Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Ubezpieczyciel przestał wypłacać Tobie rentę? Sprawdź, czy masz prawo do dalszych świadczeń

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 10.10.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Osoby, które doznały szkody w wyniku wypadku jeszcze w latach dziewięćdziesiątych spotkać się mogą z sytuacją, w której ubezpieczyciel sprawcy zaprzestaje wypłaty renty w związku z wyczerpaniem zakresu jego odpowiedzialności. Czy to oznacza trwałą utratę renty?

odszkodowanie

Nowa ustawa szansą dla poszkodowanych

Sytuacja, w której ubezpieczyciel przestaje wypłacać kolejne transze tytułem renty jest szczególnie uciążliwa dla poszkodowanych. Z uwagi na niemożliwość podjęcia pracy, kwoty te częstokroć stanowiły ich podstawowe źródło utrzymania i środki konieczne do prowadzenia leczenia bądź rehabilitacji.

Tymczasem niskie sumy gwarancyjne (stanowiące górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela) przewidziane w odniesieniu do wypadków sprzed 1 stycznia 2006 r. (kwota maksymalnie 350 tyś euro przy obecnych 5,21 mln euro, a zatem suma niemalże 15 razy niższa) sprawiały, że po ich wyczerpaniu poszkodowani byli w znacznie gorszej sytuacji niż ci, którzy doznali wypadku po tej dacie.

W dniu 27 września 2019 r. weszły w życie przepisy umożliwiające takim poszkodowanym uzyskanie dalszych świadczeń. Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. sprawia, że pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej możliwe jest dalsze uzyskiwanie przez nich renty.

 

 W jaki sposób ubiegać się o dalszą rentę?

Wprowadzona ustawa precyzyjnie określa kiedy poszkodowany może ubiegać się o dalszą rentę. By skutecznie wystąpić z żądaniem, spełnione muszą zostać następujące warunki:

    1. wypadek miał miejsce przed 1 stycznia 2006 r.;
    2. suma wypłaconych przez ubezpieczyciela kwot wyczerpała sumę gwarancyjną (350 tyś. euro);

Roszczenia powinny zostać zgłoszone do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który dotychczas wypłacał rentę na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia przekazuje akta sprawy do UFG, który w terminie 30  dni od otrzymania pełnej dokumentacji sprawy zobowiązany jest do rozpoczęcia wypłaty świadczeń.

Możliwe jest przy tym dochodzenie renty tylko za okresy przypadające po wejściu w życie nowych przepisów – niemożliwe jest zatem dochodzenie renty za okres przed 28.09.2019 r. która nie była wypłacana w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej.

 

Rzecznik Finansowy pochwala nowe przepisy

Zmieniająca się sytuacja i warunki gospodarcze sprawiają, że koszty życia rosną, zaś poszkodowani przed 1 stycznia 2006 r. byli dotychczas w zdecydowanie gorszej sytuacji niż inni uprawnieni do otrzymania renty. Dzięki uchwaleniu nowych przepisów ich sytuacja ulegnie znacznej poprawie.

Rzecznik Finansowy wyraził zadowolenie w związku z przyznaniem poszkodowanym nowych uprawnień. „Cieszę się z tej regulacji, bo nasza instytucja od wielu lat zabiegała o stworzenie mechanizmu, który pozwoli zapewnić poważnie poszkodowanym w wypadkach gwarancję wsparcia finansowego z ubezpieczenia OC komunikacyjnego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej” – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

 

Konieczna jest inicjatywa poszkodowanych

Sam fakt wejścia w życie nowych przepisów nie sprawia jednocześnie, że poszkodowanym automatycznie zostaną przyznane kolejne kwoty tytułem renty. To od ich inicjatywy i zgłoszenia roszczeń zależy, czy otrzymają należne im środki. Aby jak najszybciej skorzystać z korzystnych zmian w prawie, uzasadnione jest zatem niezwlekanie oraz zgłoszenie żądania już teraz.

 

kredyt frankowy

Newsy

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie