Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Szkoda jest, a odszkodowania brak – czyli jak działa franszyza?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 18.03.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Przystępując do ubezpieczenia dobrowolnego Autocasco w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy zapis o franszyzie – integralnej bądź redukcyjnej. Warto zapoznać się z tym postanowieniami, ponieważ są one kluczowe dla ustalenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, a często prowadzą nawet do wyłączenia jego odpowiedzialności.

Franszyza – co to jest?

Zapis w OWU o zastosowaniu franszyzy wiąże się bądź z umniejszeniem odszkodowania o tzw. udział własny, bądź też z uzależnieniem odpowiedzialności ubezpieczyciela od przekroczenia pewnej wartości (progu).

Franszyza redukcyjna – udział własny

I tak w pierwszym przypadku mowa jest o franszyzie redukcyjnej (zwanej też udziałem własnym). Istotą udziału własnego jest podzielenie odpowiedzialności pomiędzy ubezpieczyciela i ubezpieczonego, przy czym oczywiście odpowiedzialność ubezpieczyciela ma znacznie większy zakres. Ogólnie rzecz ujmując udział własny oznacza umniejszenie należnego ubezpieczonemu odszkodowania o pewną kwotowo bądź procentowo wyrażoną wartość. Franszyza redukcyjna znajduje zastosowanie niezależnie od wysokości szkody.

Franszyza integralna

W drugim przypadku jest natomiast mowa o franszyzie integralnej. Zazwyczaj dotyczy ona niewielkich kwot, np. 500 złotych. Jeżeli zatem samochód zostanie uszkodzony w ten sposób, że naprawa będzie wiązała się z poniesieniem kosztu rzędu 400 złotych, to przy ww. zapisie, ubezpieczyciel nie pokryje szkody.

Skutki zastosowania franszyzy

W przypadku franszyzy redukcyjnej zasadą jest umniejszenie odszkodowania o daną wartość. Jeżeli natomiast franszyza ta jest określona kwotowo, może dojść do odmowy wypłaty odszkodowania, gdy udział własny przewyższy wartość szkody.

Przy franszyzie integralnej ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność dopiero, gdy szkoda jest wyższa, aniżeli przewidziany próg odpowiedzialności ubezpieczyciela. Po przekroczeniu tego progu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie co do zasady w pełnej wysokości. Inaczej jest przy szkodach o małej wartości, bowiem jeżeli wysokość szkody nie przewyższy przewidzianego progu odpowiedzialności, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Możliwość wyłączenia franszyzy

Wielu ubezpieczycieli umożliwia ubezpieczonym tzw. wykup udziału własnego bądź wykup rezygnacji z franszyz, co powoduje wyłączenie postanowień dot. franszyz. Wiąże się to oczywiście z automatycznym podwyższeniem składek, bowiem w takim wypadku ubezpieczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę (co do zasady bez ograniczeń). Jeżeli ubezpieczony chce zawrzeć umowę ubezpieczenia, która da mu co do zasady pełną ochronę na wypadek szkody, to wyłączenie franszyz jest odpowiednim rozwiązaniem.

 

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie