Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Wytyczne KNF dotyczące szkody całkowitej

DATA: 22.12.2014


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

W dniu 16 .12.2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń w przedmiocie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wskazane wytyczne dotyczą również ustalania wysokości świadczenia w przypadku wystąpienia tzw. szkody całkowitej w pojeździe.

Tytułem wstępu wskazać należy, że przyjęcie omawianych wytycznych stanowiło reakcję Komisji na zaobserwowane nieprawidłowe praktyki zakładów ubezpieczeń, w tym m.in. wypłacanie świadczeń w zaniżonej wysokości, niedopełnianie obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód czy też inne przypadki wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód.

Co należy rozumieć przez „szkodę całkowitą”

Zgodnie z definicją zawartą w wytycznych przez „szkodę całkowitą” w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy rozumieć uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że wartość przewidywanych kosztów naprawy (określanych na zasadach wskazanych w wytycznych) przekracza wartość rynkową pojazdu sprzed powstania szkody.

Obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń

Stosownie do analizowanych wytycznych, jeżeli zakład ubezpieczeń zamierza zakwalifikować daną szkodę jako całkowitą, powinien przekazać poszkodowanemu pełne wyceny wartości pojazdu sprzed i po zajściu wypadku, zawierające m.in. informację o rodzaju i wartości wszelkich zastosowanych korekt wartości pojazdu, a także szczegółową kalkulację kosztów jego naprawy, która stała się podstawą do uznania przez zakład ubezpieczeń zasadności likwidacji szkody jako całkowitej.

Koniec z zaniżaniem odszkodowania przez kwalifikowanie szkody jako całkowitej

KNF wskazała wyraźnie, iż w takcie postępowania likwidacyjnego, w celu ustalenia czy zachodzi ewentualność likwidacji danej szkody jako całkowitej, zakład ubezpieczeń nie powinien ustalać kosztu naprawy pojazdu według najwyższych stawek za roboczogodzinę stosowanych na rynku lokalnym (np. przez autoryzowane serwisy naprawcze) i przy użyciu części oryginalnych, jeżeli w odniesieniu do tego samego pojazdu i tej samej szkody nie zastosowałby takich samych zasad w przypadku likwidacji szkody jako częściowej. KNF zaznaczyła, że zakład ubezpieczeń powinien w identyczny sposób szacować wartość pojazdu bezpośrednio przed powstaniem szkody, jak i przewidywane koszty jego naprawy, zarówno podczas weryfikacji, czy zachodzą przesłanki do rozliczenia szkody jako całkowitej, jak i w razie zakwalifikowania danej szkody jako częściowej. W analizowanym zakresie zakład ubezpieczeń powinien przyjmować te same wartości części zmiennych, tą samą wysokość kosztów robocizny, jak również w ten sam sposób uwzględniać podatek VAT.

Wdrożenie wskazanych wytycznych powinno wyeliminować negatywną praktykę zakładów ubezpieczeń, które poprzez sztucznie zaniżanie wartości pojazdu sprzed szkody bądź też poprzez zawyżanie kosztów jego naprawy próbują zakwalifikować daną szkodę jako „całkowitą” zamiast „częściową”, ograniczając tym samym poszkodowanych w możliwości uzyskania odszkodowania potrzebnego do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku.

Pomoc w pozbyciu się „wraku”

Zgodnie z wytycznymi KNF, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, zakład ubezpieczeń powinien udzielić poszkodowanemu pomocy w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu, np. na prośbę poszkodowanego przedstawić ofertę zakupu pozostałości za cenę zgodną z zaproponowaną przez siebie wyceną bądź wskazać podmiot, który jest gotów nabyć pozostałości za tę cenę. W przypadku zaś braku możliwości sprzedaży przez poszkodowanego pozostałości za cenę zgodną z zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń wyceną, zakład ubezpieczeń powinien odpowiednio skorygować ustaloną wysokość świadczenia.

Newsy

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...