Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jagoda Kina

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera – co powinieneś o nim wiedzieć?

Jagoda Kina

AUTOR: Jagoda Kina


DATA: 7.03.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Zawierając umowę ubezpieczenia kierujemy się przede wszystkim chęcią ochrony zdrowia, życia jak i bezpieczeństwa. Ale jak mówi przysłowie – „wypadki chodzą po ludziach” i czasami nie da się ich uniknąć. Jeżeli chcesz zadbać o siebie i swoich bliskich powinieneś wiedzieć czym jest i przed czym chroni komunikacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Xaltum, odszkodowania

Warto wiedzieć że…

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) należy do ubezpieczeń osobowych, które – podobnie jak ubezpieczenie na życie – chroni ubezpieczonego w przypadku śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu. Warto pamiętać, że polisa NNW jest dobrowolna, a zatem możesz ją wykupić, ale nie masz takiego obowiązku. Co również istotne, przy wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia NNW może dojść do kumulacji roszczeń, co oznacza, że nie wyklucza ono otrzymania wypłaty z innych polis czy też z ZUS-u.

Kogo chroni ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW obejmuje wszystkie osoby jadące w chwili wypadku samochodem, w  tym i kierowcę, nawet gdy on sam jest sprawcą. Pamiętaj jednak, że gdy przewozisz większą liczbę osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym, wysokość świadczenia dla każdej z osób zostanie obliczona stosunkowo, a więc według łącznej sumy ubezpieczenia dla liczby osób równej liczbie miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym do liczby faktycznie przewożonych osób.

Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW?

Z  umowy  komunikacyjnego ubezpieczenia  następstw  nieszczęśliwych  wypadków ubezpieczyciel wypłaci świadczenia z tytułu m.in.:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • śmierci;
 • opieki szpitalnej;
 • zwrotu kosztów leczenia, w tym rehabilitacji;
 • zwrotu kosztów transportu zwłok;
 • zwrotu kosztów organizacji pogrzebu.

NNW kierowcy i pasażerów obejmuje następstwa wypadków, które miały miejsce głównie podczas ruchu pojazdów. Jednakże zakład ubezpieczeń przyjmie odpowiedzialność również gdy wypadek nastąpi podczas:

 • naprawy pojazdu na trasie (w przypadku niektórych polis, ochrona zadziała tylko wtedy, gdy naprawy te mają umożliwić dojazd do najbliższego warsztatu lub stacji serwisowej);
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu;
 • przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie;
 • załadunku i rozładunku pojazdu;
 • pożaru lub wybuchu samochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i wysokości świadczeń jakie obejmuje twoje ubezpieczenie NNW znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

odszkodowania, Xaltum

Kiedy ubezpieczenie NNW nie zadziała?

Kupując polisę NNW musisz wziąć pod uwagę, że w przypadku niektórych sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe nie przyjmie odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci odszkodowania.

W przypadku kierowcy odmowa wypłaty odszkodowania będzie miała miejsce gdy:

 • prowadził on pojazd w stanie nietrzeźwości albo w stanie pod wpływem alkoholu bądź  pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub narkotyków;
 • prowadził on pojazd bez wymaganych uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • prowadził on pojazd niezarejestrowany lub nieposiadający ważnego dowodu rejestracyjnego lub bez ważnego badania technicznego, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zaistnienie wypadku;

Natomiast w przypadku pasażera, ubezpieczenie nie obejmie następstw nieszczęśliwego wypadku gdy pasażer:

 • świadomie podjął jazdę z nietrzeźwym albo w stanie po użyciu alkoholu kierowcą bądź prowadzącym pojazd pod wpływem narkotyków, środków odurzających czy substancji psychotropowych;
 • znajdował się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem narkotyków lub środków odurzających, substancji psychotropowych.

O tym jakie sytuacje będą wyłączone spod ochrony komunikacyjnego ubezpieczenia NNW decyduje dany ubezpieczyciel. Warto zatem przed zawarciem umowy, dokładnie dowiedzieć się w jakich przypadkach odszkodowanie nie będzie nam przysługiwało.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

To od Ciebie jako ubezpieczonego zależy na jaką kwotę chcesz się ubezpieczyć, w konsekwencji będzie miało to także wpływ na wysokość składki. Zasada jest prosta, na im wyższą kwotę się ubezpieczysz, tym wyższe otrzymasz odszkodowanie. W przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci ubezpieczonego wypłacana będzie pełna suma z ubezpieczenia NNW. Natomiast jeżeli uszczerbek na zdrowiu został określony poniżej 100% to kwota odszkodowania za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu wynikać będzie ze specjalnych tabel, które znajdują się w OWU. Tabele zawierają informacje o rodzajach uszczerbków na zdrowiu objętych ubezpieczeniem, a także o odpowiadających im wartościach procentowych. Na jej podstawie ubezpieczyciel obliczy za jaki uraz i w jakiej wysokości ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z ubezpieczenia NNW. Przy czym wielkość uszczerbku procentowego zależy od zakładu ubezpieczeń, w którym wykupisz polisę.

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania?

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, termin wypłaty odszkodowania może się różnić w zależności od wybranego ubezpieczyciela. Jednakże zakończenie postępowania likwidacyjnego odbywać się musi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, a zatem ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić świadczenie w terminie 30 dni poczynając od dnia zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia okaże się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia spornych okoliczności. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o przyczynie opóźnienia i podać termin, w którym odszkodowanie zostanie wypłacone. 

Na marginesie warto wspomnieć, że polisa NNW podobnie jak polisa AC nie przechodzi automatycznie na nowego nabywcę pojazdu. Ubezpieczenie wygasa więc wraz z datą zbycia pojazdu. Masz prawo także żądać zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętaj tylko, że musisz powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.

Czy warto zatem wykupić polisę NNW kierowcy i pasażera? Dodatkowa ochrona na pewno nie zaszkodzi, jednak przed podpisaniem umowy ubezpieczenia zajrzyj do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...