z nabyciem rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

Musimy też pamiętać, że ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu, na który było wykupione. Oznacza to, że jeśli po tym terminie nie zakupimy nowej polisy, samochód nie będzie ubezpieczony dlatego musimy bezwzględnie zadbać o zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia pojazdu – najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej przez niego lub w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy po upływie okresu, na który została zawarta przez poprzedniego właściciela. Jeżeli posiadacz nie zawrze kolejnej umowy, narazi się na wysokie kary.

Odstąpienie od polisy OC zawartej przez telefon lub internet

Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia (np. przez telefon lub Internet), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie trzydziestu dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia określonych przez ustawę warunków umowy.

W przypadku nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Ponadto, oświadczenie o odstąpieniu złożone agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone skutecznie względem zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.

Co jednak najważniejsze, ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn. Nie można również zapomnieć,  że posiadacz pojazdu odstępujący od umowy ubezpieczenia OC musi bezwzględnie zadbać o zawarcie kolejnej umowy – najpóźniej w dniu odstąpienia od umowy dotychczasowej (uwaga: odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty).

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych przykładów możliwości rozwiązania umowy OC ppm jest wiele. Zasadniczo odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa z dniem rozwiązania umowy lub w związku z upływem czasu, na który została zawarta  z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie. Należy też pamiętać o kilku podstawowych zasadach przy wypowiadaniu umowy    Wypowiedzenie umowy OC musi być sporządzone na piśmie, najpóźniej na jeden dzień przed końcem polisy. Automatycznie przedłużoną polisę możesz wypowiedzieć w każdej chwili. Od umowy OC zawartej przez internet lub telefon możesz odstąpić w ciągu 30 dni.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...