- OdszkodowaniaMotoryzacyjne.pl - https://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl -

Ubytek wartości pojazdu

Dodatkowe roszczenie

Bardzo często, sama naprawa pojazdu nie rekompensuje w pełni poniesionej szkody. Nawet profesjonalnie naprawione auto będzie mniej warte, niż pojazd bezwypadkowy. Wbrew ustawowemu obowiązkowi, ubezpieczyciele przeważnie nie informują poszkodowanych, iż przysługuje im z tego tytułu odrębne, dodatkowe roszczenie. Tymczasem, „odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie” –  tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12.10.2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01).

 Czy dotyczy to wszystkich pojazdów?

W praktyce wysokość tego roszczenia wyliczają specjaliści za pomocą programu eksperckiego Info – Ekspert. Posługują się oni instrukcją [1] autorstwa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot. Zgodnie z nią, ubytek wartości pojazdu dotyczy:

samochodów osobowych i terenowych:

– o maksymalnie 6 – cio letnim okresie eksploatacji (przy czym, im nowszy pojazd, tym wyższy spadek jego wartości);

– w których uszkodzone zostały lakierowane, metalowe elementy nadwozia (w wypadku samochodu z ramą dotyczy to zarówno nadwozia – kabiny kierowcy, jak i ramy).

Jeżeli uszkodzone zostały jedynie elementy wyposażenia nadwozia, zespoły mechaniczne lub elektryczne, pojazd taki nie podlega szacowaniu rynkowego ubytku wartości.

motocykli:

– o maksymalnie 3 – letnim okresie eksploatacji;

– gdy zachodzi konieczność wymiany lub prostowania ramy nośnej, naprawy elementów oblachowania, zbiornika paliwa lub lakierowanych osłon.

W wypadku uszkodzenia jedynie zespołów mechanicznych, osprzętu elektrycznego lub gdy wystarczająca jest tylko wymiana elementów nadwozia, pojazd taki nie podlega szacowaniu rynkowego ubytku wartości.

samochodów ciężarowych do 3,5 tony:

– o maksymalnie 4 – letnim okresie eksploatacji;

– serwisowanych, bez wcześniejszych uszkodzeń i napraw nadwozia;

– w których uszkodzone zostało nadwozie, rama lub zabudowa ładunkowa.

Nie dotyczy to jednak uszkodzeń elementów odejmowalnych oraz zespołów mechanicznych i elektrycznych.

samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony:

– o maksymalnie 3 – letnim okresie eksploatacji;

– serwisowanych, bez wcześniejszych uszkodzeń i napraw nadwozia;

– gdy zachodzi konieczność wymiany lub naprawy ramy albo naprawy lub wymiany elementów nieodejmowalnych kabiny kierowcy lub zabudowy ładunkowej.

Wszystkie wymienione wyżej pojazdy muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym, a ponadto roszczenie związane z ubytkiem wartości pojazdu przysługuje tylko w wypadku pierwszego ich uszkodzenia.

Dodatkowe przesłanki.

Po pierwsze, omawiane roszczenie dotyczy tylko szkód likwidowanych z ubezpieczenia OC sprawcy. Nie przysługuje ono przy ubezpieczeniu autocasco.

Po drugie, można go dochodzić tylko w wypadku tzw. szkody częściowej (więcej na ten temat w artykule Co to jest szkoda częściowa? [2]).

Po trzecie, wyliczony ubytek wartości pojazdu musi przekroczyć kwotę 200 zł.

Na koniec warto dodać, iż ubezpieczyciel nie może bronić się argumentem, iż suma kosztów naprawy oraz kwoty odpowiadającej ubytkowi wartości pojazdu przekroczy wartość pojazdu sprzed szkody (innymi słowy, iż wysokość odszkodowania przekroczyłaby wysokość szkody). Odszkodowania za rynkowy ubytek wartości pojazdu nie uwzględnia się bowiem przy ocenie, czy w danym wypadku wystąpiła tzw. szkoda całkowita [3].