Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Szeszycka

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci ubezpieczonego nie taki prosty

Anna Szeszycka

AUTOR: Anna Szeszycka


DATA: 27.03.2018


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W celu ustalenia swojej odpowiedzialności lub wysokości świadczenia zakład ubezpieczeń nierzadko żąda od ubezpieczonych (uposażonych) przedłożenia dokumentacji medycznej, stwierdzającej przyczynę śmierci lub nieszczęśliwego wypadku. O ile za życia ubezpieczonego (pacjenta) dostęp do dokumentacji medycznej przez niego samego, czy też osobę przez niego upoważnioną, nie nastręcza większych trudności, o tyle po jego śmierci, kwestia ta może okazać się już o wiele bardziej problematyczna, zwłaszcza gdy ubezpieczony (pacjent) nie upoważnił za życia nikogo, albo upoważnił osobę, która nie jest jednocześnie uposażonym z polisy.

Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej
W myśl przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej stanu zdrowia i udzielonych świadczeń. Podmiot leczniczy jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź też osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wykonywanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej
Wykonywanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej nie jest czynnością prawną, dlatego nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa, a jedynie udzielenia upoważnienia. Takie upoważnienie może być udzielone przez pacjenta dowolnej osobie (osobom), także spoza kręgu rodziny. Innymi słowy, pokrewieństwo nie jest przesłanką realizacji uprawnienia do wglądu w dokumentację medyczną. Upoważnienie może swoim zakresem obejmować dostęp do całej dokumentacji, albo tylko do jej określonej części. Podkreślenia wymaga, że w przypadku, gdy nic innego nie wynika z treści upoważnienia, ma ono charakter bezterminowy, co oznacza, że może być ono wykonywane do czasu odwołania go przez pacjenta. Odwołanie takiego upoważnienia może nastąpić w każdej chwili.

Upoważnienie ważne nawet po śmierci
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci była jego przedstawicielem ustawowym. Oznacza to, że prawo dostępu do dokumentacji medycznej nie wygasa nawet mimo śmierci pacjenta, a osoba, którą upoważniono do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta, ma również takie uprawnienie po jego śmierci.

Upoważnienie ważne również w innej placówce
W orzecznictwie zwraca się uwagę, że upoważnienie złożone przez pacjenta jest skuteczne wobec każdego podmiotu medycznego, w którym znajduje się dokumentacja, a nie tylko względem podmiotu, gdzie w trakcie leczenia upoważnienie zostało udzielone (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.09.2013 r., sygn. akt II OSK 1539/13). Upoważnienie z innej placówki nie powinno jednak tworzyć automatycznie uprawnienia do dostępu do dokumentacji medycznej w przyszłości w innym podmiocie leczniczym, zwłaszcza gdy pacjent zgłosił się do podmiotu leczniczego z zupełnie innym problemem medycznym.

Brak upoważnienia a dostęp do dokumentacji po śmierci pacjenta
Zagadnieniem o wiele bardziej problematycznym pozostaje jednak wykonywanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta w przypadku braku jakiegokolwiek upoważnienia. Dostęp do dokumentacji jest wówczas szczególnie trudny z uwagi na ochronę fundamentalnego prawo pacjenta do zachowania tajemnicy (art. 13 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Nie można zapominać, że dokumentacja medyczna zawiera tzw. dane wrażliwe. Z tej perspektywy, podmiot leczniczy ma wręcz obowiązek odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej, jeżeli z wnioskiem wystąpi osoba nieuprawniona. Z reguły, sytuacja taka ma miejsce, gdy z żądaniem występuje np. krewny pacjenta zmarłego, albo nieprzytomnego, który nie chciał lub nie zdążył udzielić upoważnienia.

Tylko za zgodą sądu
Jeżeli członek rodziny, uposażony, etc., nie dysponuje pisemnym upoważnieniem pacjenta, albo z różnych powodów takie upoważnienie nie jest przez podmiot leczniczy uznawane, osoby te mogą wnieść do sądu pozew o ustalenie w trybie przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Rozsądniej pomyśleć o tym wcześniej
Mając na względzie, że wszelkiego rodzaju zaniedbań w kwestii upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej czasami nie da się „naprawić”, warto zadbać o interesy rodziny, a zwłaszcza osób uposażonych z polisy odpowiednio wcześniej i już za życia pomyśleć o sporządzeniu stosownego upoważnienia.

Newsy

Zapłata składki potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia

13.02.2019

Wskazał na to Sąd Apelacyjny  w Warszawie (VI ACa 602/17). Ubezpieczony złożył wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową i  opłacił składkę. Ubezpieczyciel twierdził, że nie wyraził zgody na zawarcie umowy w kształcie wskazanym we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ponieważ ryzyko zajścia zdarzenia było zbyt duże. Ubezpieczyciel wystawił polisę o in...
Wskazał na to Sąd Apelacyjny  w Warszawie (VI ACa 602/17). Ubezpieczony złożył wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową i  opłacił składkę. Ubezpieczyciel twierdził, że nie wyraził zgody na zawarcie umowy w kształcie wskazanym we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ponieważ ryzyko zajścia zdarzenia było zbyt duże. Ubezpieczyciel wystawił polisę o in...

Będą nowe znaki drogowe – warto je znać

12.02.2019

Mowa o znakach D-51a i D-51b, które informują o początku i końcu odcinkowego pomiaru prędkości. Zarządcy dróg będą mieli dwa lata na wymianę oznakowania. Projekt obecnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Mowa o znakach D-51a i D-51b, które informują o początku i końcu odcinkowego pomiaru prędkości. Zarządcy dróg będą mieli dwa lata na wymianę oznakowania. Projekt obecnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Właściciele stacji benzynowej odpowiadają na zasadzie ryzyka, ale nie zawsze w 100%

4.02.2019

Za wypadek na stacji benzynowej, właściciele stacji odpowiadają niezależnie od swojej winy (na zasadzie ryzyka). Poszkodowany może jednak przyczynić się do powstania szkody, a w konsekwencji należne mu świadczenia mogą zostać odpowiednio umniejszone. Przypomniał o tym Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 132/18), który podzielając argumentację Sądu Okręgo...
Za wypadek na stacji benzynowej, właściciele stacji odpowiadają niezależnie od swojej winy (na zasadzie ryzyka). Poszkodowany może jednak przyczynić się do powstania szkody, a w konsekwencji należne mu świadczenia mogą zostać odpowiednio umniejszone. Przypomniał o tym Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 132/18), który podzielając argumentację Sądu Okręgo...

Platforma do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej

1.02.2019

4 lutego ruszy specjalne narzędzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które umożliwi wykrywanie na szerszą skalę przestępczości ubezpieczeniowej, w tym przede wszystkim typowanie podejrzanych zdarzeń. Z platformy będą mogli korzystać ubezpieczyciele. UFG zamierza także opublikować na swojej stronie ważne dla kierowców informacje, np. jak n...
4 lutego ruszy specjalne narzędzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które umożliwi wykrywanie na szerszą skalę przestępczości ubezpieczeniowej, w tym przede wszystkim typowanie podejrzanych zdarzeń. Z platformy będą mogli korzystać ubezpieczyciele. UFG zamierza także opublikować na swojej stronie ważne dla kierowców informacje, np. jak n...

Krzywdą jest także brak możliwości samodzielnego prowadzenia pojazdu

23.01.2019

Tak uznał Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (wyrok z dnia 30.11.2018 r., sygn. akt: I C 194/17). Sąd ten podkreślił, że wszystkie cierpienia oraz powstałe ograniczenia w życiu, brak możliwości realizacji planów życiowych, np. samodzielna jazda samochodem, która daje oczywiste poczucie samodzielności, wręcz wolności, a także ciągle odczuwalne dolegliwoś...
Tak uznał Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (wyrok z dnia 30.11.2018 r., sygn. akt: I C 194/17). Sąd ten podkreślił, że wszystkie cierpienia oraz powstałe ograniczenia w życiu, brak możliwości realizacji planów życiowych, np. samodzielna jazda samochodem, która daje oczywiste poczucie samodzielności, wręcz wolności, a także ciągle odczuwalne dolegliwoś...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...