Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Nie przegap terminu do dochodzenia odszkodowania!

DATA: 28.01.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Przepisy prawa przewidują określone terminy do dochodzenia roszczeń, po upływie których domaganie się ich spełnienia może okazać się bezskuteczne. Również roszczenie o wypłatę odszkodowania podlega wskazanym regulacjom. Warto zatem pilnować, aby nie przegapić omawianych terminów i nie zamknąć sobie tym samym drogi do skutecznego dochodzenia odszkodowania.

Umowa ubezpieczenia AC

Zasadą jest, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Wskazana zasada znajduje zastosowanie również w przypadku umów ubezpieczenia AC. Trzyletni termin należy przy tym liczyć od dnia przypadającego po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa lub ogólnymi warunkami ubezpieczenia (dalej “OWU”), ubezpieczyciel powinien był najpóźniej spełnić świadczenie (więcej o terminach likwidacji szkód przeczytasz już wkrótce na łamach portalu).

Umowa ubezpieczenia OC

Odmienne regulacje, w stosunku do wskazanych powyżej, wprowadzone zostały w odniesieniu do roszczeń przysługujących z umowy ubezpieczenia OC. I tak, w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe czynem niedozwolonym (np. na skutek kolizji drogowej), roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 3 lat liczonych od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin dla dochodzenia odszkodowania nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeszcze w inny sposób określone zostały terminy przedawnienia w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstwa. Wówczas roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 20 lat liczonych od dnia popełnienia przestępstwa. Nie ma przy tym znaczenia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Czy terminy przedawnienia można „wydłużyć”?

Nie. Ani umowa ani OWU nie mogą zmieniać terminów przedawnienia. Bieg wskazanego terminu można jednak przerwać. Skutkiem przerwania biegu przedawnienia jest natomiast to, że termin do dochodzenia roszczenia zaczyna biec na nowo. Analizowaną przerwę biegu przedawnienia spowodować może m.in. wniesienie do sądu pozwu czy też przyznanie przez ubezpieczyciela, iż żądane przez poszkodowanego odszkodowanie mu przysługuje (tzw. uznanie roszczenia). Bieg przedawnienia przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia AC / OC lub przez zgłoszenie ubezpieczycielowi zajścia zdarzenia objętego tym ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się przy tym na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Choć nie wynika to wprost z przepisów prawa, w orzecznictwie przyjmuje się, że na bieg terminu przedawnienia wpływa doręczenie tylko pierwszego pisemnego oświadczenia ubezpieczyciela w przedmiocie zasadności zgłoszonych przez poszkodowanego roszczeń (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.07.2013 r., sygn. akt: V ACa 251/13). W doktrynie spotykane są jednak również odmienne poglądy, zgodnie z którymi w przypadkach, gdy ubezpieczyciel przewiduje w OWU możliwość wniesienia „odwołania” od pierwotnie zajętego stanowiska, wskazane „odwołanie” także przerywa bieg przedawnienia, zaś dopiero odpowiedź ubezpieczyciela na ww. „odwołanie” spowoduje rozpoczęcie biegu przedawnienia na nowo.

Co po upływie terminów przedawnienia?

Upływ terminów przedawnienia skutkuje tym, że ubezpieczyciel może skutecznie odmówić wypłaty odszkodowania. Co ważne, nadejście terminu przedawnienia nie powoduje automatycznie, że roszczenie o zapłatę odszkodowania traci swój byt. Wskazane roszczenie nadal istnieje, przy czym na ubezpieczycielu nie spoczywa już obowiązek jego zaspokojenia. Należy jednak zaznaczyć, że gdy poszkodowany już po upływie terminu przedawnienia wystąpi do sądu z roszczeniem o zapłatę odszkodowania, a zakład ubezpieczeń nie podniesie w trakcie postępowania zarzutu przedawniania, sąd uzna roszczenie poszkodowanego za zasadne. Sądy nie uwzględniają bowiem upływu terminu przedawniania z urzędu. Oczywiście, ubezpieczyciel może również dobrowolnie spełnić przedawnione roszczenie, a po wskazanej wypłacie nie będzie mógł żądać jej zwrotu. Wskazaną sytuację uznać należy jednak za mało prawdopodobną. Może zdarzyć się także i tak, że zakład ubezpieczeń, po nadejściu terminu przedawnienia zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia i wówczas w dalszym ciągu poszkodowany będzie mógł skutecznie dochodzić odszkodowania. Mając jednak na uwadze okoliczność, iż skorzystanie z instytucji zrzeczenia się zarzutu przedawnienia stwarza dla ubezpieczyciela mało korzystną sytuację, należy przewidywać, iż w praktyce nie będzie chciał on z niej skorzystać.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...