Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Tomasz Karlikowski

Zaparkowany pojazd jako przyczyna szkody naprawianej z OC ppm

Tomasz Karlikowski

AUTOR: Tomasz Karlikowski


DATA: 6.02.2020


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm) obejmuje szkody wyrządzone przez pojazd mechaniczny podczas i w związku z ruchem tego pojazdu. Nie każdy jednak wie, że na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK pojęcie „ruchu pojazdu” rozumiane jest bardzo szeroko i wykracza poza intuicyjne rozumienie tego pojęcie. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.05.2019 r. w sprawie II CSK 165/18, przypomina, że w pewnych przypadkach odpowiedzialność z OC ppm będzie zachodzić nawet w sytuacji, gdy pojazd był całkowicie unieruchomiony i nie miał włączonego silnika.

I. Stan faktyczny

W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy powód dochodził odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela pojazdu ciężarowego, z którym zderzył się podczas jazdy na rowerze. Pojazd ciężarowy stał zaparkowany na poboczu jezdni, wzdłuż linii ciągłej, a jego kierowca udał się do pobliskiego salonu samochodowego. Kierowca nie ustawił trójkąta ostrzegawczego, natomiast sporne między stronami było, czy włączył światła awaryjne. Powód jechał rowerem na poboczu, nie zauważył w porę zaparkowanej w miejscu niedozwolonym ciężarówki i nie zdołał jej ominąć. W rezultacie doszło do zderzenia roweru z zaparkowanym pojazdem. Obaj panowie zostali ukarani za wykroczenia – rowerzysta za niezachowanie należytej ostrożności podczas manewru omijania, a kierowca ciężarówki za jej zaparkowanie w miejscu niedozwolonym.

Ponieważ w wyniku zderzenia rowerzysta doznał szeregu poważnych obrażeń, wystąpił o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu ciężarowego. Ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie i sprawa znalazła finał w Sądzie.

II. Wyrok wstępny

Rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy w Sieradzu wydał wyrok wstępny (sygn. I C 298/14), potwierdzający odpowiedzialność ubezpieczyciela co do zasady, natomiast nieprzesądzający o wysokości należnego odszkodowania. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;

2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;

3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Sąd przyjął zatem, że pojazd ciężarowy nada znajdował się w ruchu w rozumieniu przepisów ustawy, a jego nieprawidłowe zaparkowanie było jedną z przyczyn wypadku. Tym samym powód może dochodzić odszkodowania z OC posiadacza tego pojazdu.

Pozwany ubezpieczyciel złożył apelację, ale Sąd Apelacyjny w Łodzi ją oddalił (wyrok z dnia 07.11.2017 r., sygn. I ACa 343/17). Wobec tego, ubezpieczyciel złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, kwestionując, jakoby pojazd zaparkowany na poboczu mógł być uznany za pozostający w ruchu. Ponadto ubezpieczyciel podnosił, że postój pojazdu na poboczu nie miał wpływu na wypadek, gdyż jego jedyną przyczyną była nieuwaga rowerzysty.

III. Sąd Najwyższy: pojazd zaparkowany może spowodować szkodę naprawianą z OC ppm

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną ubezpieczyciela, potwierdzając, że pojazd ciężarowy, mimo zaparkowania na poboczu, nadal znajdował się w ruchu, gdyż zaparkowany był na poboczu drogi publicznej, zaś zaistniały wypadek pozostawał w związku przyczynowo-skutkowym z tym postojem. Sąd Najwyższy również wskazał na przepis art. 34 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i zauważył, że zaparkowana ciężarówka zajęła całe pobocze, stając się tym samym przeszkodą dla poruszającego się tym poboczem rowerzysty. Dodatkowo pojazd zaparkowany był w miejscu niedozwolonym, zatem było to działanie bezprawne. W tych okolicznościach uzasadniona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela OC ppm. Sąd Najwyższy, podobnie jak sądy niższych instancji, dostrzegł wprawdzie także nieprawidłowości w postępowaniu samego powoda, ale uznał, że mogą być rozpatrywane wyłącznie w kategorii przyczynienia się do powstania szkody i nie zdejmują odpowiedzialności z ubezpieczyciela OC ppm właściciela ciężarówki.

Powyższy przykład pokazuje, że zaparkowany niezgodnie z przepisami pojazd może być uznany za przyczynę wypadku i nie jest to bynajmniej sytuacja abstrakcyjna. Pojazd zaparkowany w miejscu niedozwolonym może bowiem utrudnić lub uniemożliwić wykonanie prawidłowych manewrów osobie poruszającej się innym pojazdem lub jako pieszy, powodując tym samym stan zagrożenia. Jeśli faktycznie dojdzie w takich okolicznościach do wypadku, poszkodowany może dochodzić naprawienia powstałej szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego posiadacza nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie