Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Szkoda podczas egzaminu na prawo jazdy

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 4.07.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Czy osoba zdająca egzamin na prawo jazdy ponosi odpowiedzialność karną za spowodowanie wypadku drogowego? Czy będzie to zakwalifikowane jako przestępstwo, a kursant albo zdający egzamin na prawo jazdy może trafić do więzienia? Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów pokryje szkodę powstałą w takich okolicznościach, czy też sprawca zapłaci z własnej kieszeni?

W mediach głośno było ostatnio o śmiertelnym potrąceniu podczas egzaminu na prawo jazdy. Zdająca go, wykonując na placu manewr jazdy po łuku, śmiertelnie potrąciła egzaminatora. Zdarzenie to przywołało dyskusję na temat odpowiedzialności zdającego egzamin oraz kursanta prowadzącego tzw. „elkę”. Czy fakt, że są nadzorowani przez egzaminatora lub instruktora chroni ich przed odpowiedzialnością karną?

Przestępstwo

Prokuratura i sądy karne uznają, że zarówno zdający, jak i kursant ponoszą odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu. Ich odpowiedzialność jest niezależna od ewentualnych zaniedbań po stronie egzaminatora lub instruktora. Nawet jeżeli osoby je nadzorujące również zawinią, to nie oznacza to automatycznego braku odpowiedzialności karnej prowadzącego pojazd. Przestępstwo, jakim jest wypadek komunikacyjny może więc popełnić każdy, kto prowadzi pojazd, niezależnie od tego czy posiada prawo jazdy.

Kara więzienia

Kara 8 lat pozbawienia wolności. Taka sankcja jest możliwa do zastosowania, jeżeli skutkiem wypadku będzie śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Teoretycznie, kara jest taka sama, jak przy „zwykłym” wypadku drogowym. Niemniej, specyficzne okoliczności omawianych sytuacji mogą wpłynąć na ocenę winy sprawcy wypadku. Im mniejszy stopień zawinienia, tym niższa kara. Pod tym kątem, na pewno w lepszej sytuacji będzie kursant, gdyż osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy powinna w zasadzie posiadać wszystkie niezbędne umiejętności do prowadzenia pojazdu, a więc stopień jej winy będzie przeważnie wyższy.

odszkodowania, Xaltum

Szkoda  i regres

Pojazdy nauki jazdy, tzw. „elki” są objęte systemem obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Prawo nie przewiduje tutaj żadnych wyłączeń z uwagi na powstanie szkody podczas kursu lub egzaminu na prawo jazdy. Oznacza to, że polisa OC takiego pojazdu pokryje wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.

Powstaje jednak pytanie, czy ubezpieczyciel, który naprawi taką szkodę, będzie mógł dochodzić zwrotu odszkodowania od sprawcy (tzw. regres)? Przepisy przewidują takie uprawnienie ubezpieczyciela m. in. w sytuacji prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień. Otóż na tej płaszczyźnie, pozycja kierującego „elką” jest znacznie lepsza niż na gruncie odpowiedzialności karnej. Zakład ubezpieczeń nie będzie się mógł do nich zwrócić z tzw. regresem, gdyż zgodnie z prawem o ruchu drogowym osoba uprawniona do prowadzenia pojazdów to osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) odbywa, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora;

3) zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora

Newsy

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...