Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie także za nieodpłatnie sprawowaną opiekę

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 7.08.2020


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Świadomość poszkodowanych o przysługujących im roszczeniach jest coraz większa, dlatego też ubezpieczyciele poszukują argumentów dla umniejszenia roszczeń poszkodowanych. Jednym ze sposób jest odmowa wypłaty na rzecz poszkodowanych odszkodowania z tytułu opieki (tzw. zwiększonych potrzeb), w sytuacji gdy taką opiekę sprawowały nieodpłatnie osoby bliskie poszkodowanego. Na nic były dotychczasowe orzeczenia Sądu Najwyższego. Czy uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego przesądzająca prawo poszkodowanych zmieni w końcu praktykę ubezpieczycieli?

odszkodowania majątkowe

Sąd Najwyższy murem za poszkodowanymi

Uchwała z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt III CZP 31/19) wydana przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego potwierdziła stanowisko wyrażane m.in. przez ekspertów naszego zespołu (http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/czy-poszkodowany-otrzyma-odszkodowanie-za-nieodplatna-opieke-sprawowana-przez-czlonkow-rodziny/2019/05/29/) w zakresie konieczności wypłaty przez ubezpieczycieli odszkodowania w przypadku sprawowania opieki nad poszkodowanym przez członków jego rodziny. Nie jest zatem konieczne zatrudnienie profesjonalnego opiekuna, by otrzymać należne odszkodowanie – sam fakt sprawowania opieki, także nieodpłatnie, uprawnia do dochodzenia zapłaty od ubezpieczyciela sprawcy. Poświęcony czas i siły osób najbliższych zasługują tym samym na należne wynagrodzenie.

Niestety praktyka oraz doświadczenie życiowe pokazują dobitnie, że pomimo oczywistej zasadności żądania, ubezpieczyciele podejmowali i z pewnością będą podejmować starania, by obniżyć wypłacane poszkodowanym sumy. Bierzemy zatem pod lupę praktyki ubezpieczycieli i doradzamy, jak zabezpieczyć swoje interesy.

Czym są koszty opieki?

Przypomnijmy – jeśli po wypadku konieczne było podjęcie opieki nad poszkodowanym (przygotowanie posiłków, pomoc w ubieraniu się czy zrobienie zakupów) to zgodnie z art. 444 §1 i 2 k.c. poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie z tytułu tzw. zwiększonych potrzeb. Jest to forma renty wypłacanej z tytułu niemożliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia codziennego. Niezależnie zatem od tego, czy opiekę taką wykonywał odpłatnie profesjonalista (pielęgniarka bądź pielęgniarz), czy też nieodpłatnie członek rodziny (małżonek, rodzic), ubezpieczyciel sprawcy musi wypłacić należne odszkodowanie. Często bowiem poszkodowanego nie stać po prostu na profesjonalną pomoc i musi korzystać z opieki sprawowanej przez najbliższych.

Jak wykazać zasadność opieki?

By skutecznie dochodzić roszczeń, pamiętaj o zgromadzeniu dowodów potwierdzających Twoje roszczenia:

  1. dokumentacji medycznej, potwierdzającej konieczność sprawowania opieki;
  2. oświadczenia osoby sprawującej opiekę o jej wykonywaniu (zarówno w zakresie poświęconego czasu jak i czynności wykonywanych na rzecz poszkodowanego);

Uchwała Sądu Najwyższego, jakkolwiek znacznie pomocna w dochodzeniu odszkodowania, nie oznacza automatycznie, że nie jest konieczne wykazanie, iż opieka faktycznie była konieczna. Wciąż musisz przedstawić dowody na potwierdzenie swoich racji.

Stawka za opiekę – jak ją ustalić?

Problematyczna dla poszkodowanych jest także prawidłowa wycena kosztów opieki – i tym samym należnego odszkodowania. Brak wiedzy na temat realiów (co do stawek wynagrodzenia opiekunów bądź zakresu takiej opieki) jest skrzętnie wykorzystywana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które ograniczają wypłaty bądź w całości odmawiają spełnienia roszczeń klientów. 

Zgodzić należy się przy tym ze stanowiskiem wyrażonym przez Rzecznika Finansowego, który w komentarzu do uchwały Sądu Najwyższego stwierdził, że:

W mojej ocenie słuszne wydaje się przyjęcie poglądu, że powinny one (stawki za opiekę – red.) odpowiadać realnym stawkom rynkowym za tego typu usługi opiekuńcze. Zauważyliśmy bowiem, że w niektórych wypadkach ubezpieczyciele przyznają takie świadczenie, ale jest ono np. o połowę niższe niż stawki rynkowe za usługi opiekuńcze w rejonie zamieszkania poszkodowanego. Moim zdaniem takie różnicowanie stawek nie znajduje żadnego uzasadnienia””

Oznacza to, że przy formułowania żądania możemy odwołać się do stawek stosowanych przez profesjonalistów w zakresie opieki nad poszkodowanym. Również te kryteria posłużą nam do weryfikacji decyzji ubezpieczyciela w celu zbadania, czy nie doszło do zaniżenia wypłaty.

Odmówiono Ci wypłaty odszkodowania za koszty opieki? Nic straconego!

Jeśli dotychczas zgłosiłeś szkodę, ale odmówiono Ci wypłaty odszkodowania za koszty opieki, bądź nie zgłosiłeś takiego żądania – nic straconego! Jeśli do wypadku doszło w ciągu ostatnich trzech lat, w dalszym ciągu możesz zgłosić żądanie wypłaty odszkodowania w związku z opieką po wypadku.

Warto więc rozpoznać zakres doznanej szkody, w tym ustalić, które roszczenia przysługują poszkodowanemu w związku z następstwami danego wypadku. Może się okazać, że odszkodowanie jest należne także Tobie. 

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).