Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Szkoda jest, a odszkodowania brak – czyli jak działa franszyza?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 18.03.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Przystępując do ubezpieczenia dobrowolnego Autocasco w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy zapis o franszyzie – integralnej bądź redukcyjnej. Warto zapoznać się z tym postanowieniami, ponieważ są one kluczowe dla ustalenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, a często prowadzą nawet do wyłączenia jego odpowiedzialności.

Franszyza – co to jest?

Zapis w OWU o zastosowaniu franszyzy wiąże się bądź z umniejszeniem odszkodowania o tzw. udział własny, bądź też z uzależnieniem odpowiedzialności ubezpieczyciela od przekroczenia pewnej wartości (progu).

Franszyza redukcyjna – udział własny

I tak w pierwszym przypadku mowa jest o franszyzie redukcyjnej (zwanej też udziałem własnym). Istotą udziału własnego jest podzielenie odpowiedzialności pomiędzy ubezpieczyciela i ubezpieczonego, przy czym oczywiście odpowiedzialność ubezpieczyciela ma znacznie większy zakres. Ogólnie rzecz ujmując udział własny oznacza umniejszenie należnego ubezpieczonemu odszkodowania o pewną kwotowo bądź procentowo wyrażoną wartość. Franszyza redukcyjna znajduje zastosowanie niezależnie od wysokości szkody.

Franszyza integralna

W drugim przypadku jest natomiast mowa o franszyzie integralnej. Zazwyczaj dotyczy ona niewielkich kwot, np. 500 złotych. Jeżeli zatem samochód zostanie uszkodzony w ten sposób, że naprawa będzie wiązała się z poniesieniem kosztu rzędu 400 złotych, to przy ww. zapisie, ubezpieczyciel nie pokryje szkody.

Skutki zastosowania franszyzy

W przypadku franszyzy redukcyjnej zasadą jest umniejszenie odszkodowania o daną wartość. Jeżeli natomiast franszyza ta jest określona kwotowo, może dojść do odmowy wypłaty odszkodowania, gdy udział własny przewyższy wartość szkody.

Przy franszyzie integralnej ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność dopiero, gdy szkoda jest wyższa, aniżeli przewidziany próg odpowiedzialności ubezpieczyciela. Po przekroczeniu tego progu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie co do zasady w pełnej wysokości. Inaczej jest przy szkodach o małej wartości, bowiem jeżeli wysokość szkody nie przewyższy przewidzianego progu odpowiedzialności, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Możliwość wyłączenia franszyzy

Wielu ubezpieczycieli umożliwia ubezpieczonym tzw. wykup udziału własnego bądź wykup rezygnacji z franszyz, co powoduje wyłączenie postanowień dot. franszyz. Wiąże się to oczywiście z automatycznym podwyższeniem składek, bowiem w takim wypadku ubezpieczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę (co do zasady bez ograniczeń). Jeżeli ubezpieczony chce zawrzeć umowę ubezpieczenia, która da mu co do zasady pełną ochronę na wypadek szkody, to wyłączenie franszyz jest odpowiednim rozwiązaniem.

 

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie