Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Szkoda w warsztacie samochodowym? Co zrobić?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 5.01.2018


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Oddałeś samochód po kolizji do warsztatu samochodowego i w trakcie serwisowania uległ on uszkodzeniu lub kradzieży? Niezależnie od tego, co było przyczyną takich okoliczności, warsztaty samochodowe z reguły nie chcą przyjąć odpowiedzialności za powstałą szkodę. Od kogo więc możesz żądać odszkodowania?

Odpowiedzialność warsztatu

Z chwilą oddania pojazdu do warsztatu zawieramy umowę, najczęściej w formie ustnej. Istotą jest tutaj kwalifikacja prawna takiej umowy oraz konsekwencje prawne jakie za sobą niesie (w szczególności związane z zasadami odpowiedzialności warsztatu samochodowego). Dla prawidłowego zdefiniowania jaka umowa łączy nas z warsztatem, pomocne może być  orzecznictwo i doktryna, które omawiają tę problematykę. W tej materii istnieją dwa różne poglądy.

Pierwszy wskazuje,  że taką umowę  możemy uznać za typową umowę o dzieło. Definicja umowy o dzieło jest wprost podana w art. 627 k.c., który stanowi: ,,Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. Dalej art. 641§1 k.c. stanowi, iż ,,Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył”, tym samym  jeżeli materiał (samochód)  do wykonania dzieła (naprawy)  dostarczył klient to za uszkodzenia powstałe  w warsztacie samochodowym to on ponosiłby odpowiedzialność. Taka sytuacja prowadziłaby do niewytłumaczalnego pokrzywdzenia właściciela pojazdu i w konsekwencji braku jakiekolwiek odpowiedzialności warsztatów naprawczych.

Celem zabezpieczenia interesów klientów takich warsztatów Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada  2004 r. (sygn. akt: V CK 234/04) zwrócił uwagę, iż: ,,oddanie samochodu do naprawy stanowi umowę mieszaną, do której należy stosować przepisy regulujące umowę o dzieło i umowę przechowania”. Co więcej, dalej Sąd wskazał: ,,oddający samochód do naprawy w równym stopniu oczekuje, że zostanie on naprawiony, jak i – co jest oczywiste – że będzie mógł go odebrać z warsztatu w stanie nie gorszym niż wówczas, gdy oddawał go do naprawy”.

Na kanwie powyższego wyroku  uznać należy, że naprawa pojazdu w warsztacie samochodowym, nie jest typową umową o dzieło, a stanowi umowę mieszaną. Pogląd ten umożliwia klientowi warsztatu odnalezienie rozwiązania problemu w przepisach regulujących odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika. Dłużnik (warsztat)zobowiązany jest bowiem do naprawiania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie   jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Klient warsztatu może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie art. 471 k.c. z 355§2 k.p.c. gdyż oddając auto do naprawy dłużnik zobowiązany jest działać z należytą starannością, aby nasz pojazd nie został uszkodzony bądź skradziony. Warsztat ponosi także odpowiedzialność, gdy wina nie leży po jego stronie, ale do zdarzenia (szkody) doszło również na skutek działania pracowników warsztatu czy osób postronnych. Uchylenie się od odpowiedzialności będzie możliwe tylko w przypadku, gdy uszkodzenia w pojeździe powstały wskutek okoliczności, za które nie można warsztatowi przypisać winy np. siły wyższej – wichury czy gradobicia.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Oddając auto do warsztatu nie mamy obowiązku spisywać umowy. Wynika to z art. 73 k.c. jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Innymi słowy umowa o dzieło, jak i umowa o przechowanie nie przewidują dla swej ważności formy pisemnej.

Likwidując szkodę najlepiej zgłosić się do ubezpieczyciela, w którym warsztat ma wykupioną polisę OC lub bezpośrednio do właściciela zakładu naprawczego. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, pozostaje droga postępowania sądowego.

 

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...