Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Masz bezterminowe prawo jazdy i musisz je wymienić. Nie martw się, okres ważności uprawnień nie zostanie skrócony.

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 20.02.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Pewne sytuacje życiowe wymagają od nas wymiany dokumentu prawa jazdy. Obowiązek ten powstanie najczęściej w przypadku zmiany adresu bądź nazwiska. Może się jednak okazać, że ta z pozoru prosta czynności spowoduje zmianę bezterminowych uprawnień na uprawnienia terminowe. Czy tak rzeczywiście jest? Dlaczego wydziały komunikacji wydają dokumenty niezgodne ze stanem rzeczy?

Xaltum,Odszkodowania

Bezterminowe prawo jazdy

Do początku 2013 r. dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami wskazywały na bezterminowość nabytych uprawnień. Natomiast dokumenty wydawane przez wydziały komunikacyjne po 19 stycznia 2013 r. opatrzone są już okresem ważności, a maksymalna długość ważności dokumentu oraz uprawnień, wynosi 15 lat. Problem pojawił się natomiast w przypadku osób, które składały wniosek o ponowne wydanie dokumentu wobec jego zaginięcia czy zmiany danych, np. po ślubie, a stosowne uprawnienie nabyły jeszcze przed zmianą przepisów – a zatem bezterminowo.

Ponieważ na etapie przygotowań do wprowadzenia nowych przepisów zapomniano o fundamentalnej zasadzie ochrony praw nabytych, przepisy oraz stworzone systemy informatyczne nie uwzględniały takiej okoliczności, zaś nowe dokumenty były wydawane z 15-letnim terminem ważności uprawnień. Okoliczność ta bezsprzecznie naruszała uprawnienia kierujących. Należy bowiem wyraźnie odróżnić kwestię terminowości prawa jazdy jako dokumentu wydawanego przez upoważniony organ od terminowości uprawnień poświadczonych tym dokumentem, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny (por. wyrok z dnia 12.12.2013 r. sygn. akt K 5/13).

Błąd w nowym dokumencie – co dalej?

Jeżeli wpisanie daty ważności uprawnień wynikło z nieuwagi urzędnika warto wyjaśnić sytuacje z nim samym, ewentualnie dyrektorem wydziału komunikacji, powołując się na okoliczność nabycia uprawnień przed 2013 r. Jeżeli jednak zachowanie urzędnika wynika z obowiązujących w urzędzie wytycznych, sprostowanie pomyłki będzie wymagać większego wysiłku. Ponieważ wydanie nowego dokumentu następuje w drodze decyzji administracyjnej jedynym skutecznym sposobem na usunięcie błędu organu pozostaje wniesienie odwołania, a w ostateczności skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

W tym miejscu warto wskazać chociażby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 lipca 2018 r. (sygn. akt III SA/Kr 380/18), w którym to orzeczeniu sąd jednoznacznie stwierdził bezskuteczność wpisu daty ważności uprawnienia w pozycji nr 11 prawa jazdy kategorii B dalej wskazując, że takie działanie wobec osoby, która nabyła uprawnienia do kierowania pojazdami na czas nieokreślony pozostaje w sprzeczności  z zasadami ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw słusznie nabytych.

Niestety pomimo faktu, że także w innych, podobnych przedmiotowo sprawach, zapadały podobne wyroki, wydziały komunikacyjne zdają się zupełnie ignorować stanowisko sądów. Nawet pomimo zmiany w przepisów w 2016 r., ponownie wprowadzającej możliwość wstawienia w polu nr 11 poziomej kreski, nadal częstym błędem jest określenie przez organ okresu obowiązywania uprawnień. Najprawdopodobniej jest to wynikiem błędnego utożsamiania pojęć „ważności dokumentu” (wskazywanej w polu 4b) i „ważności uprawnień” (wskazywanej w polu 11).

Jednolity wzór prawa jazdy w Unii Europejskiej

Marginalnie należy zauważyć, że nawet jeśli uzyskaliśmy prawo jazdy przed 2013 r., wskutek czego dokument nie został opatrzony terminem ważności, najpóźniej za kilkanaście lat  czeka nas obowiązkowa wymiana dokumentów. Jest to efekt unijnej dyrektywy, która ujednoliciła wygląd dokumentów potwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami. Obowiązkowo wymiana dokumentów została zaplanowana na lata 2028-2033. Nowe dokumenty będą ważne przez 15 lat.

odszkodowania, Xaltum

 

Ministerstwo Infrastruktury przy okazji wprowadzenia zmian zapewniło, że w przypadku nabycia uprawnień na czas nieokreślony, przy jego kolejnej wymianie organ nie będzie już badać naszych zdolności, a ograniczy się jedynie do wydania nowego dokumentu z aktualnym zdjęciem. Czas pokaże, czy te zapewnienia znajdą pokrycie w rzeczywistości. Jednak bez względu na to czy w przyszłości nasze zdolności prowadzenia pojazdów będą w jakiś sposób weryfikowane, czy też nie, wymiana dokumentu będzie wiązała się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty, chociażby ewidencyjnej.

Adres zamieszkania zniknie z prawa jazdy

Warto wspomnieć, że niedługo z nowych dokumentów zniknie informacja o adresie zamieszkania. Jest to efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14.12.2017 r., który uznał za niekonstytucyjny obowiązek pokrywania przez obywateli kosztów wymiany prawa jazdy, jeżeli jest ona spowodowana działaniami władzy publicznej (zob. wyrok z dnia 14.12.2017 r., sygn. akt K 36/15). Wspomniane orzeczenie jest niezwykle istotne z uwagi na przeprowadzoną w ostatnim czasie dekomunizację nazw ulic, a ewentualny brak zmian w zakresie informacji umieszczanych na prawie jazdy powodowałby w takich sytuacjach konieczność poniesienia opłaty za wymianę prawa jazdy przez Skarb Państwa. 

 

Xaltum, Odszkodowania

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~2 dni temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...