Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Szkoda w warsztacie samochodowym? Co zrobić?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 5.01.2018


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Oddałeś samochód po kolizji do warsztatu samochodowego i w trakcie serwisowania uległ on uszkodzeniu lub kradzieży? Niezależnie od tego, co było przyczyną takich okoliczności, warsztaty samochodowe z reguły nie chcą przyjąć odpowiedzialności za powstałą szkodę. Od kogo więc możesz żądać odszkodowania?

Odpowiedzialność warsztatu

Z chwilą oddania pojazdu do warsztatu zawieramy umowę, najczęściej w formie ustnej. Istotą jest tutaj kwalifikacja prawna takiej umowy oraz konsekwencje prawne jakie za sobą niesie (w szczególności związane z zasadami odpowiedzialności warsztatu samochodowego). Dla prawidłowego zdefiniowania jaka umowa łączy nas z warsztatem, pomocne może być  orzecznictwo i doktryna, które omawiają tę problematykę. W tej materii istnieją dwa różne poglądy.

Pierwszy wskazuje,  że taką umowę  możemy uznać za typową umowę o dzieło. Definicja umowy o dzieło jest wprost podana w art. 627 k.c., który stanowi: ,,Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. Dalej art. 641§1 k.c. stanowi, iż ,,Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył”, tym samym  jeżeli materiał (samochód)  do wykonania dzieła (naprawy)  dostarczył klient to za uszkodzenia powstałe  w warsztacie samochodowym to on ponosiłby odpowiedzialność. Taka sytuacja prowadziłaby do niewytłumaczalnego pokrzywdzenia właściciela pojazdu i w konsekwencji braku jakiekolwiek odpowiedzialności warsztatów naprawczych.

Celem zabezpieczenia interesów klientów takich warsztatów Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada  2004 r. (sygn. akt: V CK 234/04) zwrócił uwagę, iż: ,,oddanie samochodu do naprawy stanowi umowę mieszaną, do której należy stosować przepisy regulujące umowę o dzieło i umowę przechowania”. Co więcej, dalej Sąd wskazał: ,,oddający samochód do naprawy w równym stopniu oczekuje, że zostanie on naprawiony, jak i – co jest oczywiste – że będzie mógł go odebrać z warsztatu w stanie nie gorszym niż wówczas, gdy oddawał go do naprawy”.

Na kanwie powyższego wyroku  uznać należy, że naprawa pojazdu w warsztacie samochodowym, nie jest typową umową o dzieło, a stanowi umowę mieszaną. Pogląd ten umożliwia klientowi warsztatu odnalezienie rozwiązania problemu w przepisach regulujących odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika. Dłużnik (warsztat)zobowiązany jest bowiem do naprawiania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie   jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Klient warsztatu może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie art. 471 k.c. z 355§2 k.p.c. gdyż oddając auto do naprawy dłużnik zobowiązany jest działać z należytą starannością, aby nasz pojazd nie został uszkodzony bądź skradziony. Warsztat ponosi także odpowiedzialność, gdy wina nie leży po jego stronie, ale do zdarzenia (szkody) doszło również na skutek działania pracowników warsztatu czy osób postronnych. Uchylenie się od odpowiedzialności będzie możliwe tylko w przypadku, gdy uszkodzenia w pojeździe powstały wskutek okoliczności, za które nie można warsztatowi przypisać winy np. siły wyższej – wichury czy gradobicia.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Oddając auto do warsztatu nie mamy obowiązku spisywać umowy. Wynika to z art. 73 k.c. jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Innymi słowy umowa o dzieło, jak i umowa o przechowanie nie przewidują dla swej ważności formy pisemnej.

Likwidując szkodę najlepiej zgłosić się do ubezpieczyciela, w którym warsztat ma wykupioną polisę OC lub bezpośrednio do właściciela zakładu naprawczego. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, pozostaje droga postępowania sądowego.

 

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...