Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 20.09.2016


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Gdy w wyniku wypadku następuje śmierć poszkodowanego, osoby mu bliskie mogą domagać się od ubezpieczyciela różnych świadczeń, których łączna wysokość może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Kto może wystąpić z roszczeniem

Uprawnionymi do dochodzenia roszczeń za śmierć poszkodowanego są przede wszystkim członkowie jego najbliższej rodziny – małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo. Także w przypadku związków nieformalnych (konkubinatów), można domagać się rekompensaty. Odszkodowanie będzie też przysługiwać teściowej czy synowej, jeśli wykażą, że pozostawały ze zmarłym w bliskiej relacji rodzinnej i po jego śmierci pogorszył się ich stan psychiczny. Przy ocenie roszczeń liczy się faktyczny związek uczuciowy, a nie formalne pokrewieństwo.

Zadośćuczynienie za krzywdę

Kluczowym roszczeniem każdego uprawnionego, którego wysokość może sięgać nawet do 150.000 – 200.000 zł, jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Ma ono rekompensować cierpienie i ból po śmierci najbliższego członka rodziny, poczucie osamotnienia, pogorszenie stanu psychicznego. Zasadność roszczenia można wykazać zwłaszcza przedkładając dokumentację od psychologa lub psychiatry, potwierdzającą rozstrój zdrowia psychicznego osoby uprawnionej. Istotne są też zeznania uprawnionego oraz osób mu bliskich wskazujące na zażyłość relacji rodzinnych, wspólne spędzanie czasu, utrzymywanie kontaktów z poszkodowanym.

Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Kolejnym roszczeniem należnym uprawnionemu jest stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Przysługuje ono tym członkom rodziny, którzy prowadzili ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe lub w inny sposób stale korzystali z jego pomocy ekonomicznej. Odszkodowanie ma zrekompensować ujemne następstwa wypadku o charakterze majątkowym – tj. utrata dochodu zmarłego, brak jego wsparcia przy wykonywaniu prac gospodarskich, pogorszenie perspektyw na przyszłość, konieczność samotnego wychowywania dzieci, utrata motywacji do pracy i przezwyciężania codziennych trudności. Wysokość odszkodowania może sięgać od kilkunastu do nawet 100.000 – 150.000 zł.

Zwrot kosztów pogrzebu

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma również obowiązek zwrócić koszty pogrzebu osobie, która faktycznie te koszty poniosła. Odszkodowanie obejmuje m.in. zwrot kosztów zakupu trumny, wieńców, kwiatów, odzieży żałobnej, opłaty dla księdza czy organisty, uroczystości pogrzebowej. Uprawniony może też wnosić o zwrot kosztów postawienia nagrobka i zagospodarowania miejsca na cmentarzu. Warto zaznaczyć, że odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu nie umniejsza się o zasiłek pogrzebowy otrzymany z ZUS – co wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2009 r. (sygn. akt III CZP 140/08).

Renta

Renta z tytułu śmierci poszkodowanego będzie przysługiwać tym osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny oraz tym, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania. Przede wszystkim chodzi tu o małżonka oraz dzieci, ale niekiedy także rodziców, rodzeństwo lub inne osoby (np. konkubinę). W praktyce renta pokrywa stratę w budżecie rodziny, którą przed wypadkiem swoim dochodem zapełniał zmarły. Dla uzyskania renty należy wykazać, gdzie pracował poszkodowany, ile zarabiał, w jakim stopniu przyczyniał się do utrzymania rodziny i jakie były jego perspektywy na przyszłość. Rentę zasądza się na czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego (dla dzieci do 18. roku życia, ewentualnie do ukończenia studiów) i umniejsza się ją o świadczenia wypłacane z ZUS (renta rodzinna).

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Jeśli wypadek poszkodowanego miał charakter wypadku przy pracy, niezależnie od powyższych roszczeń uprawnionemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Osoby uprawnione do takiego odszkodowania to m.in. małżonek, dzieci czy rodzice zmarłego. Aktualnie (od 1 kwietnia 2016 r.) kwota jednorazowego odszkodowania wynosi 70 196 zł, gdy uprawniony do niego jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego i 35 098 zł, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.

Podsumowując, katalog roszczeń przysługujących z tytułu śmierci osoby bliskiej jest bardzo szeroki. Jakkolwiek żadne sumy pieniężne nie są w stanie złagodzić cierpień po stracie najbliższego członka rodziny, zadośćuczynienie czy odszkodowanie w odpowiedniej wysokości może ułatwić uprawnionemu odnalezienie się w trudnej sytuacji powypadkowej.

Newsy

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...