Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jagoda Kina

Przerwa w ubezpieczeniu OC – czy wiesz jakie grożą Ci konsekwencje?

Jagoda Kina

AUTOR: Jagoda Kina


DATA: 27.05.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Na każdym właścicielu pojazdu mechanicznego spoczywa obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – ta okoliczność nie powinna budzić wątpliwości. Jednak zdarzają się sytuację, w których dochodzi do przerwy w ciągłości polisy. Zapomniałeś wykupić polisy? Sprawdź co Ci grozi.

Kiedy dochodzi do przerwania ciągłości ubezpieczenia?

Pomimo tego, iż ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadza zasadę automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, to często dochodzi do sytuacji, w której pojazd pozostaje nieubezpieczony. Kiedy tak się dzieje?

  • Właściciel pojazdu nie opłaca składki w związku z jego nieużytkowaniem. 

Część kierowców tkwi w błędnym przekonaniu, że nieużytkowany pojazd nie musi posiadać ważnej polisy OC. Przypominamy, że jako właściciel zarejestrowanego pojazdu jesteś obowiązany zachować ciągłość w ubezpieczeniu OC. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować wysoką karą finansową. UFG regularnie sprawdza elektroniczne bazy pojazdów i wyszukuje te, które nie posiadają ubezpieczenia OC. Ten problem poruszaliśmy tutaj. 

  • Kupiłeś pojazd i postanowiłeś kontynuować polisę dotychczasowego właściciela

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polisa OC po roku odnawia się automatycznie, chyba że właściciel auta ją wypowie. Musisz jednak mieć na uwadze, że reguła ta nie dotyczy nowych właścicieli pojazdów. Zatem jeżeli kupiłeś pojazd i postanowiłeś kontynuować  dotychczasową polisę, to ubezpieczenie wygaśnie z upływem okresu na jaki została zawarta przez sprzedawcę. Więcej szczegółów tutaj. 

  • Nie opłaciłeś jednej z rat

Niezapłacenie w terminie raty składki ubezpieczenia OC nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w konsekwencji więc pojazd nadal będzie ubezpieczony. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji zakład ubezpieczeń ma prawo do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę zaległej raty lub rat składki wraz z ustawowymi odsetkami przysługującymi za okres opóźnienia. Natomiast po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowa nie zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy, a tym samym nasz pojazd zostanie pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej.

 

Jakie grożą nam konsekwencje? 

  • Poniesiesz odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkody 

W przypadku braku ubezpieczenia OC odpowiedzialność wobec poszkodowanych przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie oznacza to jednak, że jako sprawcy kierujący nieubezpieczonym pojazdem zostaniemy zwolnieni od odpowiedzialności. UFG ma prawo regresu do sprawcy wypadku i właściciela pojazdu, celem uzyskania zwrotu wypłaconych na rzecz poszkodowanego świadczeń. Więcej informacji na temat regresu znajdziesz tutaj.

  • Zostaniesz ukarany finansowo za przerwę w ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. 

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest obowiązana wnieść opłatę karną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kary nałożonej przez UFG zależy od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2020 roku wzrosła ona z 2250 zł do 2600 zł brutto. Ponadto wysokość opłaty zależna jest od rodzaju pojazdu, który pozostał nieubezpieczony.

Podstawowa kara za przerwę w ochronie wynoszącą ponad 14 dni stanowi w danym roku równowartość:

  • dwukrotności najniższego wynagrodzenia (samochód osobowy),
  • trzykrotności najniższego wynagrodzenia (samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy),
  • jednej trzeciej najniższego wynagrodzenia (inny pojazd – np. motocykl lub motorower),

Natomiast właściciel pojazdu, którego pojazd pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłaci:

  • 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
  • 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.

Jesteśmy obowiązani uiścić karę za brak aktualnego ubezpieczenia OC. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje tylko jeden wyjątek od tej reguły. Zgodnie z art. 94 ust.1  wspomnianej ustawy: „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”. Chcąc skorzystać z tej regulacji musimy w złożyć wniosek do UFG, w którym wskażemy dokładny opis sytuacji życiowej, miesięczny dochód, ilość członków rodziny itp. Nasz wniosek o   umorzenie  wierzytelności  w  całości  lub  w  części  albo o  udzielenie  ulgi  w  jej  spłacie,  powinien  zostać  rozpatrzony  nie  później,  niż  w  terminie 2  miesięcy  od  daty  jego  wpływu  do  UFG.  

Koszt zakupu polisy jest zazwyczaj dużo niższy niż konsekwencje finansowe, ponoszone przez właściciela auta, który nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Im dłużej będziesz zwlekał z płatnością tym większe pojawią się problemy, dlatego warto płacić OC na czas i nie martwić się na zapas. 

 

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...