Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Ubezpieczyciel przestał wypłacać Tobie rentę? Sprawdź, czy masz prawo do dalszych świadczeń

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 10.10.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Osoby, które doznały szkody w wyniku wypadku jeszcze w latach dziewięćdziesiątych spotkać się mogą z sytuacją, w której ubezpieczyciel sprawcy zaprzestaje wypłaty renty w związku z wyczerpaniem zakresu jego odpowiedzialności. Czy to oznacza trwałą utratę renty?

odszkodowanie

Nowa ustawa szansą dla poszkodowanych

Sytuacja, w której ubezpieczyciel przestaje wypłacać kolejne transze tytułem renty jest szczególnie uciążliwa dla poszkodowanych. Z uwagi na niemożliwość podjęcia pracy, kwoty te częstokroć stanowiły ich podstawowe źródło utrzymania i środki konieczne do prowadzenia leczenia bądź rehabilitacji.

Tymczasem niskie sumy gwarancyjne (stanowiące górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela) przewidziane w odniesieniu do wypadków sprzed 1 stycznia 2006 r. (kwota maksymalnie 350 tyś euro przy obecnych 5,21 mln euro, a zatem suma niemalże 15 razy niższa) sprawiały, że po ich wyczerpaniu poszkodowani byli w znacznie gorszej sytuacji niż ci, którzy doznali wypadku po tej dacie.

W dniu 27 września 2019 r. weszły w życie przepisy umożliwiające takim poszkodowanym uzyskanie dalszych świadczeń. Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. sprawia, że pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej możliwe jest dalsze uzyskiwanie przez nich renty.

 

 W jaki sposób ubiegać się o dalszą rentę?

Wprowadzona ustawa precyzyjnie określa kiedy poszkodowany może ubiegać się o dalszą rentę. By skutecznie wystąpić z żądaniem, spełnione muszą zostać następujące warunki:

    1. wypadek miał miejsce przed 1 stycznia 2006 r.;
    2. suma wypłaconych przez ubezpieczyciela kwot wyczerpała sumę gwarancyjną (350 tyś. euro);

Roszczenia powinny zostać zgłoszone do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który dotychczas wypłacał rentę na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia przekazuje akta sprawy do UFG, który w terminie 30  dni od otrzymania pełnej dokumentacji sprawy zobowiązany jest do rozpoczęcia wypłaty świadczeń.

Możliwe jest przy tym dochodzenie renty tylko za okresy przypadające po wejściu w życie nowych przepisów – niemożliwe jest zatem dochodzenie renty za okres przed 28.09.2019 r. która nie była wypłacana w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej.

 

Rzecznik Finansowy pochwala nowe przepisy

Zmieniająca się sytuacja i warunki gospodarcze sprawiają, że koszty życia rosną, zaś poszkodowani przed 1 stycznia 2006 r. byli dotychczas w zdecydowanie gorszej sytuacji niż inni uprawnieni do otrzymania renty. Dzięki uchwaleniu nowych przepisów ich sytuacja ulegnie znacznej poprawie.

Rzecznik Finansowy wyraził zadowolenie w związku z przyznaniem poszkodowanym nowych uprawnień. „Cieszę się z tej regulacji, bo nasza instytucja od wielu lat zabiegała o stworzenie mechanizmu, który pozwoli zapewnić poważnie poszkodowanym w wypadkach gwarancję wsparcia finansowego z ubezpieczenia OC komunikacyjnego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej” – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

 

Konieczna jest inicjatywa poszkodowanych

Sam fakt wejścia w życie nowych przepisów nie sprawia jednocześnie, że poszkodowanym automatycznie zostaną przyznane kolejne kwoty tytułem renty. To od ich inicjatywy i zgłoszenia roszczeń zależy, czy otrzymają należne im środki. Aby jak najszybciej skorzystać z korzystnych zmian w prawie, uzasadnione jest zatem niezwlekanie oraz zgłoszenie żądania już teraz.

 

kredyt frankowy

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~2 godziny temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie