Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Ustalanie wartości wraku w szkodach całkowitych poprzez aukcje internetowe – sposób ubezpieczycieli na zaniżanie odszkodowań

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 19.02.2018


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Po zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej, następuje ustalenie odszkodowania. Obywa się to tzw. metodą dyferencyjną polegającą na odjęciu wartości pojazdu przed uszkodzeniem od wartości pozostałości (wraku). W tym aspekcie jedną z praktyk jaką stosują ubezpieczyciele do wypłaty jak najniższego odszkodowania, jest zawyżanie wartości pozostałości poprzez ustalanie jej wyceny w oparciu o aukcję internetową. Czy jednak takie działanie ubezpieczycieli jest prawidłowe - podczas, gdy nie dochodzi do rzeczywistej sprzedaży wraku? Czy takie działanie wymusza sprzedaż pozostałości? Jakie są wady aukcji?

Opublikowany wcześniej na łamach naszego portalu artykuł dotyczący szkody całkowitej nawiązywał do powszechnej praktyki ubezpieczycieli, którzy rozliczają szkodę bazując na dokonywanej w niewłaściwy sposób wycenie wartości szkody.

Przypominając, ubezpieczyciel rozlicza szkodę jako całkowitą, gdy pojazd uległ takiemu zniszczeniu, że koszty naprawy:
– w szkodach likwidowanych z polisy OC przekraczają wartość pojazdu przed szkodą;
– w szkodach likwidowanych z polisy AC przekraczają 70 % wartości pojazdu przed szkodą (wartość procentowa kształtuje próg opłacalności naprawy pojazdu).

Po stwierdzeniu szkody całkowitej, ubezpieczyciel wylicza następujące wartości: wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody oraz wartość pozostałości (wraku) pojazdu, i właśnie wycena wraku najczęściej odbywa się poprzez aukcję.

Poniżej w kilku punktach przyjrzymy się bliżej nieprawidłowościom takiego postepowania ubezpieczyciela.

Ustalenia wartości wraku poprzez aukcje internetowe

Po pierwsze propozycje składane w toku licytacji aukcyjnej nie są wiążące i nie stanowią ofert w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Co ważne, adresatem ofert nie jest poszkodowany tylko organizator aukcji czyli ubezpieczyciel, a poszkodowany nie jest w żaden sposób zobligowany do sprzedaży wraku po wylicytowanej cenie.

Po drugie nie sposób uznać, że ustalenia wartości wraku w oparciu o aukcję internetową jest rzetelne i profesjonalne. Podkreślić należy, że specyfiką takiej metody ustalania wartości pozostałości jest opieranie się oferentów tylko na podstawie opisów uszkodzeń i zdjęć pojazdu dostarczanych przez ubezpieczycieli. Potencjalny kupiec może więc zawsze wycofać się z aukcji, uzasadniając, że przedstawione fotografie i dane nie odzwierciedlają jego rzeczywistego stanu.

Po trzecie nie wiadomo czym się kieruje potencjalny nabywca, czy działa w sposób racjonalny i rozsądny. Dla przykładu koszty naprawy pojazdu określone przez ubezpieczyciela to 8.500 zł i przekraczają wyliczoną przez niego wartość pojazdu która jest równa 7.500 zł, a oferent składa propozycje zakupu wraku za kwotę 6.500 zł. Przeznaczanie na zakup pojazdu uszkodzonego kwoty 6.500 zł, gdy wartość tego pojazdu w stanie nie uszkodzonym jest równa 7.500 zł nie może być uznane za przemyślane i rozsądne. W tym miejscu zauważyć należy, iż powszechną praktyką wśród oferentów jest ,,windowanie ceny wraku” tylko celem ,,wykupywania” w ten sposób możliwości oględzin pojazdu, stąd duże rozbieżności w składanych ofertach.

Po czwarte istotną wadą ustalania wartości rynkowej samochodu w stanie uszkodzonym poprzez licytację internetową jest okoliczność, iż może w niej uczestniczyć tylko wąskie grono podmiotów zarejestrowanych na specjalnej platformie aukcyjnej. Zazwyczaj są to warsztaty naprawcze mające umowy z ubezpieczycielami.

Po piąte ustalenie wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu winno być oparte o założenie, że strony transakcji są od siebie nie zależne, działają, każda w sowim interesie, dysponują pełną informacją co do przedmiotu sprzedaży. Ponadto nie działają pod przymusem. Przyjmowanie wartości wraku z jednej transakcji sprzedaży, która nie dochodzi do skutku, jako jego obiektywnej ceny, jest właśnie stawianiem właściciela w sytuacji przymusowej.

Powyżej wskazane wady aukcji dyskredytują ją jako sposób ustalania wartości wraku i jednoznacznie pozwalają wyciągnąć wniosek, że takie działania ubezpieczycieli są nieprawidłowe. W takim razie jak się przed takimi praktykami bronić ?

Co dalej ?

Zwróć uwagę, czy ubezpieczyciel wycenił wartość Twojego wraku w drodze aukcji, najlepiej załącz wycenę niezależnego rzeczoznawcy i wnieść odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W odwołaniu wskaż, iż wartość wraku powinna być ustalona w programach eksperckich, które zawierają analizy podobnych transakcji na rynku i w sposób bardziej profesjonalny i miarodajny wyceniają wartość zniszczonego pojazdu.
Odmowna decyzja nie zamyka drogi do uzyskania odszkodowania. Konieczne będzie wystąpienie na drogę postępowania sądowego najlepiej z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Z dotychczasowej praktyki orzeczniczej sądów wynika, ze przychylają się one do stanowiska poszkodowanych i zwiększają należne im odszkodowanie.

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...