Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jagoda Kina and Dariusz Rozpara

Stała suma ubezpieczenia równa wysokości odszkodowania

Jagoda KinaDariusz Rozpara

AUTOR: Jagoda Kina


AUTOR: Dariusz Rozpara


DATA: 28.08.2020


KATEGORIA: Proces sądowy


Drukuj

Ubezpieczyciel, który zawarł z właścicielem pojazdu umowę ubezpieczenia autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu winien wypłacić odszkodowanie równe ustalonej w umowie sumie ubezpieczenia - to sedno wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 09.07.2020 r., sygn. akt: X GC 2492/19 – sprawa prowadzona przez prawników kancelarii XALTUM.

Warunki umowy to jedno, a decyzja ubezpieczyciela drugie

Właściciel pojazdu zawarł z PZU S.A. umowę ubezpieczenia autocasco z klauzulą stałej sumy ubezpieczenia. W umowie Ubezpieczyciel zaakceptował wartość pojazdu w wysokości 110.700 zł i od tej kwoty naliczył składkę ubezpieczeniową w kwocie 20.148 zł, którą właściciel opłacił. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej doszło do kradzieży pojazdu. Ubezpieczony, zgłosił zdarzenie do ubezpieczyciela licząc na wypłatę pełnego odszkodowania, odpowiadającego wartości pojazdu uzgodnionej w zawartej umowie. Ubezpieczyciel na etapie likwidacji szkody dokonał jednak ponownej wyceny pojazdu, jak można się spodziewać – dużo niższej niż ta ustalona w polisie. Ostatecznie na etapie likwidacji szkody ubezpieczyciel wypłacił właścicielowi pojazdu odszkodowanie w kwocie 96.300 zł,
a więc niższe o 14.400 zł od ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia. Ubezpieczony nie zgodził się z decyzją Ubezpieczyciela i postanowił wystąpić na drogę sądową celem uzyskania brakującej kwoty odszkodowania.

Stała suma ubezpieczenia – sprawa sądowa

Sprawa trafiła do sądu. W toku procesu ubezpieczyciel starał się uzasadniać swoje stanowisko w szczególności tym, że ustalona w polisie wartość pojazdu jako suma ubezpieczenia była zbyt wysoka w stosunku do wartości pojazdu i dokonana została nie przez agenta ubezpieczeniowego, a na podstawie przedłożonej przez właściciela pojazdu opinii rzeczoznawcy.

Z kolei właściciel pojazdu wskazywał, że wartość pojazdu została ustalona w sposób prawidłowy i obiektywny. Ubezpieczyciel jako profesjonalista miał możliwość weryfikacji wartości pojazdu, a także jego stanu technicznego przed zawarciem polisy. Ubezpieczyciel powinien dokładniej zweryfikować wartość pojazdu na etapie podpisywania umowy, przede wszystkim dlatego, że stanowiła ona podstawę od której była obliczana składka ubezpieczeniowa. Skoro Ubezpieczyciel przyjął w polisie taką sumę ubezpieczenia, obliczył i pobrał od niej składkę, powinien też wypłacić odszkodowanie obliczane według tej stałej sumy ubezpieczenia i ponosić odpowiedzialność za poczynione ustalenia.

Sąd uznał, że właściciel samochodu ma rację i Ubezpieczyciel powinien wypłacić na jego rzecz brakującą kwotę odszkodowania. Wskazał też, że skoro ubezpieczyciel zawarł umowę ubezpieczenia ze stałą sumą ubezpieczenia i pobrał od niej składkę to zmiana przyjętej w umowie wartości pojazdu na etapie likwidacji szkody powinna być uznana za bezskuteczną i pozostawać bez wpływu na wysokość należnego odszkodowania.

 

KOMENTARZ PRAWNIKA 

r.pr. Dariusz Rozpara

apl. radc. Jagoda Kina

Rozstrzygnięcie Sądu było słuszne.

Sąd zatem zasadnie przyjął, że decydujące znaczenie w sprawie ma wartość pojazdu ustalona na etapie zawierania umowy, uznając jednocześnie, że opinia biegłego i ustalona przez niego wartość pojazdu na późniejszym etapie nie powinna mieć wpływu na wysokość odszkodowania.

Podkreślić należy, że ubezpieczyciel na etapie zawarcia umowy nie kwestionował wartości pojazdu, bo dzięki temu uzyskał wysoką składkę. Niesprawiedliwe byłoby by gdyby Ubezpieczyciel po powstaniu wypadku jednostronnie i następczo mógł zmieniać wartość pojazdu i w ten sposób zmniejszać wysokość wypłaconego odszkodowania. Warto podkreślić, że treść umowy, czy też Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie uprawniały ubezpieczyciela do ponownego ustalania wartości pojazdu, w wypadku wykrycia błędu w tym zakresie. To od ubezpieczyciela jako profesjonalisty należy wymagać by przed zawarciem umowy ubezpieczenia dokładnie i precyzyjnie ustalił wartość pojazdu gdyż ma do tego niezbędne zasoby i możliwości,  a także że od tej kwoty ustala i pobiera składkę ubezpieczeniową.

Wyrok Sądu potwierdza, że w przypadku wykupienia opcji stałej sumy ubezpieczenia, właściciel pojazdu może domagać się odszkodowania, które w pewnych wypadkach może nawet przewyższać wysokość poniesionej szkody, do tego bowiem sprowadza się istota klauzuli stałej wartości pojazdu. Sytuacja ta stanowi wyjątek od zasady przewidzianej w art. 824 1 § 1 k.c., z której wynika że suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody.

Dariusz Rozpara

Dariusz Rozpara

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii Barczak Rozpara

  Więcej artykułów tego autora
Więcej artykułów z tej kategorii

Newsy

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Status materialny nie jest barierą dla wygrania sprawy przed sądem

Czy świadek musi stawić się w sądzie?

Diabeł nie zawsze tkwi w kluczyku