Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Szkoda wyrządzona przez koparkę

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 15.01.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Jeśli Twój pojazd zostanie uszkodzony przez koparkę wykonującą prace na placu budowy, możesz dochodzić odszkodowania nie tylko z ubezpieczenia OC przedsiębiorcy budowlanego, ale także z OC samej koparki.

Co do zasady szkody wyrządzone na placu budowy mogą być zgłaszane do wykonawców robót budowlanych z ubezpieczenia OC działalności gospodarczej. Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy nie jest obowiązkowe, ale dobrowolne, przez co często figurują w nim różnego rodzaju ograniczenia tj. niska suma gwarancyjna, franszyza powodująca obniżenie odszkodowania. Nierzadko występują też problemy z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za konkretny odcinek budowy. Warto zatem skorzystać z alternatywnej drogi naprawienia szkody, jaką jest dochodzenie odszkodowania z OC komunikacyjnego.

Czy koparka jest pojazdem

Ubezpieczenie OC komunikacyjne dotyczy szkód spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych. Aby rozstrzygnąć czy koparka podlega pod to ubezpieczenie należy ustalić czy spełnia ona kryteria pojazdu w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z treścią art. 2 ust 1 pkt 10 tej ustawy, pojazd mechaniczny to m.in. pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, a także pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie ulega wątpliwości, że koparka mieści się w powyższej definicji. Koparka należy bowiem do pojazdów wolnobieżnych, czyli takich, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h (art. 2 pkt 34 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Obowiązek objęcia jej ubezpieczeniem OC trwa przez cały okres, w którym koparka jest zarejestrowana. Decydujące znaczenie ma tutaj fakt zarejestrowania, a nie sposób eksploatacji koparki.

Funkcja budowlana czy komunikacyjna

W praktyce ubezpieczyciele nie chcą jednak likwidować szkód wyrządzonych przez koparki z ubezpieczenia OC komunikacyjnego. W szczególności, dotyczy to zdarzeń na placu budowy, polegających np. na najechaniu na inny pojazd lub uszkodzeniu go łyżką. Ubezpieczyciele wskazują, że jeśli koparka w chwili wypadku działała jako maszyna budowlana a nie środek transportu, odszkodowanie nie może być wypłacone, ponieważ ubezpieczenie OC dotyczy tylko szkód związanych z pełnieniem przez pojazd funkcji komunikacyjnej. Chodzi tu zatem o ruch po drogach publicznych, a nie po placu budowy. Takie stanowisko jest błędne i nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Dlaczego szkoda nie musi powstać na drodze

Ani ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ani Kodeks cywilny nie różnicują odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego w zależności od funkcji, jaką jego pojazd pełnił w chwili wypadku. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC ppm przysługuje zatem zarówno wtedy, gdy pojazd przewoził pasażerów z miejsca na miejsca, jak i wtedy gdy był np. miejscem spotkania towarzyskiego, poruszał się po parkingu czy wykonywał zadania maszyny budowlanej. Przepis art. 436 § 1 k.c. stanowi, że posiadacz odpowiada za ruch mechanicznego środka komunikacji, a nie ruch w czasie komunikacji. Oznacza to, że pojazd co do zasady musi mieć wśród wielu swoich funkcji funkcję komunikacyjną, a nie pełnić rolę środka transportu w czasie zdarzenia szkodzącego. Zgodnie z definicją słownikową „komunikacja” w języku polskim oznacza ruch środków lokomocji między odległymi od siebie miejscami (tak Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl). Środkiem komunikacji jest zatem takie urządzenie, które jako całość zdolne jest do samodzielnego ruchu, a więc zmiany swojej pozycji w przestrzeni i przynajmniej hipotetycznie fizycznego przemieszczenia towarów lub ludzi. Nie ulega wątpliwości, że koparka jest takim urządzeniem.

Co na to sądy

Orzecznictwo sądowe potwierdza powyższą koncepcję. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18.10.2012 r. (sygn. akt: I ACa 750/12): „sam fakt, że do wypadku doszło podczas rozładowywania wagonu, a więc w momencie, w którym koparka nie przemieszczała się wobec innych obiektów, nie oznacza, że nie jest pojazdem służącym komunikacji i nie była w ruchu”. Tamtejsza sprawa również dotyczyła szkody wyrządzonej przez koparkę poza drogą publiczną. Podczas rozładowywania wagonu kolejowego koparka śmiertelnie raniła osobę łyżką roboczą. Sąd Apelacyjny uznał tam odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC komunikacyjnego i zasądził na rzecz powoda odszkodowanie.

Należy pamiętać, że celem ubezpieczenia OC ppm jest jak najszersza ochrona ofiar wypadków komunikacyjnych. Ochrona ta powinna być priorytetowa w przypadku ruchu pojazdów o dużych gabarytach, które niosą z sobą szczególne niebezpieczeństwo wyrządzenia szkód znacznych rozmiarów. Skoro ubezpieczyciele zawierają umowy ubezpieczenia OC w odniesieniu do takich pojazdów jak koparki i pobierają z tego tytułu składkę, nie powinni uchylać się od wypłaty odszkodowania.

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie