Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Szeszycka

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci ubezpieczonego nie taki prosty

Anna Szeszycka

AUTOR: Anna Szeszycka


DATA: 27.03.2018


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W celu ustalenia swojej odpowiedzialności lub wysokości świadczenia zakład ubezpieczeń nierzadko żąda od ubezpieczonych (uposażonych) przedłożenia dokumentacji medycznej, stwierdzającej przyczynę śmierci lub nieszczęśliwego wypadku. O ile za życia ubezpieczonego (pacjenta) dostęp do dokumentacji medycznej przez niego samego, czy też osobę przez niego upoważnioną, nie nastręcza większych trudności, o tyle po jego śmierci, kwestia ta może okazać się już o wiele bardziej problematyczna, zwłaszcza gdy ubezpieczony (pacjent) nie upoważnił za życia nikogo, albo upoważnił osobę, która nie jest jednocześnie uposażonym z polisy.

Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej
W myśl przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej stanu zdrowia i udzielonych świadczeń. Podmiot leczniczy jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź też osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wykonywanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej
Wykonywanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej nie jest czynnością prawną, dlatego nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa, a jedynie udzielenia upoważnienia. Takie upoważnienie może być udzielone przez pacjenta dowolnej osobie (osobom), także spoza kręgu rodziny. Innymi słowy, pokrewieństwo nie jest przesłanką realizacji uprawnienia do wglądu w dokumentację medyczną. Upoważnienie może swoim zakresem obejmować dostęp do całej dokumentacji, albo tylko do jej określonej części. Podkreślenia wymaga, że w przypadku, gdy nic innego nie wynika z treści upoważnienia, ma ono charakter bezterminowy, co oznacza, że może być ono wykonywane do czasu odwołania go przez pacjenta. Odwołanie takiego upoważnienia może nastąpić w każdej chwili.

Upoważnienie ważne nawet po śmierci
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci była jego przedstawicielem ustawowym. Oznacza to, że prawo dostępu do dokumentacji medycznej nie wygasa nawet mimo śmierci pacjenta, a osoba, którą upoważniono do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta, ma również takie uprawnienie po jego śmierci.

Upoważnienie ważne również w innej placówce
W orzecznictwie zwraca się uwagę, że upoważnienie złożone przez pacjenta jest skuteczne wobec każdego podmiotu medycznego, w którym znajduje się dokumentacja, a nie tylko względem podmiotu, gdzie w trakcie leczenia upoważnienie zostało udzielone (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.09.2013 r., sygn. akt II OSK 1539/13). Upoważnienie z innej placówki nie powinno jednak tworzyć automatycznie uprawnienia do dostępu do dokumentacji medycznej w przyszłości w innym podmiocie leczniczym, zwłaszcza gdy pacjent zgłosił się do podmiotu leczniczego z zupełnie innym problemem medycznym.

Brak upoważnienia a dostęp do dokumentacji po śmierci pacjenta
Zagadnieniem o wiele bardziej problematycznym pozostaje jednak wykonywanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta w przypadku braku jakiegokolwiek upoważnienia. Dostęp do dokumentacji jest wówczas szczególnie trudny z uwagi na ochronę fundamentalnego prawo pacjenta do zachowania tajemnicy (art. 13 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Nie można zapominać, że dokumentacja medyczna zawiera tzw. dane wrażliwe. Z tej perspektywy, podmiot leczniczy ma wręcz obowiązek odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej, jeżeli z wnioskiem wystąpi osoba nieuprawniona. Z reguły, sytuacja taka ma miejsce, gdy z żądaniem występuje np. krewny pacjenta zmarłego, albo nieprzytomnego, który nie chciał lub nie zdążył udzielić upoważnienia.

Tylko za zgodą sądu
Jeżeli członek rodziny, uposażony, etc., nie dysponuje pisemnym upoważnieniem pacjenta, albo z różnych powodów takie upoważnienie nie jest przez podmiot leczniczy uznawane, osoby te mogą wnieść do sądu pozew o ustalenie w trybie przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Rozsądniej pomyśleć o tym wcześniej
Mając na względzie, że wszelkiego rodzaju zaniedbań w kwestii upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej czasami nie da się „naprawić”, warto zadbać o interesy rodziny, a zwłaszcza osób uposażonych z polisy odpowiednio wcześniej i już za życia pomyśleć o sporządzeniu stosownego upoważnienia.

Newsy

Notatki policyjne dostępne online

~2 dni temu

Jak informuje UFG, ubezpieczyciele uzyskali elektroniczny dostęp do notatek policyjnych z wypadków. Taka możliwość powinna zatem wpłynąć na przyspieszenie procesu likwidacji szkód.
Jak informuje UFG, ubezpieczyciele uzyskali elektroniczny dostęp do notatek policyjnych z wypadków. Taka możliwość powinna zatem wpłynąć na przyspieszenie procesu likwidacji szkód.

Czy prawo jazdy też zostawimy w domu?

15.10.2018

Resort cyfryzacji i infrastruktury planuje kolejne zmiany, a mianowicie zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Wszystko za sprawą działań nad wprowadzeniem prawa jazdy w formie elektronicznej. Ministrowie dają nadzieję, że już w przyszłym roku stanie się to możliwe. ...
Resort cyfryzacji i infrastruktury planuje kolejne zmiany, a mianowicie zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Wszystko za sprawą działań nad wprowadzeniem prawa jazdy w formie elektronicznej. Ministrowie dają nadzieję, że już w przyszłym roku stanie się to możliwe. ...

Brak adresu zamieszkania w prawie jazdy

8.10.2018

Możliwe, że niedługo nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zgodnie z projektem nowelizacji, w prawie jazdy nie będziemy wskazywać adresu zamieszkania. Ministrowie stwierdzili, że prawo jazdy potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem, zatem zbędne jest wskazywanie w nim miejsca zamieszkania kierowcy....
Możliwe, że niedługo nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zgodnie z projektem nowelizacji, w prawie jazdy nie będziemy wskazywać adresu zamieszkania. Ministrowie stwierdzili, że prawo jazdy potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem, zatem zbędne jest wskazywanie w nim miejsca zamieszkania kierowcy....

Dwa mandaty za niezapięte pasy bezpieczeństwa

3.10.2018

Warto wiedzieć, że w przypadku niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez pasażera, mandat może dostać zarówno pasażer pojazdu jak i kierowca. I w przypadku kierowcy i w przypadku pasażera mandat wynosi 100 złotych. Kierowcy przypisuje się jednak dodatkowo 4 punkty karne.
Warto wiedzieć, że w przypadku niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez pasażera, mandat może dostać zarówno pasażer pojazdu jak i kierowca. I w przypadku kierowcy i w przypadku pasażera mandat wynosi 100 złotych. Kierowcy przypisuje się jednak dodatkowo 4 punkty karne.

Już nie ITD a Policja da mandat za przejazd na czerwonym

2.10.2018

Tak wynika z doniesień Rzeczpospolitej. Wszystkie fotoradary oraz kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle mają być pod nadzorem Policji.
Tak wynika z doniesień Rzeczpospolitej. Wszystkie fotoradary oraz kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle mają być pod nadzorem Policji.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...