Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Wpływ zakazu prowadzenia pojazdu na dalsze życie sprawcy wypadku.

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 23.05.2018


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Już kilkakrotnie wskazywaliśmy jak ważne jest powierzenie prowadzenia sprawy profesjonaliście, tym bardziej, gdy od jej wyniku zależy możliwość zarobkowania i utrzymania rodziny czy też pozostania na wolności. Do podobnych wniosków doprowadzi także lektura niniejszego artykułu, w którym przedstawiony zostanie problem skutków zakazu prowadzenia pojazdów na życie skazanego w życiu zawodowym i osobistym, nie ograniczając się w tym zakresie tylko i wyłączenie do przepisów prawa karnego.

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu stała się sprawa jednego z klientów naszej kancelarii, na którego został nałożony zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B. Ponieważ klient był zawodowym kierowcą na co dzień zajmującym się przewozem towarów, zwrócił się do właściwego organu z wnioskiem o przedłużenie ważności prawa jazdy na pojazdy ciężarowe. Odmowna decyzja organu spotkała się z dużym zdziwieniem klienta, ponieważ dotychczas jego wnioski były uwzględniane, zatem zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady w przedmiotowej sprawie.

„Nowa” ustawa o kierujących pojazdami = nowe zasady wydawania, zwrotu i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami
Ustawa o kierujących pojazdami obowiązuje już 2013 r., jednak praktyka organów administracyjnych przez długi czas rozmijała się z jej zapisami. Dopiero w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat można zaobserwować jej zmianę i dostosowanie do nowych przepisów. Z oczywistych względów budzi to zdziwienie kierowców, na których nałożono zakaz prowadzenia pojazdów. Wcześniej bowiem konsekwentnie uznawano, że wyrok sądu karnego, pozbawiający uprawnień do kierowania pojazdami określonej kategorii nie wywiera żadnych skutków na uprawnienia skazanego w odniesieniu do innych pojazdów. Tym samym kierowca skazany za wypadek spowodowany podczas kierowania autem osobowym, nie musiał obawiać się utraty uprawnień do kierowania np. pojazdami ciężarowymi.
Za zmianę stanowiska organów „odpowiada” przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z przepisem art. 12 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami. Ich wnikliwa analiza prowadzi do wniosku, że osoba, w stosunku do której Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów nie uzyska w okresie obowiązywania tego zakazu prawa jazdy w stosunku do kategorii pojazdów wskazanych w wyroku skazującym. Co więcej, jeśli taka osoba złoży wniosek o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy pojazdów innych kategorii, również stosownego dokumentu nie otrzyma. Niewątpliwie formułując powyższe zasady ustawodawca kierował się zasadniczo słusznym założeniem, że stopnia potencjalnego zagrożenia związanego z osobą kierującego nie można ograniczyć tylko i wyłącznie do pojazdów jednej kategorii.

Konsekwencje zakazu prowadzenia pojazdów w życiu codziennym
Brak świadomości sprawcy wypadku w tym zakresie może skutkować, często nieopatrznym, pozbawieniem się źródła utrzymania, zwłaszcza jeżeli sprawca zawodowo zajmuje się transportem towarów z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych. Stanie się tak, ponieważ na mocy obowiązujących i przywołanych wyżej przepisów, jeżeli wobec sprawcy wypadku kierującego np. pojazdem osobowym zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B, to właściwy dla wnioskującego organ odmówi wydania, przedłużenia, zwrotu czy przywrócenia prawa jazdy odnoszącego się do innych, wskazanych w przepisach kategoriach. Jednocześnie należy mieć na względzie, że ustawa o kierujących pojazdami nie przewiduje żadnych okoliczności wyjątkowych, związanych z zakazem zwrotu dokumentu prawa jazdy, a w związku z tym wszelkie okoliczności, występujące po stronie ukaranego a dotyczące jego sytuacji osobistej, czy też majątkowej, pozostają bez znaczenia prawnego dla decyzji organu.

„Podwójne” ukaranie sprawcy wypadku.
Praktyka organów administracyjnych spotkała się z dużym sprzeciwem kierowców, a do sądów administracyjnych skierowano znaczącą ilość skarg. Warto jednak pamiętać, że sądy administracyjne rozpatrując daną sprawę badają jedynie legalność zaskarżonej decyzji, czyli jej zgodność z prawem. A przepisy w tym zakresie nie pozostawiają zbyt dużego pola do interpretacji odbiegającej od wyżej przedstawionej.
W końcu podobne sprawy trafiły do Naczelnego Sadu Administracyjnego, który w sposób jednoznaczny, konsekwentny i niepozostawiający wątpliwości odrzucił pretensję skarżących. NSA w szczególności wskazuje, że „ratio legis zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi wykluczenie z ruchu drogowego takich kierowców, którzy wykazali, że zagrażają bezpieczeństwu w komunikacji, zwłaszcza jeżeli uczynili to, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Trudno sobie wyobrazić by racjonalny ustawodawca, pozbawiając prawa do kierowania pojazdami osobowymi (kat. B) zezwoliłby na prowadzenie pojazdów ciężarowych lub ciężarowych z przyczepą (kat.C i CE)”( I OSK 3181/15). Nadto na gruncie rozpatrywanych skarg NSA uznał, że organy administracji publicznej w żaden sposób nie rozszerzają zakresu zastosowania środka karnego zawartego w wyroku skazującym, a jedynie uwzględniają treść ustawy o kierujących pojazdami zawierającej wykaz dolegliwości będących skutkiem (wprost) środka karnego orzeczonego przez sąd karny.

Wobec powyższego, jeżeli zdarzy się Tobie spowodować wypadek, a prokurator zaproponuje niższy wymiar kary w zamian za szybsze zakończenie postępowania karnego, zastanów się dwa razy zanim wyrazisz zgodę na jego propozycję. Szczególnie zwróć uwagę, czy oprócz dolegliwości związanych z zakazem w życiu osobistym, nie spowodujesz znacznego ograniczenia swoich możliwości zarobkowych. A w razie wątpliwości skontaktuj się z profesjonalistą.

Newsy

Spowodowałeś szkodę na parkingu – kartka pozostawiona za wycieraczką nie wystarczy

8.01.2019

W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...
W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...

Same twierdzenia nie wystarczą do zmiany notatki policyjnej

20.12.2018

Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...
Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...

Będzie więcej fotoradarów?

15.12.2018

Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.
Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.

Wyższe sumy gwarancyjne, nieznacznie wyższe składki

14.12.2018

Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....
Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....

Nie jedźmy z zaparowaną szybą

14.12.2018

W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...
W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...