Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Odpowiedzialność odszkodowawcza kierowcy będącego w podróży służbowej

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 19.11.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Miałeś stłuczkę i chciałbyś pozwać sprawcę kolizji o odszkodowanie za wyrządzoną w jej następstwie szkodę? Pamiętaj, aby wytaczając powództwo poprawnie wskazać pozwanego, ponieważ kierujący pojazdem w podróży służbowej nie jest posiadaczem pojazdu w myśl przepisu o odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przy ustaleniu odszkodowania wypłacanego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym między innymi art. 436 § 1 k.c. określający odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę wyrządzoną ruchem tego pojazdu.

Jak wynika z treści przytoczonego wyżej przepisu, za szkodę wyrządzoną ruchem danego pojazdu, odpowiedzialność ponosi posiadacz tego pojazdu. Tak ujęta konstrukcja przepisu przesądza o tym, czy kierującemu pojazdem wyrządzającym szkodę będzie można przypisać odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

Przypisanie odpowiedzialności kierującemu pojazdem

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt: II CSK 699/17, art. 436 § 1  k.c. „dotyczy odpowiedzialności posiadacza samoistnego i posiadacza zależnego w rozumieniu art. 336 KC. W szczególności nie obejmuje on swoim zakresem dzierżycieli, o których stanowi art. 338 KC oraz prekarzystów. Jeżeli dzierżyciel dopuści się czynu niedozwolonego w okolicznościach, takich jak wynikają z hipotezy art. 436 § 1 KC, to podstaw jego odpowiedzialności – przy braku norm szczególnych – należy poszukiwać w zasadach ogólnych. Z reguły będzie to norma zawarta w art. 415 KC.”

Powyższe rozważania Sądu Najwyższego prowadzą do wniosku, że nie w każdej sytuacji kierującemu pojazdem mechanicznym można będzie przypisać odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną ruchem kierowanego przez niego pojazdu.

W stanie faktycznym leżącym u podstaw wydania przytoczonego wyroku Sądu Najwyższego doszło do wypadku drogowego. Sprawcą zdarzenia był pozwany – kierujący pojazdem, który w wyniku chwilowego ograniczenia stanu świadomości na skutek migotania przedsionków serca zjechał na przeciwny pas ruchu. Sprawca kolizji odbywał podróż służbową, kierując samochodem należącym do przedsiębiorcy będącym jego pracodawcą. Pojazd był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, będącym podobnie jak sprawca wypadku, pozwanym w przedmiotowej sprawie.

Kwalifikując zachowanie sprawcy, Sąd pierwszej instancji wskazał, że szkoda wyrządzona powodowi wskutek kolizji drogowej była rezultatem zderzenia pojazdów mechanicznych znajdujących się w ruchu w myśl art. 436 § 2 k.c. Jednocześnie, Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie „brak było podstaw do uznania, że pozwany władając okresowo pojazdem służbowym należącym do pracodawcy, w czasie i dla potrzeb wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, był posiadaczem tego samochodu. Był on bowiem dzierżycielem”.

Tym samym Sąd uznał, że odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi posiadacz samochodu, czyli przedsiębiorstwo będące pracodawcą pozwanego, nie zaś pozwany kierujący. W związku z powyższym Sąd oddalił powództwo wobec pozwanego kierowcy.

Poprawne wskazanie odpowiedzialnego za szkodę

Analizując przytoczony wyrok Sądu Najwyższego warto pamiętać o rozróżnieniu sytuacji związanej z faktem bycia posiadaczem a dzierżycielem pojazdu, którego ruchem została wyrządzona szkoda. Rozpoznanie powyższej cechy, umożliwi nam przypisanie odpowiedzialności właściwej osobie (podmiotowi) i tym samym, skuteczne wytoczenie powództwa celem dochodzenia odszkodowania. Pozywając bowiem niewłaściwą osobę, możemy zostać narażeni na oddalenie powództwa, co wiązać się będzie z przegraniem sprawy i poniesieniem kosztów procesu.

Warto przy tym mieć na uwadze, że nie ma obowiązku pozywania sprawcy kolizji. Roszczenia odszkodowawczego żądać można bezpośrednio od ubezpieczyciela (tzw. actio directa). Korzystając z tego rozwiązania – pozywając ubezpieczyciela, ograniczymy ryzyko ewentualnego błędnego pozwania osoby, która nie będzie ponosiła odpowiedzialności.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...