Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Masz bezterminowe prawo jazdy i musisz je wymienić. Nie martw się, okres ważności uprawnień nie zostanie skrócony.

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 20.02.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Pewne sytuacje życiowe wymagają od nas wymiany dokumentu prawa jazdy. Obowiązek ten powstanie najczęściej w przypadku zmiany adresu bądź nazwiska. Może się jednak okazać, że ta z pozoru prosta czynności spowoduje zmianę bezterminowych uprawnień na uprawnienia terminowe. Czy tak rzeczywiście jest? Dlaczego wydziały komunikacji wydają dokumenty niezgodne ze stanem rzeczy?

Xaltum,Odszkodowania

Bezterminowe prawo jazdy

Do początku 2013 r. dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami wskazywały na bezterminowość nabytych uprawnień. Natomiast dokumenty wydawane przez wydziały komunikacyjne po 19 stycznia 2013 r. opatrzone są już okresem ważności, a maksymalna długość ważności dokumentu oraz uprawnień, wynosi 15 lat. Problem pojawił się natomiast w przypadku osób, które składały wniosek o ponowne wydanie dokumentu wobec jego zaginięcia czy zmiany danych, np. po ślubie, a stosowne uprawnienie nabyły jeszcze przed zmianą przepisów – a zatem bezterminowo.

Ponieważ na etapie przygotowań do wprowadzenia nowych przepisów zapomniano o fundamentalnej zasadzie ochrony praw nabytych, przepisy oraz stworzone systemy informatyczne nie uwzględniały takiej okoliczności, zaś nowe dokumenty były wydawane z 15-letnim terminem ważności uprawnień. Okoliczność ta bezsprzecznie naruszała uprawnienia kierujących. Należy bowiem wyraźnie odróżnić kwestię terminowości prawa jazdy jako dokumentu wydawanego przez upoważniony organ od terminowości uprawnień poświadczonych tym dokumentem, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny (por. wyrok z dnia 12.12.2013 r. sygn. akt K 5/13).

Błąd w nowym dokumencie – co dalej?

Jeżeli wpisanie daty ważności uprawnień wynikło z nieuwagi urzędnika warto wyjaśnić sytuacje z nim samym, ewentualnie dyrektorem wydziału komunikacji, powołując się na okoliczność nabycia uprawnień przed 2013 r. Jeżeli jednak zachowanie urzędnika wynika z obowiązujących w urzędzie wytycznych, sprostowanie pomyłki będzie wymagać większego wysiłku. Ponieważ wydanie nowego dokumentu następuje w drodze decyzji administracyjnej jedynym skutecznym sposobem na usunięcie błędu organu pozostaje wniesienie odwołania, a w ostateczności skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

W tym miejscu warto wskazać chociażby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 lipca 2018 r. (sygn. akt III SA/Kr 380/18), w którym to orzeczeniu sąd jednoznacznie stwierdził bezskuteczność wpisu daty ważności uprawnienia w pozycji nr 11 prawa jazdy kategorii B dalej wskazując, że takie działanie wobec osoby, która nabyła uprawnienia do kierowania pojazdami na czas nieokreślony pozostaje w sprzeczności  z zasadami ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw słusznie nabytych.

Niestety pomimo faktu, że także w innych, podobnych przedmiotowo sprawach, zapadały podobne wyroki, wydziały komunikacyjne zdają się zupełnie ignorować stanowisko sądów. Nawet pomimo zmiany w przepisów w 2016 r., ponownie wprowadzającej możliwość wstawienia w polu nr 11 poziomej kreski, nadal częstym błędem jest określenie przez organ okresu obowiązywania uprawnień. Najprawdopodobniej jest to wynikiem błędnego utożsamiania pojęć „ważności dokumentu” (wskazywanej w polu 4b) i „ważności uprawnień” (wskazywanej w polu 11).

Jednolity wzór prawa jazdy w Unii Europejskiej

Marginalnie należy zauważyć, że nawet jeśli uzyskaliśmy prawo jazdy przed 2013 r., wskutek czego dokument nie został opatrzony terminem ważności, najpóźniej za kilkanaście lat  czeka nas obowiązkowa wymiana dokumentów. Jest to efekt unijnej dyrektywy, która ujednoliciła wygląd dokumentów potwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami. Obowiązkowo wymiana dokumentów została zaplanowana na lata 2028-2033. Nowe dokumenty będą ważne przez 15 lat.

odszkodowania, Xaltum

 

Ministerstwo Infrastruktury przy okazji wprowadzenia zmian zapewniło, że w przypadku nabycia uprawnień na czas nieokreślony, przy jego kolejnej wymianie organ nie będzie już badać naszych zdolności, a ograniczy się jedynie do wydania nowego dokumentu z aktualnym zdjęciem. Czas pokaże, czy te zapewnienia znajdą pokrycie w rzeczywistości. Jednak bez względu na to czy w przyszłości nasze zdolności prowadzenia pojazdów będą w jakiś sposób weryfikowane, czy też nie, wymiana dokumentu będzie wiązała się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty, chociażby ewidencyjnej.

Adres zamieszkania zniknie z prawa jazdy

Warto wspomnieć, że niedługo z nowych dokumentów zniknie informacja o adresie zamieszkania. Jest to efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14.12.2017 r., który uznał za niekonstytucyjny obowiązek pokrywania przez obywateli kosztów wymiany prawa jazdy, jeżeli jest ona spowodowana działaniami władzy publicznej (zob. wyrok z dnia 14.12.2017 r., sygn. akt K 36/15). Wspomniane orzeczenie jest niezwykle istotne z uwagi na przeprowadzoną w ostatnim czasie dekomunizację nazw ulic, a ewentualny brak zmian w zakresie informacji umieszczanych na prawie jazdy powodowałby w takich sytuacjach konieczność poniesienia opłaty za wymianę prawa jazdy przez Skarb Państwa. 

 

Xaltum, Odszkodowania

Newsy

Od 11.07. na drogach można spotkać zielone tablice rejestracyjne

12.07.2019

To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...
To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...

Piesi muszą zachować czujność na przejściach dla pieszych

10.07.2019

Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.
Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.

Zażądanie przez ubezpieczyciela zwrotu pojazdu zastępczego nie oznacza braku prawa poszkodowanego do najmu pojazdu

3.07.2019

Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...
Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...

Wypłata dla poszkodowanego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

3.07.2019

W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...
W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...

Niezweryfikowana informacja od policji o przekroczeniu prędkości jest wystarczająca do zatrzymania prawa jazdy

2.07.2019

To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...
To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...