Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Szeszycka

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci ubezpieczonego nie taki prosty

Anna Szeszycka

AUTOR: Anna Szeszycka


DATA: 27.03.2018


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W celu ustalenia swojej odpowiedzialności lub wysokości świadczenia zakład ubezpieczeń nierzadko żąda od ubezpieczonych (uposażonych) przedłożenia dokumentacji medycznej, stwierdzającej przyczynę śmierci lub nieszczęśliwego wypadku. O ile za życia ubezpieczonego (pacjenta) dostęp do dokumentacji medycznej przez niego samego, czy też osobę przez niego upoważnioną, nie nastręcza większych trudności, o tyle po jego śmierci, kwestia ta może okazać się już o wiele bardziej problematyczna, zwłaszcza gdy ubezpieczony (pacjent) nie upoważnił za życia nikogo, albo upoważnił osobę, która nie jest jednocześnie uposażonym z polisy.

Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej
W myśl przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej stanu zdrowia i udzielonych świadczeń. Podmiot leczniczy jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź też osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wykonywanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej
Wykonywanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej nie jest czynnością prawną, dlatego nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa, a jedynie udzielenia upoważnienia. Takie upoważnienie może być udzielone przez pacjenta dowolnej osobie (osobom), także spoza kręgu rodziny. Innymi słowy, pokrewieństwo nie jest przesłanką realizacji uprawnienia do wglądu w dokumentację medyczną. Upoważnienie może swoim zakresem obejmować dostęp do całej dokumentacji, albo tylko do jej określonej części. Podkreślenia wymaga, że w przypadku, gdy nic innego nie wynika z treści upoważnienia, ma ono charakter bezterminowy, co oznacza, że może być ono wykonywane do czasu odwołania go przez pacjenta. Odwołanie takiego upoważnienia może nastąpić w każdej chwili.

Upoważnienie ważne nawet po śmierci
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci była jego przedstawicielem ustawowym. Oznacza to, że prawo dostępu do dokumentacji medycznej nie wygasa nawet mimo śmierci pacjenta, a osoba, którą upoważniono do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta, ma również takie uprawnienie po jego śmierci.

Upoważnienie ważne również w innej placówce
W orzecznictwie zwraca się uwagę, że upoważnienie złożone przez pacjenta jest skuteczne wobec każdego podmiotu medycznego, w którym znajduje się dokumentacja, a nie tylko względem podmiotu, gdzie w trakcie leczenia upoważnienie zostało udzielone (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.09.2013 r., sygn. akt II OSK 1539/13). Upoważnienie z innej placówki nie powinno jednak tworzyć automatycznie uprawnienia do dostępu do dokumentacji medycznej w przyszłości w innym podmiocie leczniczym, zwłaszcza gdy pacjent zgłosił się do podmiotu leczniczego z zupełnie innym problemem medycznym.

Brak upoważnienia a dostęp do dokumentacji po śmierci pacjenta
Zagadnieniem o wiele bardziej problematycznym pozostaje jednak wykonywanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta w przypadku braku jakiegokolwiek upoważnienia. Dostęp do dokumentacji jest wówczas szczególnie trudny z uwagi na ochronę fundamentalnego prawo pacjenta do zachowania tajemnicy (art. 13 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Nie można zapominać, że dokumentacja medyczna zawiera tzw. dane wrażliwe. Z tej perspektywy, podmiot leczniczy ma wręcz obowiązek odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej, jeżeli z wnioskiem wystąpi osoba nieuprawniona. Z reguły, sytuacja taka ma miejsce, gdy z żądaniem występuje np. krewny pacjenta zmarłego, albo nieprzytomnego, który nie chciał lub nie zdążył udzielić upoważnienia.

Tylko za zgodą sądu
Jeżeli członek rodziny, uposażony, etc., nie dysponuje pisemnym upoważnieniem pacjenta, albo z różnych powodów takie upoważnienie nie jest przez podmiot leczniczy uznawane, osoby te mogą wnieść do sądu pozew o ustalenie w trybie przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Rozsądniej pomyśleć o tym wcześniej
Mając na względzie, że wszelkiego rodzaju zaniedbań w kwestii upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej czasami nie da się „naprawić”, warto zadbać o interesy rodziny, a zwłaszcza osób uposażonych z polisy odpowiednio wcześniej i już za życia pomyśleć o sporządzeniu stosownego upoważnienia.

Newsy

Pasażer uszkodził, właściciel poniesie odpowiedzialność

30.11.2018

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrku z dnia 15.11.2018 r. (C 648/17) uznał, że jeżeli pasażer przy otwieraniu drzwi uszkodzi inny pojazd, za taką szkodę odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel OC samochodu, z którego pasażer wysiadał, nawet, gdy oba pojazdy stały na parkingu. TSUE uznał, że pojazd był użytkowany w związku z jego funk...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrku z dnia 15.11.2018 r. (C 648/17) uznał, że jeżeli pasażer przy otwieraniu drzwi uszkodzi inny pojazd, za taką szkodę odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel OC samochodu, z którego pasażer wysiadał, nawet, gdy oba pojazdy stały na parkingu. TSUE uznał, że pojazd był użytkowany w związku z jego funk...

Polak częściej powoduje wypadek za granicą, niż zagraniczny kierowca w Polsce

20.11.2018

Tak wynika z najnowszych statystyk. Najczęściej powodujemy wypadki na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoch. Jeśli chodzi o zagranicznych kierowców w Polsce, to analogicznie najwięcej wypadków powodują u nas niemieccy kierowcy, ale także litewscy, ukraińscy i rosyjscy. ...
Tak wynika z najnowszych statystyk. Najczęściej powodujemy wypadki na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoch. Jeśli chodzi o zagranicznych kierowców w Polsce, to analogicznie najwięcej wypadków powodują u nas niemieccy kierowcy, ale także litewscy, ukraińscy i rosyjscy. ...

Będą zmiany w poborze opłat drogowych

19.11.2018

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji pracują nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy system ma być wygodniejszy w obsłudze dla kierowców, co może wpłynąć na zmniejszenie się korków na bramkach na autostradach. ...
Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji pracują nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy system ma być wygodniejszy w obsłudze dla kierowców, co może wpłynąć na zmniejszenie się korków na bramkach na autostradach. ...

PZU zmieni zasady wypowiadania umowy ubezpieczenia OC

31.10.2018

UOKIK uznał, że działania PZU S.A. polegające na uniemożliwianiu klientom wypowiadania umów ubezpieczenia OC (w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia) mogły naruszać prawa konsumentów. Dlatego też PZU zobowiązało się, że uzna wypowiedzenia umów (do 3 lat wstecz) i odda odpowiednią część składki za okres, gdy konsument posiadał podwójne ubezpiecze...
UOKIK uznał, że działania PZU S.A. polegające na uniemożliwianiu klientom wypowiadania umów ubezpieczenia OC (w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia) mogły naruszać prawa konsumentów. Dlatego też PZU zobowiązało się, że uzna wypowiedzenia umów (do 3 lat wstecz) i odda odpowiednią część składki za okres, gdy konsument posiadał podwójne ubezpiecze...

Wyższe sumy gwarancyjne w OC ppm?

25.10.2018

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którą podwyższeniu mają ulec sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC. Sumy te mają wynosić dla szkód na osobie 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych 1,05 mln euro. Ustawa trafiła do Senatu.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którą podwyższeniu mają ulec sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC. Sumy te mają wynosić dla szkód na osobie 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych 1,05 mln euro. Ustawa trafiła do Senatu.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...