Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Szkoda wyrządzona przez koparkę

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 15.01.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Jeśli Twój pojazd zostanie uszkodzony przez koparkę wykonującą prace na placu budowy, możesz dochodzić odszkodowania nie tylko z ubezpieczenia OC przedsiębiorcy budowlanego, ale także z OC samej koparki.

Co do zasady szkody wyrządzone na placu budowy mogą być zgłaszane do wykonawców robót budowlanych z ubezpieczenia OC działalności gospodarczej. Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy nie jest obowiązkowe, ale dobrowolne, przez co często figurują w nim różnego rodzaju ograniczenia tj. niska suma gwarancyjna, franszyza powodująca obniżenie odszkodowania. Nierzadko występują też problemy z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za konkretny odcinek budowy. Warto zatem skorzystać z alternatywnej drogi naprawienia szkody, jaką jest dochodzenie odszkodowania z OC komunikacyjnego.

Czy koparka jest pojazdem

Ubezpieczenie OC komunikacyjne dotyczy szkód spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych. Aby rozstrzygnąć czy koparka podlega pod to ubezpieczenie należy ustalić czy spełnia ona kryteria pojazdu w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z treścią art. 2 ust 1 pkt 10 tej ustawy, pojazd mechaniczny to m.in. pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, a także pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie ulega wątpliwości, że koparka mieści się w powyższej definicji. Koparka należy bowiem do pojazdów wolnobieżnych, czyli takich, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h (art. 2 pkt 34 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Obowiązek objęcia jej ubezpieczeniem OC trwa przez cały okres, w którym koparka jest zarejestrowana. Decydujące znaczenie ma tutaj fakt zarejestrowania, a nie sposób eksploatacji koparki.

Funkcja budowlana czy komunikacyjna

W praktyce ubezpieczyciele nie chcą jednak likwidować szkód wyrządzonych przez koparki z ubezpieczenia OC komunikacyjnego. W szczególności, dotyczy to zdarzeń na placu budowy, polegających np. na najechaniu na inny pojazd lub uszkodzeniu go łyżką. Ubezpieczyciele wskazują, że jeśli koparka w chwili wypadku działała jako maszyna budowlana a nie środek transportu, odszkodowanie nie może być wypłacone, ponieważ ubezpieczenie OC dotyczy tylko szkód związanych z pełnieniem przez pojazd funkcji komunikacyjnej. Chodzi tu zatem o ruch po drogach publicznych, a nie po placu budowy. Takie stanowisko jest błędne i nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Dlaczego szkoda nie musi powstać na drodze

Ani ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ani Kodeks cywilny nie różnicują odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego w zależności od funkcji, jaką jego pojazd pełnił w chwili wypadku. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC ppm przysługuje zatem zarówno wtedy, gdy pojazd przewoził pasażerów z miejsca na miejsca, jak i wtedy gdy był np. miejscem spotkania towarzyskiego, poruszał się po parkingu czy wykonywał zadania maszyny budowlanej. Przepis art. 436 § 1 k.c. stanowi, że posiadacz odpowiada za ruch mechanicznego środka komunikacji, a nie ruch w czasie komunikacji. Oznacza to, że pojazd co do zasady musi mieć wśród wielu swoich funkcji funkcję komunikacyjną, a nie pełnić rolę środka transportu w czasie zdarzenia szkodzącego. Zgodnie z definicją słownikową „komunikacja” w języku polskim oznacza ruch środków lokomocji między odległymi od siebie miejscami (tak Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl). Środkiem komunikacji jest zatem takie urządzenie, które jako całość zdolne jest do samodzielnego ruchu, a więc zmiany swojej pozycji w przestrzeni i przynajmniej hipotetycznie fizycznego przemieszczenia towarów lub ludzi. Nie ulega wątpliwości, że koparka jest takim urządzeniem.

Co na to sądy

Orzecznictwo sądowe potwierdza powyższą koncepcję. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18.10.2012 r. (sygn. akt: I ACa 750/12): „sam fakt, że do wypadku doszło podczas rozładowywania wagonu, a więc w momencie, w którym koparka nie przemieszczała się wobec innych obiektów, nie oznacza, że nie jest pojazdem służącym komunikacji i nie była w ruchu”. Tamtejsza sprawa również dotyczyła szkody wyrządzonej przez koparkę poza drogą publiczną. Podczas rozładowywania wagonu kolejowego koparka śmiertelnie raniła osobę łyżką roboczą. Sąd Apelacyjny uznał tam odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC komunikacyjnego i zasądził na rzecz powoda odszkodowanie.

Należy pamiętać, że celem ubezpieczenia OC ppm jest jak najszersza ochrona ofiar wypadków komunikacyjnych. Ochrona ta powinna być priorytetowa w przypadku ruchu pojazdów o dużych gabarytach, które niosą z sobą szczególne niebezpieczeństwo wyrządzenia szkód znacznych rozmiarów. Skoro ubezpieczyciele zawierają umowy ubezpieczenia OC w odniesieniu do takich pojazdów jak koparki i pobierają z tego tytułu składkę, nie powinni uchylać się od wypłaty odszkodowania.

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie