Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Twoje prawo jazdy zostało niesłusznie zabrane? Należy się Tobie odszkodowanie i zadośćuczynienie!

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 5.06.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Dla wielu dorosłych osób możliwość poruszania się samochodem jest rzeczą oczywistą i niezwykle ułatwiającą codzienne życie. Kolejne zmiany w taryfikatorze powodują, że coraz łatwiejsza jest utrata prawa jazdy, co skłania nas do bezpieczniejszej i bardziej uważnej jazdy. Jednak prowadzenie pojazdu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami nie uchroni nas od utraty prawa jazdy, jeżeli błąd popełnią funkcjonariusze policji. Przypadek jednego kierowcy pokazuje, że możliwa jest utrata uprawnień nawet jeśli nie bierze się udziału w zdarzeniu drogowym, a w czasie zarzucanego czynu przebywa się za granicą.

Xaltum,Odszkodowania

Nieuczciwy kierowca, brak dokumentów oraz opieszałość organów

7 maja 2019 r. zakończył się proces o zadośćuczynienie dla kierowcy, któremu niesłusznie zabrano prawo jazdy. Cała historia zaczęła się od kontroli drogowej przeprowadzonej przez patrol policyjny kilka lat temu, kiedy to funkcjonariusze zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Kierujący pojazdem nie posiadał w chwili zatrzymania dowodu osobistego ani innego dokumentu tożsamości. Z obawy przed karą zatrzymany podał dane osobowe innej osoby, co zapoczątkowało ciąg nieprzyjemnych zdarzeń dla ich właściciela. Warto wspomnieć, że funkcjonariusze odstąpili od możliwości weryfikacji podanych informacji w Krajowym Systemie Informacji Policji, w którym znajdowała się fotografia właściciela danych. Wniosek o ukaranie kierowcy z nieprawidłowymi danymi trafił do Sądu, który orzekł o zatrzymaniu prawa jazdy. 

Po otrzymaniu od starosty informacji o utracie prawa jazdy oraz po zapoznaniu się z aktami sprawy obwiniony – a zarazem pokrzywdzony całą sprawą – odwołał się od wyroku skazującego. Wskazał on przede wszystkim na okoliczność, że w chwili zarzucanego mu czynu nie przebywał w kraju. Sąd odwoławczy uwzględnił odwołanie i uniewinnił kierowcę od niesłusznie przypisywanego mu czynu.

Kiedy wydawało się, że sprawa doczekała się szybkiego i szczęśliwego zakończenia, cztery miesiące później miała miejsce kolejna kontrola policyjna. Tym razem zatrzymany został wcześniej uniewinniony kierowca. Niestety fakt prawomocnego uniewinnienia nie został odnotowany, a w rejestrze nadal widniała informacja o zatrzymaniu prawa jazdy. W wyniku przeprowadzonej kontroli samochód został odholowany, natomiast przeciwko kierowcy wszczęto dochodzenie w sprawie kierowania pojazdem bez posiadania odpowiednich uprawnień.

 

odszkodowania, Xaltum

Naruszenie godności i dobrego imienia

Na szczęście tym razem sprawę udało się wyjaśnić na etapie postępowania przygotowawczego. Niemniej kolejna pomyłka po stronie Państwa i jego organów spowodowała, że kierowca zdecydował się dochodzić zadośćuczynienia na drodze postępowania sądowego. Sąd uznał powództwo i zasądził od Skarbu Państwa na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienie w wysokości 20.000,00 zł. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że bezprawne zaniechania po stronie funkcjonariuszy policji, a w późniejszym etapie po stronie prokuratury, doprowadziły do oczywistej pomyłki i skierowania aktu oskarżenia przeciwko niewłaściwej osobie.  Nie bez znaczenia była okoliczność, że patrol policji mógł i powinien dokonać niemal natychmiastowej weryfikacji tożsamości zatrzymanego za pomocą zdjęć zamieszczonych w Krajowym Systemie Informacji Policji. Zdanie sądu I instancji podzielił również sąd odwoławczy, który oddalił apelację złożoną przez Prokuratorię Generalną. 

Przepisy mówią jasno – za wyrządzenie szkody lub naruszenie dóbr osobistych Państwo musi zapłacić

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna ponoszą odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Co więcej, wyżej wskazane podmioty odpowiadają również w przypadku, gdy ich zachowanie doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych człowieka (do podstawowych dóbr osobistych zalicza się m.in. zdrowie, wolność, godność i dobre imię, swobodę sumienia, wizerunek oraz tajemnicę korespondencji).

Wniosek z historii pechowego kierowcy jest jeden – za popełnione błędy odpowiada każdy, nie tylko kierowca, ale także Policja. I choć walka z organami państwa o naprawienie szkód i krzywd  może wydawać się długa i trudna, nie zawsze warto z niej rezygnować. 

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~3 godziny temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...