Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Renta wyrównawcza za utracone zarobki

DATA: 30.05.2016


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Poszkodowany, który po wypadku, pomimo procesu leczenia i rehabilitacji, nie jest w stanie odzyskać zdolności do pracy w całości lub w części – może uzyskać rentę.

Kto może uzyskać rentę

Rentę wyrównawczą może uzyskać poszkodowany, który w wyniku wypadku doznał takiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, że utracił całkowicie lub częściowo niezdolność do pracy zarobkowej – zgodnie z art. 444 § 2 k.c.

 Kiedy można uzyskać rentę

Po pierwsze, musi być stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej. Po drugie, ta utrata musi wywołać po jego stronie zmniejszenie dochodów. W praktyce, najczęściej to lekarze orzecznicy ZUS stwierdzają niezdolność do pracy poszkodowanego.

 Jak obliczyć wysokość renty

Renta z tytułu utraconych dochodów jest rentą wyrównawczą, stanowi formę odszkodowania, a jej zadaniem jest pokrycie strat w dochodzie, jakie ponosi poszkodowany po wypadku. Ustalając wysokość renty wyrównawczej należy brać pod uwagę ile poszkodowany uzyskałby gdyby był zdolny do pracy, jednak pomniejszając ją o aktualne środki finansowe otrzymywane przez poszkodowanego, w tym w szczególności rentę otrzymywaną z ZUS z tytułu niezdolności do pracy.  Jeżeli  poszkodowany częściowo utracił zdolność do pracy, wysokość renty powinna być zmniejszona o taką kwotę, jaką poszkodowany może miesięcznie zarobić w ramach swojej zmniejszonej zdolności do pracy. Przy ustalaniu wysokości renty należy mieć na uwadze realną możliwość zarobkowania poszkodowanego, a nie tylko teoretyczną.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa przy ustalaniu wysokości renty z polisy OC sprawcy wypadku na rzecz poszkodowanego z tytułu utraty możliwości zarobkowania należy uwzględnić wszelkie dochody uzyskiwane przez niego dotychczas, również nieregularnie (np. dorywczo, z prac zleconych, okresowe premie, świadczenia w naturze), a także dochody, których uzyskanie w przyszłości było wysoce prawdopodobne zważywszy na naturalny rozwój kariery zawodowej.

Na jaki okres jest przyznawana renta

 Zasadniczo renta przyznawana jest na czas niezdolności do pracy. Zgodnie z art. 444 § 3 k.c. możliwe jest przyznanie reny tymczasowej, w sytuacji, gdy w chwili wyrokowania nie można dokładnie ustalić szkody z przyczyn faktycznych, na przykład nie można ocenić trwałości następstw uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia poszkodowanego. Renta taka może być zasądzona zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony

Kapitalizacja renty

Poszkodowany może żądać zmiany przysługującej mu renty wyrównawczej na jednorazowe odszkodowanie, na podstawie art. 447 k.c. Jest to instytucja wyjątkowo stosowana przez sąd i tylko wtedy, gdy ma służyć interesom zawodowym poszkodowanego. Przesłanką kapitalizacji są ważne powody, które nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Każdy przypadek należy więc rozpatrywać indywidualnie. W szczególności kapitalizacja renty może mieć zastosowanie w przypadku, gdy poszkodowany na skutek wypadku został inwalidą, a przyznana kwota umożliwiłaby mu rozpoczęcie wykonywania nowego zawodu.

Z pozoru jest to korzystne rozwiązanie dla poszkodowanego, który otrzymuje szybko dużą kwotę pieniędzy, ale w perspektywie całego życia oznacza to pozbawienie się możliwości uzyskiwania świadczenia comiesięcznego, które przy braku zdolności do pracy może okazać się jedynym źródłem jego utrzymania. Kapitalizacja renty może być korzystna dla osób częściowo niezdolnych do pracy, które mają możliwość dalszego uzyskiwania zarobków.

Newsy

Od 11.07. na drogach można spotkać zielone tablice rejestracyjne

12.07.2019

To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...
To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...

Piesi muszą zachować czujność na przejściach dla pieszych

10.07.2019

Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.
Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.

Zażądanie przez ubezpieczyciela zwrotu pojazdu zastępczego nie oznacza braku prawa poszkodowanego do najmu pojazdu

3.07.2019

Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...
Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...

Wypłata dla poszkodowanego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

3.07.2019

W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...
W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...

Niezweryfikowana informacja od policji o przekroczeniu prędkości jest wystarczająca do zatrzymania prawa jazdy

2.07.2019

To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...
To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie