Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Urszula Frąckowiak

Kiedy członkom najbliższej rodziny zmarłego przysługuje odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej?

Urszula Frąckowiak

AUTOR: Urszula Frąckowiak


DATA: 2.12.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Osoby najbliższe zmarłego mogą dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku świadczeń związanych z doznaną przez nich szkodą, zarówno tą o charterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Śmierć członka rodziny związana jest nie tylko z cierpieniem, ale także z utratą wparcia emocjonalnego i majątkowego. Dlatego też jednym z roszczeń, które przysługuje w przypadku śmierci poszkodowanego najbliższym członkom jego rodziny jest odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Pogorszenie sytuacji życiowej

Ustalając, czy doszło do pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego należy uwzględnić stan na dzień śmierci osoby bliskiej oraz wpływ tego tragicznego zdarzenia na przyszłość uprawnionych (wyrok SA w Warszawie z 25.02.2019 r., V ACa 110/18). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „ocena znacznego pogorszenia sytuacji życiowej zależna jest od rozmiarów ujemnych następstw natury majątkowej, zarówno już istniejących, jak i dających się przewidzieć, w świetle zasad doświadczenia życiowego, w przyszłości” (wyrok SN z 20.08.2015 r., II CSK 594/14). W tym kontekście uwzględnienia wymagają zatem takie okoliczności jak stan zdrowia uprawnionych, ich wiek, warunki oraz trudności życiowe, stosunki rodzinne i majątkowe (postanowienie SN z 13.02.2019 r., IV CSK 335/18).

 

Majątkowy charakter odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Świadczenie wypłacone z ww. tytułu najbliższym zmarłego służy rekompensacie niekorzystnych zmian w ich sytuacji majątkowej, a nie krzywdzie związanej ze stratą bliskiej osoby. Istota roszczenia wynikającego z art. 446 § 3 k.c. sprowadza się do zapewnienia uprawionym poziomu życia zbliżonego do dotychczasowego pomimo śmierci osoby bliskiej. Pogorszenie sytuacji życiowej nie sprowadza się wyłącznie do zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków członków rodziny zmarłego. Obejmuje ono także przyszłe niewymierne szkody majątkowe, związane z utratą realnej możliwości polepszenia warunków życia w przyszłości oraz utratę wsparcia ze strony zmarłego (wyrok SA w Warszawa 25.02.2019 r., V ACa 110/18, wyrok SA w Warszawa z 16.05.2018 r., I ACa 182/18).

 

Jak ustalić wysokość odszkodowania

Szkoda majątkowa, którą zrekompensować ma odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej ma szczególny charakter, co powoduje, że rachunkowe wyliczenie kwoty należnego świadczenia napotyka na pewne trudności. Ustalając wysokość należnego świadczenia niezbędne jest uwzględnienie całokształtu okoliczności danej sprawy. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania należy uwzględnić np. utratę części dochodu zmarłego, pozbawienie uprawnianego wsparcia majątkowego w przyszłości, czy też konieczność poniesienia wydatków, których nie byłoby, gdyby osoba bliska żyła. Dlatego też w przypadku tego świadczenia ustawodawca posłużył się określeniem „stosownego” odszkodowania. Powyższe nie zwalnia oczywiście bliskich zmarłego od wykazania, iż doszło do znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej oraz wysokości doznanej przez nich szkody. Z uwagi jednak na to, że uszczerbek doznany w wyniku znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej jest trudny do ścisłego określenia i udowodnienia wymagane jest wskazanie adekwatnej formuły, która umożliwi choćby przybliżone ustalenie należnej kwoty pieniężnej (Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.04.2019 r., I C 105/18).

 

Podsumowanie

Traumatyczna sytuacja, jaką jest śmierć członka najbliższej rodziny wywołuje nie tylko ogromną krzywdę, ale także szkody o charakterze majątkowym, w tym spowodowane znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej uprawionych. W praktyce orzeczniczej w zależności od okoliczności faktycznych w przypadku śmierci dorosłego dziecka zasądzane świadczenia kształtują się na poziomie ok. 30.000 zł (Wyrok SA w Warszawie z dnia 25.02.2019 r., VI ACa 110/18), z kolei w przypadku  śmierci partnera życiowego na poziomie ok. 60.000 zł (Wyrok SA w Warszawie z dnia 9.04.2019 r., VI ACa 149/18).

Newsy

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...