- OdszkodowaniaMotoryzacyjne.pl - https://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl -

Kary za brak OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do kategorii ubezpieczeń obowiązkowych. Oczywistym zatem jest, że w przypadku niedopełnienia ciążącego obowiązku prawnego, posiadacz pojazdu zostanie ukarany. Oprócz kary za brak OC, w przypadku wyrządzenia szkody „nieubezpieczonym pojazdem” posiadacz może także być zobowiązany do zwrotu wypłaconego poszkodowanemu przez UFG odszkodowania, o czym szczegółowo w artykule Właściciel pojazdu nieubezpieczonego odpowiada nawet, gdy nie jest sprawcą. [1]

W jaki sposób Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może dowiedzieć się o tym, że nie ma OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może powziąć wiedzę o fakcie braku OC np. od funkcjonariuszy Policji, którzy przeprowadzają bądź to rutynową kontrolę, bądź zatrzymali kierowcę z uwagi na przekroczenie prędkości czy naruszenie innych przepisów. Może zdarzyć się także sytuacja, że o braku OC UFG dowie się na skutek rutynowego sprawdzania informacji o polisach OC przekazywanych przez ubezpieczycieli do UFG.

Jakie kary za brak OC?

Wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie stawki te uzależnione są też od kategorii pojazdów. I tak:

– dla samochodów osobowych kara stanowi równowartość dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę;

– dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów kara stanowi równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– dla pozostałych pojazdów kara stanowi równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwoty wyliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Nie bez znaczenia pozostaje jednak długość okresu, w którym posiadacz nie ma ubezpieczenia OC. Jeżeli okres ten nie jest zbyt długi, kary te są umniejszone. Kara wyniesie 100% opłaty, gdy okres pozostawania posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej przekracza 14 dni. Gdy okres ten nie przekracza 14 dni, kara wynosi 50% opłaty, natomiast gdy okres nie przekracza 3 dni, kara wynosi 20% opłaty.

Kto odpowiada za brak OC, gdy nabywca nie wykupił ubezpieczenia OC?

W sytuacji, gdy pojazd został sprzedany (a w chwili sprzedaży posiadał ważne ubezpieczenie OC), to na nabywcy ciąży obowiązek „przedłużenia” ubezpieczenia. Jeżeli w takiej sytuacji zbywca zostanie wezwany do zapłaty kary, wystarczy przedstawić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odpowiednią dokumentację potwierdzającą tę okoliczność (dowód zbycia, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC, obowiązującej do dnia sprzedaży pojazdu).

Obowiązek uiszczenia kary za brak OC należy spełnić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, UFG skieruje sprawę na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego.