Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jagoda Kina

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera – co powinieneś o nim wiedzieć?

Jagoda Kina

AUTOR: Jagoda Kina


DATA: 7.03.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Zawierając umowę ubezpieczenia kierujemy się przede wszystkim chęcią ochrony zdrowia, życia jak i bezpieczeństwa. Ale jak mówi przysłowie – „wypadki chodzą po ludziach” i czasami nie da się ich uniknąć. Jeżeli chcesz zadbać o siebie i swoich bliskich powinieneś wiedzieć czym jest i przed czym chroni komunikacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Xaltum, odszkodowania

Warto wiedzieć że…

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) należy do ubezpieczeń osobowych, które – podobnie jak ubezpieczenie na życie – chroni ubezpieczonego w przypadku śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu. Warto pamiętać, że polisa NNW jest dobrowolna, a zatem możesz ją wykupić, ale nie masz takiego obowiązku. Co również istotne, przy wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia NNW może dojść do kumulacji roszczeń, co oznacza, że nie wyklucza ono otrzymania wypłaty z innych polis czy też z ZUS-u.

Kogo chroni ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW obejmuje wszystkie osoby jadące w chwili wypadku samochodem, w  tym i kierowcę, nawet gdy on sam jest sprawcą. Pamiętaj jednak, że gdy przewozisz większą liczbę osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym, wysokość świadczenia dla każdej z osób zostanie obliczona stosunkowo, a więc według łącznej sumy ubezpieczenia dla liczby osób równej liczbie miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym do liczby faktycznie przewożonych osób.

Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW?

Z  umowy  komunikacyjnego ubezpieczenia  następstw  nieszczęśliwych  wypadków ubezpieczyciel wypłaci świadczenia z tytułu m.in.:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • śmierci;
 • opieki szpitalnej;
 • zwrotu kosztów leczenia, w tym rehabilitacji;
 • zwrotu kosztów transportu zwłok;
 • zwrotu kosztów organizacji pogrzebu.

NNW kierowcy i pasażerów obejmuje następstwa wypadków, które miały miejsce głównie podczas ruchu pojazdów. Jednakże zakład ubezpieczeń przyjmie odpowiedzialność również gdy wypadek nastąpi podczas:

 • naprawy pojazdu na trasie (w przypadku niektórych polis, ochrona zadziała tylko wtedy, gdy naprawy te mają umożliwić dojazd do najbliższego warsztatu lub stacji serwisowej);
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu;
 • przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie;
 • załadunku i rozładunku pojazdu;
 • pożaru lub wybuchu samochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i wysokości świadczeń jakie obejmuje twoje ubezpieczenie NNW znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

odszkodowania, Xaltum

Kiedy ubezpieczenie NNW nie zadziała?

Kupując polisę NNW musisz wziąć pod uwagę, że w przypadku niektórych sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe nie przyjmie odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci odszkodowania.

W przypadku kierowcy odmowa wypłaty odszkodowania będzie miała miejsce gdy:

 • prowadził on pojazd w stanie nietrzeźwości albo w stanie pod wpływem alkoholu bądź  pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub narkotyków;
 • prowadził on pojazd bez wymaganych uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • prowadził on pojazd niezarejestrowany lub nieposiadający ważnego dowodu rejestracyjnego lub bez ważnego badania technicznego, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zaistnienie wypadku;

Natomiast w przypadku pasażera, ubezpieczenie nie obejmie następstw nieszczęśliwego wypadku gdy pasażer:

 • świadomie podjął jazdę z nietrzeźwym albo w stanie po użyciu alkoholu kierowcą bądź prowadzącym pojazd pod wpływem narkotyków, środków odurzających czy substancji psychotropowych;
 • znajdował się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem narkotyków lub środków odurzających, substancji psychotropowych.

O tym jakie sytuacje będą wyłączone spod ochrony komunikacyjnego ubezpieczenia NNW decyduje dany ubezpieczyciel. Warto zatem przed zawarciem umowy, dokładnie dowiedzieć się w jakich przypadkach odszkodowanie nie będzie nam przysługiwało.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

To od Ciebie jako ubezpieczonego zależy na jaką kwotę chcesz się ubezpieczyć, w konsekwencji będzie miało to także wpływ na wysokość składki. Zasada jest prosta, na im wyższą kwotę się ubezpieczysz, tym wyższe otrzymasz odszkodowanie. W przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci ubezpieczonego wypłacana będzie pełna suma z ubezpieczenia NNW. Natomiast jeżeli uszczerbek na zdrowiu został określony poniżej 100% to kwota odszkodowania za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu wynikać będzie ze specjalnych tabel, które znajdują się w OWU. Tabele zawierają informacje o rodzajach uszczerbków na zdrowiu objętych ubezpieczeniem, a także o odpowiadających im wartościach procentowych. Na jej podstawie ubezpieczyciel obliczy za jaki uraz i w jakiej wysokości ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z ubezpieczenia NNW. Przy czym wielkość uszczerbku procentowego zależy od zakładu ubezpieczeń, w którym wykupisz polisę.

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania?

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, termin wypłaty odszkodowania może się różnić w zależności od wybranego ubezpieczyciela. Jednakże zakończenie postępowania likwidacyjnego odbywać się musi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, a zatem ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić świadczenie w terminie 30 dni poczynając od dnia zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia okaże się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia spornych okoliczności. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o przyczynie opóźnienia i podać termin, w którym odszkodowanie zostanie wypłacone. 

Na marginesie warto wspomnieć, że polisa NNW podobnie jak polisa AC nie przechodzi automatycznie na nowego nabywcę pojazdu. Ubezpieczenie wygasa więc wraz z datą zbycia pojazdu. Masz prawo także żądać zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętaj tylko, że musisz powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.

Czy warto zatem wykupić polisę NNW kierowcy i pasażera? Dodatkowa ochrona na pewno nie zaszkodzi, jednak przed podpisaniem umowy ubezpieczenia zajrzyj do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Newsy

Od 11.07. na drogach można spotkać zielone tablice rejestracyjne

12.07.2019

To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...
To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...

Piesi muszą zachować czujność na przejściach dla pieszych

10.07.2019

Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.
Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.

Zażądanie przez ubezpieczyciela zwrotu pojazdu zastępczego nie oznacza braku prawa poszkodowanego do najmu pojazdu

3.07.2019

Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...
Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...

Wypłata dla poszkodowanego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

3.07.2019

W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...
W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...

Niezweryfikowana informacja od policji o przekroczeniu prędkości jest wystarczająca do zatrzymania prawa jazdy

2.07.2019

To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...
To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...