Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Renta wyrównawcza za utracone zarobki

DATA: 30.05.2016


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Poszkodowany, który po wypadku, pomimo procesu leczenia i rehabilitacji, nie jest w stanie odzyskać zdolności do pracy w całości lub w części – może uzyskać rentę.

Kto może uzyskać rentę

Rentę wyrównawczą może uzyskać poszkodowany, który w wyniku wypadku doznał takiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, że utracił całkowicie lub częściowo niezdolność do pracy zarobkowej – zgodnie z art. 444 § 2 k.c.

 Kiedy można uzyskać rentę

Po pierwsze, musi być stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej. Po drugie, ta utrata musi wywołać po jego stronie zmniejszenie dochodów. W praktyce, najczęściej to lekarze orzecznicy ZUS stwierdzają niezdolność do pracy poszkodowanego.

 Jak obliczyć wysokość renty

Renta z tytułu utraconych dochodów jest rentą wyrównawczą, stanowi formę odszkodowania, a jej zadaniem jest pokrycie strat w dochodzie, jakie ponosi poszkodowany po wypadku. Ustalając wysokość renty wyrównawczej należy brać pod uwagę ile poszkodowany uzyskałby gdyby był zdolny do pracy, jednak pomniejszając ją o aktualne środki finansowe otrzymywane przez poszkodowanego, w tym w szczególności rentę otrzymywaną z ZUS z tytułu niezdolności do pracy.  Jeżeli  poszkodowany częściowo utracił zdolność do pracy, wysokość renty powinna być zmniejszona o taką kwotę, jaką poszkodowany może miesięcznie zarobić w ramach swojej zmniejszonej zdolności do pracy. Przy ustalaniu wysokości renty należy mieć na uwadze realną możliwość zarobkowania poszkodowanego, a nie tylko teoretyczną.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa przy ustalaniu wysokości renty z polisy OC sprawcy wypadku na rzecz poszkodowanego z tytułu utraty możliwości zarobkowania należy uwzględnić wszelkie dochody uzyskiwane przez niego dotychczas, również nieregularnie (np. dorywczo, z prac zleconych, okresowe premie, świadczenia w naturze), a także dochody, których uzyskanie w przyszłości było wysoce prawdopodobne zważywszy na naturalny rozwój kariery zawodowej.

Na jaki okres jest przyznawana renta

 Zasadniczo renta przyznawana jest na czas niezdolności do pracy. Zgodnie z art. 444 § 3 k.c. możliwe jest przyznanie reny tymczasowej, w sytuacji, gdy w chwili wyrokowania nie można dokładnie ustalić szkody z przyczyn faktycznych, na przykład nie można ocenić trwałości następstw uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia poszkodowanego. Renta taka może być zasądzona zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony

Kapitalizacja renty

Poszkodowany może żądać zmiany przysługującej mu renty wyrównawczej na jednorazowe odszkodowanie, na podstawie art. 447 k.c. Jest to instytucja wyjątkowo stosowana przez sąd i tylko wtedy, gdy ma służyć interesom zawodowym poszkodowanego. Przesłanką kapitalizacji są ważne powody, które nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Każdy przypadek należy więc rozpatrywać indywidualnie. W szczególności kapitalizacja renty może mieć zastosowanie w przypadku, gdy poszkodowany na skutek wypadku został inwalidą, a przyznana kwota umożliwiłaby mu rozpoczęcie wykonywania nowego zawodu.

Z pozoru jest to korzystne rozwiązanie dla poszkodowanego, który otrzymuje szybko dużą kwotę pieniędzy, ale w perspektywie całego życia oznacza to pozbawienie się możliwości uzyskiwania świadczenia comiesięcznego, które przy braku zdolności do pracy może okazać się jedynym źródłem jego utrzymania. Kapitalizacja renty może być korzystna dla osób częściowo niezdolnych do pracy, które mają możliwość dalszego uzyskiwania zarobków.

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~2 dni temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie