Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Szeszycka

Trwały uszczerbek na zdrowiu a odszkodowanie

Anna Szeszycka

AUTOR: Anna Szeszycka


DATA: 18.04.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Trwały uszczerbek na zdrowiu stanowi jedną z podstaw ustalania wysokości świadczeń z ubezpieczeń obowiązkowych (OC) i dobrowolnych (NNW). Kiedy powstaje uszczerbek? Kto o nim decyduje? Jak wpływa na wysokość odszkodowania? Czy niski uszczerbek na zdrowiu przekreśla szansę na uzyskanie godnego świadczenia? Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Xaltum, doszkodowanie

Co to takiego?

Trwały uszczerbek na zdrowiu to zaburzenie w funkcjonowaniu organizmu, polegające na rozstroju zdrowia, albo naruszeniu czynności ciała, powodujące upośledzenie czynności organizmu. Dotyczy zarówno świadczeń dochodzonych z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), jak i świadczeń dochodzonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Trwały uszczerbek na zdrowiu może być zatem skutkiem wypadku komunikacyjnego, wypadku w rolnictwie, wypadku w życiu prywatnym, albo też błędu medycznego.

Kto decyduje o wysokości uszczerbku?

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku ze zdarzeniem dokonuje lekarz orzecznik na podstawie dokumentacji medycznej (komisja lekarska zaoczna) albo podczas badania bezpośredniego (komisja naoczna). Uszczerbek musi być określony stosownie do doznanych urazów. Orzekając jego wysokość, lekarz bierze pod uwagę m in.: rodzaj i rozmiar obrażeń ciała,

stopień ich skomplikowania, długość procesu leczenia i rekonwalescencji, rodzaj dysfunkcji. Zazwyczaj wyrażany jest procentowo. Warto zatem przypilnować, by prowadzony proces leczenia znajdował rzetelne odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej.

Trwały uszczerbek przy ubezpieczeniu NNW

W ubezpieczeniu NNW wysokość świadczenia zależy w głównej mierze od posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Trwały uszczerbek na zdrowiu jest określany według specjalnych tabel wykorzystywanych przez konkretny zakład ubezpieczeń. Tabele te zawierają informacje
o rodzajach uszczerbków na zdrowiu objętych ubezpieczeniem, a także o odpowiadających im wartościach procentowych. U
stalenie kwoty świadczenia odbywa się w sposób prosty i czysto matematyczny, poprzez pomnożenie uszczerbku na zdrowiu przez sumę ubezpieczenia wskazaną w polisie i OWU. Im suma ubezpieczenia wyższa, tym wyższa kwota przyznawana za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu.

Trwały uszczerbek przy ubezpieczeniu OC

Przy ubezpieczeniu OC ustalenie należnych kwot jest nieco bardziej skomplikowane. Do oceny uszczerbku na zdrowiu co do zasady stosuje się tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu
z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Im
wyższy procent uszczerbku, tym wyższą progresywnie kwotę powinien otrzymać poszkodowany. Należy mieć jednak na względzie, że trwały uszczerbek nie jest nigdy jedynym i decydującym kryterium przyznawania zadośćuczynienia, aczkolwiek stanowi kryterium pomocnicze w ocenie stopnia uszkodzenia ciała wywołanego wypadkiem. Ocena taka nie może być jednak dowolna. Ustalając wysokość zadośćuczynienia należy brać pod uwagę szereg innych czynników, w tym w szczególności rodzaj uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia, intensywność cierpień fizycznych i psychicznych, uciążliwość leczenia, nieodwracalność następstw, wiek, wykształcenie, poczucie nieprzydatności społecznej, konieczność korzystania z pomocy osób trzecich, itp. W postępowaniach likwidacyjnych nierzadko zdarza się jednak, że ubezpieczyciele traktują wysokość trwałego uszczerbku jako jedyny wyznacznik należnego poszkodowanym zadośćuczynienia. Takie podejście do sprawy jest jednak błędne i nieprofesjonalne. Mierzenie krzywdy wyłącznie stopniem uszczerbku na zdrowiu stanowi niedopuszczalne uproszczenie i nie znajduje uzasadnienia w treści obowiązujących przepisów.

odszkodowania, Xaltum

Uszczerbek 0 % – co wtedy?

W sprawie o świadczenie z polisy NNW, brak trwałego uszczerbku będzie skutkować odmową wypłaty świadczenia. Ubezpieczyciele coraz częściej praktykują podobne podejście również przy likwidacji szkód ubezpieczenia OC. Jest to jednak stanowisko niesłuszne, gdyż doznanie szkody w mniejszym rozmiarze nie oznacza automatycznie, że krzywdy nie było. Nie można przecież pomijać okresu leczenia czy chociażby uczucia krzywdy spowodowanego udziałem w wypadku. Przyznanie zadośćuczynienia usprawiedliwiają nie tylko trwałe, ale także chwilowe zaburzenia
w funkcjonowaniu organizmu. Wprawdzie możliwość wyleczenia będzie wpływać na wysokość zadośćuczynienia, ale nie wyklucza możliwości jego przyznania jako takiego. Poszkodowany nie może być również pozbawiony zadośćuczynienia tylko dlatego, że w chwili ustalania jego wysokości krzywda przestała już istnieć.

Co zrobić, gdy zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania z powodu braku trwałego uszczerbku na zdrowiu? Niezależnie, czy dochodzimy swoich praw z polisy NNW, czy też polisy OC, należy pamiętać, że decyzje ubezpieczycieli nie zawsze są zgodne z prawem, a podawane przez nich uzasadnienia bywają błędne. W takiej sytuacji, warto walczyć dalej i złożyć pisemne odwołanie od stanowiska ubezpieczyciela, a w ostateczności – wystąpić z pozwem na drogę sądową.

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

13.11.2019

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie