Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Szkoła odpowiada za wypadek ucznia na lekcji WF

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 14.07.2020


KATEGORIA: Proces sądowy


Drukuj

Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Nauczyciele i administracja szkoły zobowiązani są do nadzoru nad uczniem podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, na czas których dziecko zostaje im powierzone. Jeżeli szkoła nie wywiązała się z tych obowiązków, ponosi za to odpowiedzialność. Takie wnioski wypływają z niedawno zapadłego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Do wypadku ucznia doszło na lekcji WF. Uczennica gimnazjum siedziała na podłodze przy boisku oczekując w kolejce na wykonanie ćwiczenia, a obecni na sali nauczyciele prowadzili rozmowę. W  pewnym momencie została uderzona piłką lekarską w prawy bark, wskutek czego doznała urazu w postaci zwichnięcia, skręcenia i naderwania stawów i więzadeł obręczy barkowej – skręcenia i naderwania stawu ramiennego, nawykowego tylnego zwichnięcia stawu barkowego prawego, uszkodzenia obrąbka stawu barkowego w części tylno-dolnej. Szkoła nie uznawała swojej odpowiedzialności tłumacząc, że zdarzenie miało charakter losowy, nie wynikający z zaniedbań nauczycieli.

Sprawa w konsekwencji znalazł swój finał w sądzie. Sąd ustalił, że do zadań szkoły należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Nauczyciele zaś i administracja szkoły zobowiązani są do nadzoru nad uczniem podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, na czas których dziecko zostaje im powierzone. Sąd uznał, że grupa oczekujących dzieci winna mieć zapewnione bezpieczne miejsce, w którym powinna oczekiwać na swoją kolej gry. Skoro przeprowadzano zajęcia dla większej liczby osób, dla dzieci powinno być zapewnione miejsce, w którym bezpiecznie mogą oczekiwać na swoją kolej bądź do wykonywania ćwiczeń, lub uczestnictwa w grach zespołowych. Część dzieci siedziała na podłodze, co oznacza niewystarczającą ilość miejsc dla wszystkich uczestniczących w zajęciach. Dlatego też Sąd uznał, że szkoła nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W świetle zasad doświadczenia życiowego niewątpliwe jest, że dzieci siedzące na ławkach na wprost boiska, miały możliwość reakcji na zagrożenie. Powódka siedząc bokiem, poniżej poziomu osób siedzących na ławkach, nie miała takiej możliwości w przypadku piłki lecącej do niej z tytułu lub boku. 

W ocenie Sądu, małoletnia powódka należycie wykazała przesłanki zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a doznaną szkodą polegającą na doznaniu uszczerbku na zdrowiu. Jak wynika z zeznań pielęgniarki szkolnej, powódka zgłosiła zdarzenie, ponadto wielokrotnie zgłaszała ból prawego barku. Zachowanie zaś pozwanego zobowiązanego do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa pozostaje sprzeczne z ciążącymi obowiązkami dbania o bezpieczeństwo podległych uczniów, w związku z czym winno być uznane jako bezprawne i pozostające w związku z działaniem organu osoby prawnej.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 416 k.c. osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. Powstanie odszkodowawczej odpowiedzialności deliktowej unormowanej w przytoczonym przepisie jest uzależnione od ziszczenia się łącznie kilku przesłanek. W pierwszej kolejności zaistnieć winna szkoda oraz zdarzenie objęte czynem niedozwolonym, za który ustawa czyni odpowiedzialnym określony podmiot. Zatem, pomiędzy szkodą a zdarzeniem istnieć musi związek przyczynowy, w takim znaczeniu, że szkoda jest jego zwykłym następstwem. 

Sąd zasądził na rzecz powódki żądaną kwotę 60.000 złotych, podkreślając, że powódka doznała 15% uszczerbku na zdrowiu, a na zasadność roszczenia powódki wpływ mają także cierpienia wynikające z dolegliwości bólowych w trakcie leczenia. Kwota ta jawi się jako odpowiednia do skali krzywdy, której doznała, uwzględnia również młody wiek powódki. Sąd w przeważającej większości uznał też roszczenia odszkodowawcze powódki oraz odpowiedzialność pozwanego na przyszłość, wskazując, że uwzględniając realia funkcjonowania publicznej służby zdrowia jak i dostępnych terminów wizyt, za racjonalne uznać należy skorzystanie przez powódkę prywatnie z pomocy fachowców.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. akt: I C 22/19

KOMENTARZ PRAWNIKA 

W niniejszej sprawie Sąd uznał że do zadań szkoły należy opieka nad uczniami i zapewnienie im bezpiecznych warunków. Szkoła przede wszystkim nie może powoływać się na fakt zbyt małych sal, czy braku miejsca do zorganizowania lekcji. To szkoła odpowiada bowiem za organizację i powinna zaplanować lekcje tak, by zapewnić uczniom bezpieczny udział w zajęciach, w tym wykonywanie ćwiczeń. Brak wypełnienia powyższych obowiązków skutkuje przypisaniem szkole odpowiedzialności za ewentualną szkodę. W konsekwencji szkoła będzie zobowiązana do naprawienia powstałej szkody poprzez wypłatę zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Sąd, zasądzając przy 15% uszczerbku kwotę 60.000 złotych zadośćuczynienia dał wyraz jak cenne jest zdrowie ludzkie i zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia zakresu cierpień człowieka, ich długotrwałości jak również młodego wieku. 

radca prawny Anna Jackowska

XALTUM KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 

BARCZAK ROZPARA SP.P.

 

Newsy

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Status materialny nie jest barierą dla wygrania sprawy przed sądem

Czy świadek musi stawić się w sądzie?

Diabeł nie zawsze tkwi w kluczyku

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).