Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Wytyczne KNF dotyczące szkody całkowitej

DATA: 22.12.2014


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

W dniu 16 .12.2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń w przedmiocie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wskazane wytyczne dotyczą również ustalania wysokości świadczenia w przypadku wystąpienia tzw. szkody całkowitej w pojeździe.

Tytułem wstępu wskazać należy, że przyjęcie omawianych wytycznych stanowiło reakcję Komisji na zaobserwowane nieprawidłowe praktyki zakładów ubezpieczeń, w tym m.in. wypłacanie świadczeń w zaniżonej wysokości, niedopełnianie obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód czy też inne przypadki wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód.

Co należy rozumieć przez „szkodę całkowitą”

Zgodnie z definicją zawartą w wytycznych przez „szkodę całkowitą” w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy rozumieć uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że wartość przewidywanych kosztów naprawy (określanych na zasadach wskazanych w wytycznych) przekracza wartość rynkową pojazdu sprzed powstania szkody.

Obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń

Stosownie do analizowanych wytycznych, jeżeli zakład ubezpieczeń zamierza zakwalifikować daną szkodę jako całkowitą, powinien przekazać poszkodowanemu pełne wyceny wartości pojazdu sprzed i po zajściu wypadku, zawierające m.in. informację o rodzaju i wartości wszelkich zastosowanych korekt wartości pojazdu, a także szczegółową kalkulację kosztów jego naprawy, która stała się podstawą do uznania przez zakład ubezpieczeń zasadności likwidacji szkody jako całkowitej.

Koniec z zaniżaniem odszkodowania przez kwalifikowanie szkody jako całkowitej

KNF wskazała wyraźnie, iż w takcie postępowania likwidacyjnego, w celu ustalenia czy zachodzi ewentualność likwidacji danej szkody jako całkowitej, zakład ubezpieczeń nie powinien ustalać kosztu naprawy pojazdu według najwyższych stawek za roboczogodzinę stosowanych na rynku lokalnym (np. przez autoryzowane serwisy naprawcze) i przy użyciu części oryginalnych, jeżeli w odniesieniu do tego samego pojazdu i tej samej szkody nie zastosowałby takich samych zasad w przypadku likwidacji szkody jako częściowej. KNF zaznaczyła, że zakład ubezpieczeń powinien w identyczny sposób szacować wartość pojazdu bezpośrednio przed powstaniem szkody, jak i przewidywane koszty jego naprawy, zarówno podczas weryfikacji, czy zachodzą przesłanki do rozliczenia szkody jako całkowitej, jak i w razie zakwalifikowania danej szkody jako częściowej. W analizowanym zakresie zakład ubezpieczeń powinien przyjmować te same wartości części zmiennych, tą samą wysokość kosztów robocizny, jak również w ten sam sposób uwzględniać podatek VAT.

Wdrożenie wskazanych wytycznych powinno wyeliminować negatywną praktykę zakładów ubezpieczeń, które poprzez sztucznie zaniżanie wartości pojazdu sprzed szkody bądź też poprzez zawyżanie kosztów jego naprawy próbują zakwalifikować daną szkodę jako „całkowitą” zamiast „częściową”, ograniczając tym samym poszkodowanych w możliwości uzyskania odszkodowania potrzebnego do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku.

Pomoc w pozbyciu się „wraku”

Zgodnie z wytycznymi KNF, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, zakład ubezpieczeń powinien udzielić poszkodowanemu pomocy w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu, np. na prośbę poszkodowanego przedstawić ofertę zakupu pozostałości za cenę zgodną z zaproponowaną przez siebie wyceną bądź wskazać podmiot, który jest gotów nabyć pozostałości za tę cenę. W przypadku zaś braku możliwości sprzedaży przez poszkodowanego pozostałości za cenę zgodną z zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń wyceną, zakład ubezpieczeń powinien odpowiednio skorygować ustaloną wysokość świadczenia.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...