Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Odpowiedzialność odszkodowawcza kierowcy będącego w podróży służbowej

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 19.11.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Miałeś stłuczkę i chciałbyś pozwać sprawcę kolizji o odszkodowanie za wyrządzoną w jej następstwie szkodę? Pamiętaj, aby wytaczając powództwo poprawnie wskazać pozwanego, ponieważ kierujący pojazdem w podróży służbowej nie jest posiadaczem pojazdu w myśl przepisu o odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przy ustaleniu odszkodowania wypłacanego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym między innymi art. 436 § 1 k.c. określający odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę wyrządzoną ruchem tego pojazdu.

Jak wynika z treści przytoczonego wyżej przepisu, za szkodę wyrządzoną ruchem danego pojazdu, odpowiedzialność ponosi posiadacz tego pojazdu. Tak ujęta konstrukcja przepisu przesądza o tym, czy kierującemu pojazdem wyrządzającym szkodę będzie można przypisać odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

Przypisanie odpowiedzialności kierującemu pojazdem

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt: II CSK 699/17, art. 436 § 1  k.c. „dotyczy odpowiedzialności posiadacza samoistnego i posiadacza zależnego w rozumieniu art. 336 KC. W szczególności nie obejmuje on swoim zakresem dzierżycieli, o których stanowi art. 338 KC oraz prekarzystów. Jeżeli dzierżyciel dopuści się czynu niedozwolonego w okolicznościach, takich jak wynikają z hipotezy art. 436 § 1 KC, to podstaw jego odpowiedzialności – przy braku norm szczególnych – należy poszukiwać w zasadach ogólnych. Z reguły będzie to norma zawarta w art. 415 KC.”

Powyższe rozważania Sądu Najwyższego prowadzą do wniosku, że nie w każdej sytuacji kierującemu pojazdem mechanicznym można będzie przypisać odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną ruchem kierowanego przez niego pojazdu.

W stanie faktycznym leżącym u podstaw wydania przytoczonego wyroku Sądu Najwyższego doszło do wypadku drogowego. Sprawcą zdarzenia był pozwany – kierujący pojazdem, który w wyniku chwilowego ograniczenia stanu świadomości na skutek migotania przedsionków serca zjechał na przeciwny pas ruchu. Sprawca kolizji odbywał podróż służbową, kierując samochodem należącym do przedsiębiorcy będącym jego pracodawcą. Pojazd był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, będącym podobnie jak sprawca wypadku, pozwanym w przedmiotowej sprawie.

Kwalifikując zachowanie sprawcy, Sąd pierwszej instancji wskazał, że szkoda wyrządzona powodowi wskutek kolizji drogowej była rezultatem zderzenia pojazdów mechanicznych znajdujących się w ruchu w myśl art. 436 § 2 k.c. Jednocześnie, Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie „brak było podstaw do uznania, że pozwany władając okresowo pojazdem służbowym należącym do pracodawcy, w czasie i dla potrzeb wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, był posiadaczem tego samochodu. Był on bowiem dzierżycielem”.

Tym samym Sąd uznał, że odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi posiadacz samochodu, czyli przedsiębiorstwo będące pracodawcą pozwanego, nie zaś pozwany kierujący. W związku z powyższym Sąd oddalił powództwo wobec pozwanego kierowcy.

Poprawne wskazanie odpowiedzialnego za szkodę

Analizując przytoczony wyrok Sądu Najwyższego warto pamiętać o rozróżnieniu sytuacji związanej z faktem bycia posiadaczem a dzierżycielem pojazdu, którego ruchem została wyrządzona szkoda. Rozpoznanie powyższej cechy, umożliwi nam przypisanie odpowiedzialności właściwej osobie (podmiotowi) i tym samym, skuteczne wytoczenie powództwa celem dochodzenia odszkodowania. Pozywając bowiem niewłaściwą osobę, możemy zostać narażeni na oddalenie powództwa, co wiązać się będzie z przegraniem sprawy i poniesieniem kosztów procesu.

Warto przy tym mieć na uwadze, że nie ma obowiązku pozywania sprawcy kolizji. Roszczenia odszkodowawczego żądać można bezpośrednio od ubezpieczyciela (tzw. actio directa). Korzystając z tego rozwiązania – pozywając ubezpieczyciela, ograniczymy ryzyko ewentualnego błędnego pozwania osoby, która nie będzie ponosiła odpowiedzialności.

Newsy

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...