Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Ustalanie wartości wraku w szkodach całkowitych poprzez aukcje internetowe – sposób ubezpieczycieli na zaniżanie odszkodowań

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 19.02.2018


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Po zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej, następuje ustalenie odszkodowania. Obywa się to tzw. metodą dyferencyjną polegającą na odjęciu wartości pojazdu przed uszkodzeniem od wartości pozostałości (wraku). W tym aspekcie jedną z praktyk jaką stosują ubezpieczyciele do wypłaty jak najniższego odszkodowania, jest zawyżanie wartości pozostałości poprzez ustalanie jej wyceny w oparciu o aukcję internetową. Czy jednak takie działanie ubezpieczycieli jest prawidłowe - podczas, gdy nie dochodzi do rzeczywistej sprzedaży wraku? Czy takie działanie wymusza sprzedaż pozostałości? Jakie są wady aukcji?

Opublikowany wcześniej na łamach naszego portalu artykuł dotyczący szkody całkowitej nawiązywał do powszechnej praktyki ubezpieczycieli, którzy rozliczają szkodę bazując na dokonywanej w niewłaściwy sposób wycenie wartości szkody.

Przypominając, ubezpieczyciel rozlicza szkodę jako całkowitą, gdy pojazd uległ takiemu zniszczeniu, że koszty naprawy:
– w szkodach likwidowanych z polisy OC przekraczają wartość pojazdu przed szkodą;
– w szkodach likwidowanych z polisy AC przekraczają 70 % wartości pojazdu przed szkodą (wartość procentowa kształtuje próg opłacalności naprawy pojazdu).

Po stwierdzeniu szkody całkowitej, ubezpieczyciel wylicza następujące wartości: wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody oraz wartość pozostałości (wraku) pojazdu, i właśnie wycena wraku najczęściej odbywa się poprzez aukcję.

Poniżej w kilku punktach przyjrzymy się bliżej nieprawidłowościom takiego postepowania ubezpieczyciela.

Ustalenia wartości wraku poprzez aukcje internetowe

Po pierwsze propozycje składane w toku licytacji aukcyjnej nie są wiążące i nie stanowią ofert w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Co ważne, adresatem ofert nie jest poszkodowany tylko organizator aukcji czyli ubezpieczyciel, a poszkodowany nie jest w żaden sposób zobligowany do sprzedaży wraku po wylicytowanej cenie.

Po drugie nie sposób uznać, że ustalenia wartości wraku w oparciu o aukcję internetową jest rzetelne i profesjonalne. Podkreślić należy, że specyfiką takiej metody ustalania wartości pozostałości jest opieranie się oferentów tylko na podstawie opisów uszkodzeń i zdjęć pojazdu dostarczanych przez ubezpieczycieli. Potencjalny kupiec może więc zawsze wycofać się z aukcji, uzasadniając, że przedstawione fotografie i dane nie odzwierciedlają jego rzeczywistego stanu.

Po trzecie nie wiadomo czym się kieruje potencjalny nabywca, czy działa w sposób racjonalny i rozsądny. Dla przykładu koszty naprawy pojazdu określone przez ubezpieczyciela to 8.500 zł i przekraczają wyliczoną przez niego wartość pojazdu która jest równa 7.500 zł, a oferent składa propozycje zakupu wraku za kwotę 6.500 zł. Przeznaczanie na zakup pojazdu uszkodzonego kwoty 6.500 zł, gdy wartość tego pojazdu w stanie nie uszkodzonym jest równa 7.500 zł nie może być uznane za przemyślane i rozsądne. W tym miejscu zauważyć należy, iż powszechną praktyką wśród oferentów jest ,,windowanie ceny wraku” tylko celem ,,wykupywania” w ten sposób możliwości oględzin pojazdu, stąd duże rozbieżności w składanych ofertach.

Po czwarte istotną wadą ustalania wartości rynkowej samochodu w stanie uszkodzonym poprzez licytację internetową jest okoliczność, iż może w niej uczestniczyć tylko wąskie grono podmiotów zarejestrowanych na specjalnej platformie aukcyjnej. Zazwyczaj są to warsztaty naprawcze mające umowy z ubezpieczycielami.

Po piąte ustalenie wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu winno być oparte o założenie, że strony transakcji są od siebie nie zależne, działają, każda w sowim interesie, dysponują pełną informacją co do przedmiotu sprzedaży. Ponadto nie działają pod przymusem. Przyjmowanie wartości wraku z jednej transakcji sprzedaży, która nie dochodzi do skutku, jako jego obiektywnej ceny, jest właśnie stawianiem właściciela w sytuacji przymusowej.

Powyżej wskazane wady aukcji dyskredytują ją jako sposób ustalania wartości wraku i jednoznacznie pozwalają wyciągnąć wniosek, że takie działania ubezpieczycieli są nieprawidłowe. W takim razie jak się przed takimi praktykami bronić ?

Co dalej ?

Zwróć uwagę, czy ubezpieczyciel wycenił wartość Twojego wraku w drodze aukcji, najlepiej załącz wycenę niezależnego rzeczoznawcy i wnieść odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W odwołaniu wskaż, iż wartość wraku powinna być ustalona w programach eksperckich, które zawierają analizy podobnych transakcji na rynku i w sposób bardziej profesjonalny i miarodajny wyceniają wartość zniszczonego pojazdu.
Odmowna decyzja nie zamyka drogi do uzyskania odszkodowania. Konieczne będzie wystąpienie na drogę postępowania sądowego najlepiej z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Z dotychczasowej praktyki orzeczniczej sądów wynika, ze przychylają się one do stanowiska poszkodowanych i zwiększają należne im odszkodowanie.

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...