Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jagoda Kina

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera – co powinieneś o nim wiedzieć?

Jagoda Kina

AUTOR: Jagoda Kina


DATA: 7.03.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Zawierając umowę ubezpieczenia kierujemy się przede wszystkim chęcią ochrony zdrowia, życia jak i bezpieczeństwa. Ale jak mówi przysłowie – „wypadki chodzą po ludziach” i czasami nie da się ich uniknąć. Jeżeli chcesz zadbać o siebie i swoich bliskich powinieneś wiedzieć czym jest i przed czym chroni komunikacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Xaltum, odszkodowania

Warto wiedzieć że…

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) należy do ubezpieczeń osobowych, które – podobnie jak ubezpieczenie na życie – chroni ubezpieczonego w przypadku śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu. Warto pamiętać, że polisa NNW jest dobrowolna, a zatem możesz ją wykupić, ale nie masz takiego obowiązku. Co również istotne, przy wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia NNW może dojść do kumulacji roszczeń, co oznacza, że nie wyklucza ono otrzymania wypłaty z innych polis czy też z ZUS-u.

Kogo chroni ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW obejmuje wszystkie osoby jadące w chwili wypadku samochodem, w  tym i kierowcę, nawet gdy on sam jest sprawcą. Pamiętaj jednak, że gdy przewozisz większą liczbę osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym, wysokość świadczenia dla każdej z osób zostanie obliczona stosunkowo, a więc według łącznej sumy ubezpieczenia dla liczby osób równej liczbie miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym do liczby faktycznie przewożonych osób.

Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW?

Z  umowy  komunikacyjnego ubezpieczenia  następstw  nieszczęśliwych  wypadków ubezpieczyciel wypłaci świadczenia z tytułu m.in.:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • śmierci;
 • opieki szpitalnej;
 • zwrotu kosztów leczenia, w tym rehabilitacji;
 • zwrotu kosztów transportu zwłok;
 • zwrotu kosztów organizacji pogrzebu.

NNW kierowcy i pasażerów obejmuje następstwa wypadków, które miały miejsce głównie podczas ruchu pojazdów. Jednakże zakład ubezpieczeń przyjmie odpowiedzialność również gdy wypadek nastąpi podczas:

 • naprawy pojazdu na trasie (w przypadku niektórych polis, ochrona zadziała tylko wtedy, gdy naprawy te mają umożliwić dojazd do najbliższego warsztatu lub stacji serwisowej);
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu;
 • przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie;
 • załadunku i rozładunku pojazdu;
 • pożaru lub wybuchu samochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i wysokości świadczeń jakie obejmuje twoje ubezpieczenie NNW znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

odszkodowania, Xaltum

Kiedy ubezpieczenie NNW nie zadziała?

Kupując polisę NNW musisz wziąć pod uwagę, że w przypadku niektórych sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe nie przyjmie odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci odszkodowania.

W przypadku kierowcy odmowa wypłaty odszkodowania będzie miała miejsce gdy:

 • prowadził on pojazd w stanie nietrzeźwości albo w stanie pod wpływem alkoholu bądź  pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub narkotyków;
 • prowadził on pojazd bez wymaganych uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • prowadził on pojazd niezarejestrowany lub nieposiadający ważnego dowodu rejestracyjnego lub bez ważnego badania technicznego, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zaistnienie wypadku;

Natomiast w przypadku pasażera, ubezpieczenie nie obejmie następstw nieszczęśliwego wypadku gdy pasażer:

 • świadomie podjął jazdę z nietrzeźwym albo w stanie po użyciu alkoholu kierowcą bądź prowadzącym pojazd pod wpływem narkotyków, środków odurzających czy substancji psychotropowych;
 • znajdował się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem narkotyków lub środków odurzających, substancji psychotropowych.

O tym jakie sytuacje będą wyłączone spod ochrony komunikacyjnego ubezpieczenia NNW decyduje dany ubezpieczyciel. Warto zatem przed zawarciem umowy, dokładnie dowiedzieć się w jakich przypadkach odszkodowanie nie będzie nam przysługiwało.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

To od Ciebie jako ubezpieczonego zależy na jaką kwotę chcesz się ubezpieczyć, w konsekwencji będzie miało to także wpływ na wysokość składki. Zasada jest prosta, na im wyższą kwotę się ubezpieczysz, tym wyższe otrzymasz odszkodowanie. W przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci ubezpieczonego wypłacana będzie pełna suma z ubezpieczenia NNW. Natomiast jeżeli uszczerbek na zdrowiu został określony poniżej 100% to kwota odszkodowania za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu wynikać będzie ze specjalnych tabel, które znajdują się w OWU. Tabele zawierają informacje o rodzajach uszczerbków na zdrowiu objętych ubezpieczeniem, a także o odpowiadających im wartościach procentowych. Na jej podstawie ubezpieczyciel obliczy za jaki uraz i w jakiej wysokości ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z ubezpieczenia NNW. Przy czym wielkość uszczerbku procentowego zależy od zakładu ubezpieczeń, w którym wykupisz polisę.

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania?

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, termin wypłaty odszkodowania może się różnić w zależności od wybranego ubezpieczyciela. Jednakże zakończenie postępowania likwidacyjnego odbywać się musi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, a zatem ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić świadczenie w terminie 30 dni poczynając od dnia zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia okaże się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia spornych okoliczności. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o przyczynie opóźnienia i podać termin, w którym odszkodowanie zostanie wypłacone. 

Na marginesie warto wspomnieć, że polisa NNW podobnie jak polisa AC nie przechodzi automatycznie na nowego nabywcę pojazdu. Ubezpieczenie wygasa więc wraz z datą zbycia pojazdu. Masz prawo także żądać zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętaj tylko, że musisz powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.

Czy warto zatem wykupić polisę NNW kierowcy i pasażera? Dodatkowa ochrona na pewno nie zaszkodzi, jednak przed podpisaniem umowy ubezpieczenia zajrzyj do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Newsy

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...