Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Co to jest i jaką rolę pełni OWU?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 16.10.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Zapewne większość z nas często nie zwraca uwagi na to co podpisuje, albo zapoznaje się z jakimś dokumentem pobieżnie. Jednym z takich dokumentów może być OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dlaczego warto postępować odmiennie ? Ponieważ, w OWU zawarte są istotne informacje dotyczące polisy, która chcemy zawrzeć. Tym samym nieznajomość OWU może sprawić, że ubezpieczenie które nas pierwotnie interesowało nie spełni swojej roli. Co więc zawiera OWU ? I na co zwrócić w nim uwagę ?

OWU –pojęcie

Z tym terminem zawsze mamy do czynienia przy okazji zawierania umowy ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są przedstawionym przez ubezpieczyciela wzorcem umowy,  który wiąże obie strony, wskazując ich prawa i obowiązki, określają sposób ustalenia i wypłaty świadczenia. Dlatego należy pamiętać, że podpisując umowę ubezpieczenia akceptujemy OWU, które stanowią jej integralną część.

Co zawiera OWU

Typowe OWU zawiera:

  • definicje pojęć – czyli wyjaśnienie wszystkich pojęć jakie zostały użyte w OWU np. szkoda częściowa,
  • przedmiot, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela tj. informacje dotyczące zasad  opłacania składki, zgłoszenia szkody, czy wypłaty świadczenia oraz bardzo istotne zapisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności. 

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy

Celem zakładu ubezpieczeń nie jest oferowanie nam produktu, który zadowoli tylko klienta, pamiętajmy o tym, że zwierana umowa ma stanowić przede wszystkim  jego zysk, dlatego  przed podpisaniem umowy musimy zachować czujność i działać starannie, dlatego też:

  • nie podejmujmy decyzji o zwarciu umowy na pierwszym spotkaniu,
  • rozważmy propozycje kilku ubezpieczycieli,
  • zapoznajmy się uważnie z treścią wszystkich dostępnych materiałów (OWU jest dostępne na stronach internetowych ubezpieczycieli),
  • jeżeli treść zapisów jest dla nas niezrozumiała skorzystajmy z pomocy profesjonalistów- prawników. 

OWU a uregulowania prawne

Należy mieć też na uwadze iż polskie prawo przewiduje zasadę kontroli treści ogólnych warunków ubezpieczeń. Zgodnie z art. 385 § 2 zd. 1 k.c. „wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta”. Ponadto, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  zawiera w tym zakresie odrębne przepisy i tak  zgodnie z art. 15 ust. 5 wspomnianej ustawy, „postanowienia umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umowy sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczajcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”.

Co to oznacza ? W przypadku gdy umowa ubezpieczenia reguluje prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż czynią to OWU, postanowienia umowy z reguły będą miały pierwszeństwo przed zapisami OWU. Przepisy prawa wymagają, by postanowienia OWU były sformułowane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, a wszelkie niejednoznaczności tłumaczyć na korzyść klienta ubezpieczyciela. Ponadto, postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w przeciwnym wypadku są nieważne.

Podsumowanie

W stosowanych przez zakłady ubezpieczeń wzorcach umów ubezpieczeń  na  życie oferowanych konsumentom zawarte są  liczne postanowienia umowne, których treść w sposób często wręcz rażący narusza interesy klientów ubezpieczycieli, kształtując ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Wzorce umowne nie są przejrzyste tj. formułowane w sposób niejasny, mało czytelny choćby w samej swej formie poprzez liczne odesłania do innych artykułów czy też posługiwanie się niejednolitą terminologią.

W konsekwencji niezrozumiały język, nie zachęca do szczegółowej analizy, należy jednak mieć na uwadze, że choć  prawo chroni w takiej sytuacji konsumenta, bowiem postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na jego korzyść, w interesie nas samych powinniśmy zadbać i przeanalizować  OWU przed zawarciem umowy, co pozwoli uniknąć ewentualnej  długiej i kosztownej drogi sądowej wynikającej z różnej interpretacji czy też niezrozumienia postanowień zawartej przez nas umowy.

 

kredyt frankowy

Newsy

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...