Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Szkoda wyrządzona przez powalone drzewo – w jaki sposób skutecznie dochodzić odszkodowania?

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 8.04.2020


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Uszkodzenia w pojazdach mogą być wyrządzone nie tylko wskutek kolizji z innym autem – na porządku dziennym dochodzi do szkód, wynikających z uderzenia powalonego drzewa w zaparkowane pojazdy. Jak w takiej sytuacji skutecznie dochodzić odszkodowania?

Ustalenie właściciela nieruchomości

W pierwszej kolejności istotne jest ustalenie właściciela nieruchomości, na której rosło powalone drzewo. Do zakresu jego obowiązków należy bowiem zadbanie o należyty stan znajdujących się na terenie jego posesji obiektów – w tym także drzew – w taki sposób, by nie stanowiły one zagrożenia.

Często zdarzać się będzie, że teren ten stanowić będzie własność miasta – nie można jednak wykluczyć, że do szkody dojdzie w wyniku powalenia drzewa znajdującego się na terenie prywatnym. W treści niniejszego artykułu skupimy się jednakże na kwestii dochodzenia roszczeń w stosunku do miasta – jako zarządcy terenu.

Co robić bezpośrednio po szkodzie?

Najważniejsze z perspektywy poszkodowanego jest odpowiednie zabezpieczenie materiału dowodowego – posłuży to skutecznemu dochodzeniu odszkodowania:

  1. niemalże każdy z nas dysponuje dzisiaj telefonem z aparatem fotograficznym – szczegółowa dokumentacja zdjęciowa miejsca zdarzenia (uszkodzonego pojazdu, ale także nieruchomości, z której do przewalenia się drzewa) nierzadko okazuje się niezbędna dla wykazania swoich twierdzeń;
  2. uzasadnione jest wezwanie Policji bądź Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia – przygotowana przez odpowiednie służby notatka ze zdarzenia stanowi istotny dowód w sprawie, zaś od jej treści zależeć może dochodzenie roszczeń w przyszłości;
  3. jeśli na miejscu zdarzenia są świadkowie – postaraj się ustalić ich tożsamość oraz adresy – ich zeznania mogą być przydatne w przypadku sporu w sądzie.

Miasto jako zarządca

Jeżeli w wyniku ustaleń organów okaże się, że to miasto jest właścicielem terenu, z którego doszło do przewalenia się drzewa, to właśnie do niego kierować należy pierwsze kroki w celu uzyskania odszkodowania. Co korzystne dla poszkodowanych – zazwyczaj podmiot ten posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa tego rodzaju szkody.

Występując do miasta – zarządcy terenu, z którego doszło do upadku drzewa – pamiętaj by we wniosku do sprawcy znalazło się żądanie wskazania nr polisy oraz nazwy towarzystwa ubezpieczeń, w którym wykupiona została polisa.

Sprawca się przyznaje, a ubezpieczyciel nie płaci

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wydana zostanie decyzja co do zasadności roszczeń osoby poszkodowanej – co do zasady, odpowiedzialność w przypadku tego rodzaju szkód kształtuje się na tzw. zasadzie winy. Tym samym konieczne jest ustalenie, że zarządca terenu nie podjął należytych czynności, mających na celu uniknięcie sytuacji, w której może dojść do szkody (np. poprzez zadbanie o wycinkę spróchniałych i zagrożonych przewaleniem drzew, czy okresowe przeglądy drzewostanu).

Co w sytuacji jednak, gdy zarządca (przykładowo – miasto) przyznaje się do odpowiedzialności, zaś ubezpieczyciel uchyla od wypłaty odszkodowania? Przed dylematem takim stanął Sąd Okręgowy w Łomży, rozpatrując apelację poszkodowanego od wyroku I instancji oddalającego powództwo w całości (sygn. akt: I Ca 218/19).

W przywołanej sprawie doszło do przewalenia się drzewa na pojazd poszkodowanego – obowiązki fitosanitarne spoczywały przy tym na mieście Łomża, ubezpieczonym w pozwanym towarzystwie. Co istotne, Prezydent Miasta przyjął odpowiedzialność za szkodę w sprawie, lecz pomimo tego ubezpieczyciel konsekwentnie odmawiał wypłaty odszkodowania, wskazując, że poszkodowany nie wykazał, by to właśnie z uwagi na zaniechania miasta doszło do szkody. Ponadto z przeprowadzonych dowodów (zeznania świadków) wynikało przy tym, że drzewo znajdowało się w złym stanie, było porośnięte grzybami, do tego od lat było suche i nie owocowało.

Sąd pierwszej instancji przychylił się do stanowiska pozwanego ubezpieczyciela; rozpoznający apelację sąd drugiej instancji wskazał jednak, że w sytuacji w której podmiot odpowiedzialny (miasto) przyjął na siebie odpowiedzialność – to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek wykazania, że sprawca nie ponosi winy – a w rezultacie, że nie jest zasadne żądanie odszkodowania od jego ubezpieczyciela. Ponadto sąd podkreślił, że zeznania świadków jednoznacznie dawały podstawy do przyjęcia, że stan drzewa wskazywał na ryzyko jego przewalenia – a co za tym idzie wyrządzenia szkody.

Również fakt, że teren na którym doszło do szkody stanowił miejsce przeznaczone do parkowania samochodów oznaczał w ocenie sądu, że konieczne było dołożenie wszelkiej staranności przez miasto, by uniknąć możliwości wystąpienia tego rodzaju zdarzeń. Zaniechanie takiego działania jednoznacznie obciąża przy tym miasto – a co za tym idzie jego ubezpieczyciela. W efekcie doszło do zmiany wyroku i zasądzenia należnego odszkodowania na rzecz poszkodowanego.

Także od Twojej inicjatywy zależy, czy uzyskasz odszkodowanie

Nie jest możliwe ustalenie jednego, uniwersalnego rozwiązania dla analogicznych spraw – każdy stan faktyczny jest bowiem odmienny, a często w szczegółach sprawy leży odpowiedź na pytanie: jakie powinno być jej prawidłowe rozstrzygnięcie.

Nie zmienia to jednak faktu, że to od inicjatywy poszkodowanych zależy, czy będą oni mieli szansę na skuteczne dochodzenie roszczeń; dlatego też tak istotne jest podjęcie wszelkich czynności (bezpośrednio po zdarzeniu) w celu zabezpieczenia materiału dowodowego sprawy, mogącego okazać się niezbędnym, by skutecznie dochodzić odszkodowania.

Newsy

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...