Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Wypadek na stoku – polisa narciarska

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 8.02.2018


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Zimowy sezon w pełni, można więc planować wyjazdy i wypoczynek w górach. Tego typu zimowe urlopy z reguły połączone są z aktywnym spędzaniem czasu, jazdą na nartach czy snowboardzie. Myśląc o takim wypoczynku, nie zapomnijmy, że szaleństwa na stoku niestety sprzyjają różnego rodzaju wypadkom, urazom, skręceniom czy złamaniom. Warto wiec przygotować się na takie sytuacje w szczególności gdy planujemy wyjazd za granice. Gdy zawieramy umowę ubezpieczenia przed wyjazdem na narty konieczne upewnijmy się, czy zakres ubezpieczenia jest adekwatny do formy i charakteru naszego wyjazdu a polisa obejmuje swoją ochrona uprawianie sportu - narciarstwo i  snowboard.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając polisę?

1.Leczenie za granicą i powrót do Polski

Koszty leczenia za granicą oraz transportu do kraju są bardzo duże, w przypadku bardziej skomplikowanych kontuzji i konieczności długotrwałego leczenia mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. Przed wyjazdem warto więc zorientować się w kosztach usług medycznych świadczonych w miejscu wypoczynku gdyż należy do nich dostosować sumę gwarancyjną przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

PAMIĘTAJ!
Polacy na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ mogą korzystać z pomocy medycznej w państwa Unii Europejskiej ale wyłącznie w publicznych placówkach i na zasadach obowiązujących w danym państwie. W większości krajów unijnych pobierane są częściowe opłaty za usługi medyczne nierefundowane z kasy publicznej. Ponadto powyższa karta nie obejmuje kosztów transportu medycznego i powrotu do kraju.

2.Rehabilitacja

Większość polis turystycznych oferowanych na rynku, nie zapewnia pokrycia kosztów leczenia w całości od początku do końca. Co do zasady ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia za granicą oraz transport medyczny do Polski, natomiast dalsze leczenie w kraju, konieczność podjęcia rehabilitacji czy innych działań musimy pokryć we własnym zakresie bądź skorzystać z publicznej służby zdrowia. Dlatego też przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę, na dodatkową opcję kontynuacji leczenia i rehabilitacji po powrocie do kraju. Niestety, aktualnie sumy ubezpieczenia w tych wariantach są dość niskie, oscylują w granicach między 1.000 a 5.000 zł. Jest to więc niewystarczające na pokrycie kosztów długotrwałego leczenia.

3.Koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej

Ratownicy w polskich górach pomagają turystom bez opłat, natomiast za granicą akacja taka może pociągać za sobą znaczne koszty w szczególności gdy konieczne będzie użycie śmigłowca. Przy wyborze ubezpieczenia z taka opcją wato zwrócić uwagę czy ubezpieczyciel pokryje koszty także w przypadku, gdy co prawda nie ulegniemy żadnemu wypadkowi ale z uwagi na niespodziewane pogorszeni pogody lub zniszczenie sprzętu narciarskiego nie jesteśmy w stanie samodzielnie zejść z gór.

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczyciel może odmówić przyjęcia odpowiedzialności i pokrycia kosztów takiej akcji w przypadku gdy przyczynimy się do konieczności jej zorganizowania np. będziemy jeździć na nartach poza wyznaczonymi trasami bądź nie zastosujemy się do obowiązujących zakazów poruszania się po górach wynikających chociażby z zagrożeń lawinowych.

4.Ubezpieczenie OC – wyrządzenie komuś szkody

Ważną kwestią jest także ubezpieczenie ewentualnych zobowiązań z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Korzystając z uroków zimowego szaleństwa na stoku musimy liczyć się z sytuacją, w której to my wyrządzimy komuś szkodę. Ubezpieczenie OC chroni nas od skutków finansowych związanych z jej naprawieniem. Konsekwencje mogą być poważne, jeśli dochodzi do wywołania rozstroju zdrowia lub zniszczenia mienia innej osoby. Możemy wtedy być zobowiązani do pokrycia kosztów pobytu w szpitalu poszkodowanej przez nas osoby, jej rehabilitacji czy utraconych zarobków ze względu na przerwę w pracy, a takie koszty mogą dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy EURO.

5.Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia tj. trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

PAMIĘTAJ!
W przypadku ubezpieczeń NNW dopuszczalna jest kumulacja świadczeń – oznacza to, że tyle ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń.

6.Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego

Ubezpieczyciele oferują jako opcję dodatkową, dedykowaną dla narciarzy – ubezpieczenie sprzętu narciarskiego od kradzieży oraz zniszczenia. Jednak przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z takiej oferty warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tzw. OWU, gdyż w większości z nich ubezpieczyciel zwalnia się z odpowiedzialności w przypadku kradzieży nart ze stoku pozostawionych bez nadzoru jak również w przypadku ich kradzieży z bagażnika samochodowego zamontowanego na dachu pojazdu. OWU czasem przewidują także, że narty musza znajdować się wewnątrz samochodu a ten na strzeżonym parkingu.

7.Assistance samochodu

Jeżeli planujemy wyjazd za granice samochodem, to warto także sprawdzić czy posiadane przez nas ubezpieczenie AC samochodu obowiązuje także poza terytorium Polski. Istotne jest także, aby w zawartej umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązywał się do automatycznego pokrycia kosztów udzielonej pomocy bez koniczności pokrycia wydatków z własnej kieszeni z zachowaniem prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków.
Warto także sprawdzić czy wybrany przez nas zakład ubezpieczeń posiada specjalne centrum alarmowe, z którym może nawiązać kontakt i poinformować o zaistniałej sytuacji oraz oczekiwać na uzyskanie pomocy.

Podsumowując jeżeli ochrona ubezpieczeniowa, na którą się zdecydujemy nie ma być jedynie ILUZORYCZNA koniecznie należy zwrócić uwagę na WYSOKOŚĆ SUM GWARANCYJNYCH ZAWARTYCH W POLISACH.

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~3 godziny temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...