Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Urszula Frąckowiak

Zadośćuczynienie również za śmierć nienarodzonego wnuka

Urszula Frąckowiak

AUTOR: Urszula Frąckowiak


DATA: 8.05.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Następstwa wypadków drogowych mogą być tragiczne w skutkach. Poszkodowani w wypadach często doznają bardzo ciężkich obrażeń ciała, których skutkiem może być nawet śmierć. Utrata najbliższego członka rodziny jest przeżyciem traumatycznym i bardzo trudnym dla każdego. Dotyczy to także sytuacji, gdy w wyniku wypadku samochodowego dochodzi do śmierci dziecka będącego jeszcze w łonie matki. Osoby, które muszą mierzyć się z taką tragedią mogą domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia pieniężnego. Dotyczy to także dziadków, którym przysługuje zadośćuczynienie również za śmierć nienarodzonego wnuka.

Dziadkowie jako najbliżsi członkowie rodziny

 

Zgodnie z art. 446 § 4 k.c. najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Nadto prawo do życia rodzinnego jest dobrem osobistym, które podlega ochronie prawnej. Podstawą prawną do żądania wypłaty zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego jest także art. 23 k.c. i 24 k.c. w zw. z art. 448 k.c. Pojawia się zatem pytanie, kto należy do kręgu najbliższych członków rodziny. Do grupy tej należą rodzice, rodzeństwo, małżonkowie oraz właśnie dziadkowie, którzy w życiu wielu osób pełnią bardzo istotną rolę. Dziadkowie wspierają rodziców w wychowaniu ich dzieci, są także zaangażowani w przygotowania związane z przyjściem na świat nowego członka rodziny. Kryterium decydującym o tym, czy dana osoba jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego jest więź emocjonalna. Powyższe może powodować pojawienie się pewnych wątpliwości w przypadku śmierci dziecka w łonie matki. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego najbliższym członkom rodziny przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wyniku śmierci nierodzonego dziecka. W związku z powyższym dziadkowie mogą domagać się zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią ich nienarodzonego wnuka, co w wyroku z 11 grudnia 2018 r. potwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie (sygn. akt IX Ca 827/18). W ww. wyroku Sąd podkreślił, że już od chwili poczęcia dziadkowie mają prawo do traktowania nienarodzonego dziecka jako wnuka, czyli członka rodziny, a ich radość z oczekiwania na jego przyjście na świat jest oczywista.

Zgodnie z orzecznictwem możliwość dochodzenia zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wyniku śmierci nierodzonego dziecka dotyczy tylko tych sytuacji, gdy dziecko poczęte było już zdolne do życia poza organizmem matki. Kryterium to budzi jednak uzasadnione wątpliwości wśród przedstawicieli doktryny.

 

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez dziadków

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, które ubezpieczyciel sprawcy wypadku jest zobowiązany wypłacić dziadkom w przypadku śmierci ich wnuka, w tym także wnuka nienarodzonego.

Zgodnie z orzecznictwem na wysokość zadośćuczynienia wypływa wiele czynników takich jak m.in. dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, rozmiar cierpień moralnych i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, a także sytuacja psychiczna i emocjonalna, w jakiej znaleźli się najbliżsi zmarłego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2019 r. I PK 264/17, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 grudnia 2015 r., I ACa 1318/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 marca 2015 r. I ACa 1323/14). Nadto w przywołanym wcześniej orzeczeniu Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt IX Ca 827/18) Sąd zwrócił uwagę na okoliczności, takie jak zaangażowanie babci w przygotowanie wyprawki dla wnuka i pomoc przyszłej matce. Ustalenie kwoty odpowiedniego zadośćuczynienia zależy więc od okoliczności danej sprawy. Najbliższym zmarłego zasądzane są kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy. Niestety ubezpieczyciele często zaniżają kwotę wypłacanego świadczenia, co powoduje potrzebę dochodzenia należnego zadośćuczynienia na drodze sądowej.

odszkodowania, Xaltum

 

Pozostałe roszczenia przysługujące dziadkom w związku ze śmierciom wnuka

W przypadku śmierci wnuka w wypadku samochodowym dziadkom mogą przysługiwać, w zależności od okoliczności, także inne roszczenia, takie jak m.in. zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. W niektórych sytuacjach dziadkowie będą mogli domagać się także odszkodowanie za znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, a w skrajnych przypadkach może przysługiwać im również roszczenie rentowe. Szerzej o kwestii roszczeń przysługujących najbliższym członkom rodziny zmarłego w wyniku wypadku samochodowego można poczytać klikając w poniższy link: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/smierc-osoby-bliskiej-na-skutek-wypadku-jakie-roszczenia-przysluguja/2016/09/20/.

 

Przedawnienie roszczeń przysługującym dziadkom w związku ze śmiercią wnuka

Roszczenia przysługujące dziadkom w związku ze śmiercią wnuka mogą ulec przedawnieniu. Zasadą jest 3-letni termin przedawnienia liczony od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Nadto, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Podsumowując, dziadkowie jako najbliżsi członkowie rodziny mogą domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia również za śmierć nienarodzonego wnuka. W zależności od sytuacji mogą przysługiwać im także inne roszczenia.

Newsy

Sąd Najwyższy nie chce się powtarzać

~19 godzin temu

Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...
Sąd Najwyższy po raz kolejny dał wyraz, że następcze postępowanie z pojazdem po szkodzie nie wpływa na wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania. Sąd ten odmówił bowiem podjęcia uchwały, która odpowiadałaby na pytanie, czy poszkodowany, pomimo tego, że sprzedał pojazd nie naprawiając go, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wraz z ...

Sąd Najwyższy zajmie się kwestią roszczeń w zakresie opieki nad poszkodowanym

9.05.2019

Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...
Przez lata nie budziło wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu tzw. kosztów opieki osób trzecich, pomimo tego, że poszkodowany kosztów takich nie poniósł, a opiekę sprawowali najbliżsi poszkodowanego. W ostatnim czasie ubezpieczyciele zmienili jednak front i nagminnie odmawiają wypłaty ww. odszkodowania. Dlate...

Nie zapłacimy już za kopię dokumentacji medycznej

24.04.2019

Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.
Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.

Kary za brak OC takie same dla wszystkich

23.04.2019

Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...
Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...

Hulajnogi zalewają miasta, a regulacji nadal brak

10.04.2019

Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...
Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...