Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Surowe kary za brak OC podczas wyjazdu za granicę?

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 10.04.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Planujesz wyjazd za granicę? Upewnij się, czy posiadasz ważne ubezpieczenie OC. Unia Europejska chce umożliwić dokonywanie automatycznych transgranicznych kontroli za pomocą systemu podobnego do tego, na zasadzie którego działają fotoradary.  Za brak ważnego OC przewidziane będą kary, z konfiskatą pojazdu włącznie.

Xaltum, odszkodowania

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad rozwiązaniami przewidującymi możliwość kontrolowania przez służby krajów UE kierowców prowadzących samochody zarejestrowane w innych krajach Wspólnoty pod kątem posiadania przez nich obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Projektowane zmiany zmierzające do ograniczenia, czy wręcz wyeliminowania problemu prowadzenia nieubezpieczonych pojazdów, potencjalnie mogą mieć wpływ na niższe składki ubezpieczeniowe.

Szkody spowodowane przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów

Jak wynika ze sprawozdań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w minionym roku zgłoszono Funduszowi 5055 szkód z ubezpieczeń obowiązkowych OC spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów.

Problem związany ze szkodami komunikacyjnymi spowodowanymi przez nieubezpieczonych kierowców nabiera większego znaczenia, jeśliby spojrzeć na niego z szerszej perspektywy. Z danych opublikowanych przez Stowarzyszenie Europejskich Urzędów Rejestracji Pojazdów i Kierowców (EREG) wynika, że wartość szkód związanych z ruchem nieubezpieczonych pojazdów przekracza miliard euro.

Skala zjawiska zmotywowała Komisję Europejska do zmiany treści przepisów unijnych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym m.in. dyrektywy komunikacyjnej. Wśród szeregu zmian nowelizacja przepisów przewiduje m.in. wzmożoną kontrolę polis OC.

Kontrola kierowców pojazdów zarejestrowanych zagranicą

Obecnie poruszając się samochodem po terytorium Unii Europejskiej w toku kontroli drogowej policja co do zasady nie sprawdza czy kierowca auta zarejestrowanego w innym kraju UE posiada polisę OC. Sytuację tę zmienić mają projektowane przepisy. Przyjęte w niej rozwiązania przewidują system kontrolowania polis OC również kierowców aut zarejestrowanych w innych krajach Wspólnoty. Kontrola ta odbywać ma się w sposób elektroniczny, bez konieczności zatrzymywania pojazdów, za pomocą systemu automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych (ANPR) poprzez urządzenia umiejscowione przy drogach w formie bramek lub słupków (podobnie jak fotoradary) lub mobilne kamery będące na wyposażeniu radiowozów. Sczytywane dane z tablic rejestracyjnych przesyłane będą do Europejskiego Systemu Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EUCARIS) przy wykorzystaniu, którego sprawdzane będą informacje czy kierowca kontrolowanego pojazdu posiada ubezpieczenie OC.

odszkodowania, Xaltum

Jeżeli w toku kontroli okazałoby się, że kierowca sprawdzanego pojazdu nie posiada ubezpieczenia OC, wtedy policja odpowiedniego państwa (na którego terytorium doszło do kontroli) nałoży na niego kary finansowe. Dolegliwość takiego rozwiązania jest o tyle poważniejsza, że kierowcy mają być karani według prawa właściwego dla danego państwa – miejsca przeprowadzenia kontroli

Warto przy tym mieć na uwadze, że w porównaniu z polskimi rozwiązaniami, środki przewidziane w innych państwach UE są bardziej dotkliwe. Poczynając od kar finansowych, które swoją wysokością przewyższają te przyjęte na rodzimym gruncie, dochodząc nawet do możliwości konfiskaty samochodu, którą przewidują porządki prawne m. in. we Włoszech, Niemczech, Belgii czy Francji.

Skutki projektowanych zmian

Opracowywane zmiany, chociaż będące obecnie na etapie procedowania na forum Parlamentu Europejskiego, należy śledzić z zainteresowaniem, albowiem postulowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie.

Problem związany z prowadzeniem „nieubezpieczonych pojazdów” przejawia realny, negatywny wpływ na sytuacje zarówno sprawcy wypadku spowodowanego przez kierowanie nieubezpieczonym pojazdem, poszkodowanego, jak i w szerszym znaczeniu – na wszystkich ubezpieczających posiadających polisy ubezpieczeń komunikacyjnych. Nadmierna liczba wypadków spowodowanych przy udziale kierujących nieubezpieczonymi pojazdami powoduje wzrost składek ubezpieczeniowych, albowiem szkody te są likwidowane w ramach wypłacanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowań, które są finansowane z opłat uiszczanych od polis ubezpieczeniowych.

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...