- OdszkodowaniaMotoryzacyjne.pl - https://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl -

W jakim sądzie walczyć o odszkodowanie?

Zarówno w przypadku powództw o roszczenia na tle ubezpieczeń obowiązkowych (OC), jak i dobrowolnych (np.: AC) powództwo można wytoczyć według wcześniej wskazanych przepisów o właściwości ogólnej. Niezależnie od tego, przepisy ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych, jak i o działalności ubezpieczeniowej ułatwiają poszkodowanym i ubezpieczonym dochodzenie swych praw. Zarówno bowiem wtedy, gdy pozywa się sprawcę szkody, jak i wtedy, gdy pozwanym jest jedynie zakład ubezpieczeń, pozew może rozpoznać sąd w okręgu którego mieszka poszkodowany lub ubezpieczony. Tym samym, nie trzeba ustalać sądu właściwego dla siedziby pozwanego (zakładu ubezpieczeń, czy sprawcy szkody).

Sprawy o wyższe odszkodowania rozpatrują sądy okręgowe

Poza wyżej opisaną właściwością miejscową, należy także zwrócić uwagę na tzw. właściwość rzeczową sądu. Sprawy, w zależności od wysokości dochodzonych roszczeń, mogą być rozpatrywane w I instancji przez sądy rejonowe lub okręgowe. Sprawy o odszkodowanie, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 złotych rozpatrują sądy rejonowe. W sprawach o wyższe roszczenia, sądem właściwym w I instancji jest sąd okręgowy. Warto także wiedzieć, iż jeżeli w pierwszej instancji sprawę rozpoznaje sąd rejonowy – właściwym do rozpatrzenia środka odwoławczego (np.: apelacji) będzie sąd okręgowy. Gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł, od orzeczenia sądu okręgowego można się odwołać do sądu apelacyjnego.