Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Wytyczne KNF dotyczące szkody częściowej

DATA: 9.01.2015


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

W dniu 16.12.2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń w przedmiocie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wskazane wytyczne odnoszą się także do sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz ustalania wysokości świadczenia w przypadku zaistnienia szkody częściowej w pojeździe.

Przyjęcie omawianych wytycznych stanowiło reakcję Komisji na zaobserwowane nieprawidłowe praktyki zakładów ubezpieczeń, w tym m.in. nieterminowe wypłacanie świadczeń, wypłacanie świadczeń w zaniżonej wysokości, niedopełnianie obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód czy też inne przypadki wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód.

Zgodnie z analizowanymi wytycznymi:

  • w przypadku zaistnienia szkody częściowej w pojeździe, zakład ubezpieczeń powinien ustalić odszkodowanie w wysokości zapewniającej poszkodowanemu przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę (niezależnie od tego, czy wysokość odszkodowania jest ustalana metodą serwisową czy też kosztorysową, zakład ubezpieczeń nie powinien stosować praktyk skutkujących naruszeniem zasady pełnego odszkodowania);
  • zakład ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nabycia nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu (w przypadku zakwalifikowania danej części do wymiany, przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinna zostać uwzględniona wartość części nowej, przy czym zakład ubezpieczeń nie powinien stosować amortyzacji);
  • przy ustalaniu wysokości odszkodowania metodą kosztorysową, odszkodowanie powinno być ustalone w oparciu o wartość dostępnych części zamiennych (zakład ubezpieczeń powinien wskazać poszkodowanemu konkretnych producentów lub dostawców oferujących części zamienne po cenie zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń w chwili ustalenia odszkodowania; w zakresie kosztu nabycia części zamiennych, ustalona przez zakład ubezpieczeń wysokość odszkodowania powinna zapewnić poszkodowanemu możliwość nabycia nowej części na rynku lokalnym);
  • w przypadku utraty wartości handlowej pojazdu zakład ubezpieczeń powinien uwzględnić wskazaną okoliczność przy ustalaniu wysokości odszkodowania.

Ponadto, w analizowanych wytycznych KNF podkreśliła, iż kalkulacja kosztów naprawy, stanowiąca podstawę ustalenia odszkodowania za szkodę w pojeździe metodą kosztorysową, powinna być dokonana w oparciu o rynkową wartość usług i części zamiennych w dniu ustalenia odszkodowania. Z uwagi na powyższe zakład ubezpieczeń powinien na żądanie uprawnionego przedstawić szczegółowe wyjaśnienia, na jakiej podstawie ustalił cenę usług stosowaną przez warsztaty naprawcze. Na żądanie uprawnionego zakład ubezpieczeń obowiązany jest także wskazać warsztat naprawczy świadczący usługi naprawcze, w miejscu zamieszkania lub siedziby uprawnionego, który za cenę przedstawioną przez zakład ubezpieczeń w kalkulacji kosztów naprawy, jest w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego.

Wytyczne stworzone przez KNF powinny stanowić wzór dla zakładów ubezpieczeń prowadzących postępowanie likwidacyjne dotyczące szkód w pojeździe i tym samym przyczyniać się do zapewnienia ochrony interesów osób poszkodowanych. Zgodnie z oczekiwaniami KNF standardy zawarte w wytycznych powinny zostać zaimplementowane przez zakładu ubezpieczeń nie później niż do dnia 31.03.2015 r.

Newsy

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...