Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Przewoźnik ma prawo do odszkodowania za anulowane z winy nadawcy zlecenie

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 24.07.2019


KATEGORIA: Dla przewoźników


Drukuj

Często w prowadzonej działalności przewoźnicy spotykają się z koniecznością anulowania zlecenia. Nadawca opóźnia przekazanie towaru, a obsługa innych klientów wymusza wycofanie się z realizacji przewozu. Czy w takiej sytuacji przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie od nadawcy?

Utracony dochód

Czym jest utracony dochód? Najprościej mówiąc – spodziewanym przez przewoźnika wynagrodzeniem z tytułu wykonania przewozu, którego nie otrzymał wskutek anulowania zlecenia, umniejszonym o koszty uzyskania dochodu Roszczenie nie może bowiem obejmować poniesionych przez przewoźnika stałych kosztów związanych z realizacją zlecenia (jak wynagrodzenia kierowcy, koszty paliwa i diety). Wydatki te co prawda pozostają w związku z próbą realizacji zlecenia – jednakże powstałyby one niezależnie od tego, czy zamówienie zostało anulowane, czy też nie. W ocenie sądów są to stałe koszty uznawane za koszty prowadzenia działalności przez przewoźnika.

Podstawą odpowiedzialności nadawcy jest art. 471 kodeksu cywilnego – jest on zobowiązany do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Skoro bowiem nadawca nie wypełnił obowiązków, które na siebie przyjął, przewoźnik ma prawo do odszkodowania.

Na co należy zwrócić uwagę

By skutecznie dochodzić roszczeń, konieczne jest przy tym wykazanie, że szkoda została wyrządzona wskutek zachowania nadawcy w trakcie realizacji umowy. Konieczne jest przy tym:

  1. ścisłe oznaczenie terminu odbioru przesyłki podczas ustaleń z nadawcą;
  2. w przypadku opóźnienia w przekazaniu towaru – poinformowanie nadawcy o gotowości przyjęcia przesyłki do upływu ustalonego terminu;
  3. w przypadku braku reakcji nadawcy – poinformowanie o odstąpieniu od wykonywania usługi z uwagi na upływ wyznaczonego terminu.

Wskazane jest przy tym zachowanie śladu korespondencji z kontrahentem – dlatego warto wszelkie wiadomości przesyłać w formie e-mailowej bądź sms. W ten sposób możliwe będzie wykazanie, że pomimo gotowości realizacji usługi było to niemożliwe. Warto pamiętać, że nawet w relacji ze stałymi kontrahentami należy dochować staranności w celu posiadania stosownej dokumentacji na potwierdzenie ewentualnych roszczeń.

Istotnym dowodem w sprawie są też zeznania kierowcy pojazdu – może on potwierdzić fakt, że nie doszło do załadunku, pomimo upływu terminu odbioru towaru oraz stawiennictwa przewoźnika w umówionym czasie i miejscu.

odszkodowania, Xaltum

Sądy stają po stronie przewoźników

Również w orzecznictwie można odnaleźć potwierdzenie zasadności roszczeń przewoźników o utracone dochody.

W wyroku z dnia 19.05.2016 r. (sygn. akt V GC 1179/14) Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie uwzględnił żądanie zapłaty odszkodowania z tytułu utraconego dochodu. Strony sporu zawarły umowę przewozu międzynarodowego. Powód – przewoźnik – podstawił pojazd w umówionym terminie oraz oczekiwał na załadunek towaru. Pomimo przekazania informacji o tym, że w przypadku nieprzekazania towaru w terminie pojazd zostanie wycofany, nadawca nie zareagował na to oświadczenie, ani nie przekazał towaru. Już po upływie wyznaczonego terminu złożono przy tym ofertę przewozu, obejmującego inny dzień przekazania przesyłki oraz inną trasę przewozu. Oferta ta nie została zaakceptowana przez przewoźnika.

Po przesłuchaniu świadków – w tym kierowcy podstawionego pojazdu – sąd uznał, że roszczenia powoda są zasadne. Uzasadniając wyrok wskazano, że nadawca nie wykonał obowiązku przygotowania towaru do załadunku i nie ustosunkował się do wezwania przewoźnika. Za nieskuteczne uznano też próby zmiany terminu odbioru przesyłki oraz trasy przewozu. Sąd uznał, że propozycja ta stanowiła ofertę zawarcia nowej umowy – odrębnej od pierwotnego porozumienia.

Sąd uwzględnił w przeważającej mierze żądanie powoda. Podkreślono w uzasadnieniu, że powód dopełnił wszelkich obowiązków w związku z umową.  To nadawca dopuścił się naruszeń wzajemnych ustaleń  – co skutkowało nieotrzymaniem przez przewoźnika wynagrodzenia, choć ten był gotowy do realizacji zlecenia.

Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie

Okoliczności każdej ze spraw są różne, tym niemniej zasadą pozostaje możliwość żądania odszkodowania za utracony dochód. Warto pamiętać przy tym, że również od zachowania przewoźnika zależy, czy zaistniała sytuacja zostanie odpowiednio udokumentowana w celu możliwości dochodzenia roszczeń wobec nierzetelnego nadawcy. Dzięki zgromadzonym dowodom łatwiej będzie skutecznie dochodzić odszkodowania tytułem utraconego dochodu.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Ubezpieczenie autocasco a uderzenie w wiadukt

Przewoźnik zapłaci za skradziony towar nawet gdy oszust podszyje się pod policjanta