Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Szkoda jest, a odszkodowania brak – czyli jak działa franszyza?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 18.03.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Przystępując do ubezpieczenia dobrowolnego Autocasco w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy zapis o franszyzie – integralnej bądź redukcyjnej. Warto zapoznać się z tym postanowieniami, ponieważ są one kluczowe dla ustalenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, a często prowadzą nawet do wyłączenia jego odpowiedzialności.

Franszyza – co to jest?

Zapis w OWU o zastosowaniu franszyzy wiąże się bądź z umniejszeniem odszkodowania o tzw. udział własny, bądź też z uzależnieniem odpowiedzialności ubezpieczyciela od przekroczenia pewnej wartości (progu).

Franszyza redukcyjna – udział własny

I tak w pierwszym przypadku mowa jest o franszyzie redukcyjnej (zwanej też udziałem własnym). Istotą udziału własnego jest podzielenie odpowiedzialności pomiędzy ubezpieczyciela i ubezpieczonego, przy czym oczywiście odpowiedzialność ubezpieczyciela ma znacznie większy zakres. Ogólnie rzecz ujmując udział własny oznacza umniejszenie należnego ubezpieczonemu odszkodowania o pewną kwotowo bądź procentowo wyrażoną wartość. Franszyza redukcyjna znajduje zastosowanie niezależnie od wysokości szkody.

Franszyza integralna

W drugim przypadku jest natomiast mowa o franszyzie integralnej. Zazwyczaj dotyczy ona niewielkich kwot, np. 500 złotych. Jeżeli zatem samochód zostanie uszkodzony w ten sposób, że naprawa będzie wiązała się z poniesieniem kosztu rzędu 400 złotych, to przy ww. zapisie, ubezpieczyciel nie pokryje szkody.

Skutki zastosowania franszyzy

W przypadku franszyzy redukcyjnej zasadą jest umniejszenie odszkodowania o daną wartość. Jeżeli natomiast franszyza ta jest określona kwotowo, może dojść do odmowy wypłaty odszkodowania, gdy udział własny przewyższy wartość szkody.

Przy franszyzie integralnej ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność dopiero, gdy szkoda jest wyższa, aniżeli przewidziany próg odpowiedzialności ubezpieczyciela. Po przekroczeniu tego progu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie co do zasady w pełnej wysokości. Inaczej jest przy szkodach o małej wartości, bowiem jeżeli wysokość szkody nie przewyższy przewidzianego progu odpowiedzialności, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Możliwość wyłączenia franszyzy

Wielu ubezpieczycieli umożliwia ubezpieczonym tzw. wykup udziału własnego bądź wykup rezygnacji z franszyz, co powoduje wyłączenie postanowień dot. franszyz. Wiąże się to oczywiście z automatycznym podwyższeniem składek, bowiem w takim wypadku ubezpieczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę (co do zasady bez ograniczeń). Jeżeli ubezpieczony chce zawrzeć umowę ubezpieczenia, która da mu co do zasady pełną ochronę na wypadek szkody, to wyłączenie franszyz jest odpowiednim rozwiązaniem.

 

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie