Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Co to jest i jaką rolę pełni OWU?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 16.10.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Zapewne większość z nas często nie zwraca uwagi na to co podpisuje, albo zapoznaje się z jakimś dokumentem pobieżnie. Jednym z takich dokumentów może być OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dlaczego warto postępować odmiennie ? Ponieważ, w OWU zawarte są istotne informacje dotyczące polisy, która chcemy zawrzeć. Tym samym nieznajomość OWU może sprawić, że ubezpieczenie które nas pierwotnie interesowało nie spełni swojej roli. Co więc zawiera OWU ? I na co zwrócić w nim uwagę ?

OWU –pojęcie

Z tym terminem zawsze mamy do czynienia przy okazji zawierania umowy ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są przedstawionym przez ubezpieczyciela wzorcem umowy,  który wiąże obie strony, wskazując ich prawa i obowiązki, określają sposób ustalenia i wypłaty świadczenia. Dlatego należy pamiętać, że podpisując umowę ubezpieczenia akceptujemy OWU, które stanowią jej integralną część.

Co zawiera OWU

Typowe OWU zawiera:

  • definicje pojęć – czyli wyjaśnienie wszystkich pojęć jakie zostały użyte w OWU np. szkoda częściowa,
  • przedmiot, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela tj. informacje dotyczące zasad  opłacania składki, zgłoszenia szkody, czy wypłaty świadczenia oraz bardzo istotne zapisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności. 

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy

Celem zakładu ubezpieczeń nie jest oferowanie nam produktu, który zadowoli tylko klienta, pamiętajmy o tym, że zwierana umowa ma stanowić przede wszystkim  jego zysk, dlatego  przed podpisaniem umowy musimy zachować czujność i działać starannie, dlatego też:

  • nie podejmujmy decyzji o zwarciu umowy na pierwszym spotkaniu,
  • rozważmy propozycje kilku ubezpieczycieli,
  • zapoznajmy się uważnie z treścią wszystkich dostępnych materiałów (OWU jest dostępne na stronach internetowych ubezpieczycieli),
  • jeżeli treść zapisów jest dla nas niezrozumiała skorzystajmy z pomocy profesjonalistów- prawników. 

OWU a uregulowania prawne

Należy mieć też na uwadze iż polskie prawo przewiduje zasadę kontroli treści ogólnych warunków ubezpieczeń. Zgodnie z art. 385 § 2 zd. 1 k.c. „wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta”. Ponadto, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  zawiera w tym zakresie odrębne przepisy i tak  zgodnie z art. 15 ust. 5 wspomnianej ustawy, „postanowienia umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umowy sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczajcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”.

Co to oznacza ? W przypadku gdy umowa ubezpieczenia reguluje prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż czynią to OWU, postanowienia umowy z reguły będą miały pierwszeństwo przed zapisami OWU. Przepisy prawa wymagają, by postanowienia OWU były sformułowane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, a wszelkie niejednoznaczności tłumaczyć na korzyść klienta ubezpieczyciela. Ponadto, postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w przeciwnym wypadku są nieważne.

Podsumowanie

W stosowanych przez zakłady ubezpieczeń wzorcach umów ubezpieczeń  na  życie oferowanych konsumentom zawarte są  liczne postanowienia umowne, których treść w sposób często wręcz rażący narusza interesy klientów ubezpieczycieli, kształtując ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Wzorce umowne nie są przejrzyste tj. formułowane w sposób niejasny, mało czytelny choćby w samej swej formie poprzez liczne odesłania do innych artykułów czy też posługiwanie się niejednolitą terminologią.

W konsekwencji niezrozumiały język, nie zachęca do szczegółowej analizy, należy jednak mieć na uwadze, że choć  prawo chroni w takiej sytuacji konsumenta, bowiem postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na jego korzyść, w interesie nas samych powinniśmy zadbać i przeanalizować  OWU przed zawarciem umowy, co pozwoli uniknąć ewentualnej  długiej i kosztownej drogi sądowej wynikającej z różnej interpretacji czy też niezrozumienia postanowień zawartej przez nas umowy.

 

kredyt frankowy

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~3 godziny temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...