Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Renta wyrównawcza za utracone zarobki

DATA: 30.05.2016


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Poszkodowany, który po wypadku, pomimo procesu leczenia i rehabilitacji, nie jest w stanie odzyskać zdolności do pracy w całości lub w części – może uzyskać rentę.

Kto może uzyskać rentę

Rentę wyrównawczą może uzyskać poszkodowany, który w wyniku wypadku doznał takiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, że utracił całkowicie lub częściowo niezdolność do pracy zarobkowej – zgodnie z art. 444 § 2 k.c.

 Kiedy można uzyskać rentę

Po pierwsze, musi być stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej. Po drugie, ta utrata musi wywołać po jego stronie zmniejszenie dochodów. W praktyce, najczęściej to lekarze orzecznicy ZUS stwierdzają niezdolność do pracy poszkodowanego.

 Jak obliczyć wysokość renty

Renta z tytułu utraconych dochodów jest rentą wyrównawczą, stanowi formę odszkodowania, a jej zadaniem jest pokrycie strat w dochodzie, jakie ponosi poszkodowany po wypadku. Ustalając wysokość renty wyrównawczej należy brać pod uwagę ile poszkodowany uzyskałby gdyby był zdolny do pracy, jednak pomniejszając ją o aktualne środki finansowe otrzymywane przez poszkodowanego, w tym w szczególności rentę otrzymywaną z ZUS z tytułu niezdolności do pracy.  Jeżeli  poszkodowany częściowo utracił zdolność do pracy, wysokość renty powinna być zmniejszona o taką kwotę, jaką poszkodowany może miesięcznie zarobić w ramach swojej zmniejszonej zdolności do pracy. Przy ustalaniu wysokości renty należy mieć na uwadze realną możliwość zarobkowania poszkodowanego, a nie tylko teoretyczną.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa przy ustalaniu wysokości renty z polisy OC sprawcy wypadku na rzecz poszkodowanego z tytułu utraty możliwości zarobkowania należy uwzględnić wszelkie dochody uzyskiwane przez niego dotychczas, również nieregularnie (np. dorywczo, z prac zleconych, okresowe premie, świadczenia w naturze), a także dochody, których uzyskanie w przyszłości było wysoce prawdopodobne zważywszy na naturalny rozwój kariery zawodowej.

Na jaki okres jest przyznawana renta

 Zasadniczo renta przyznawana jest na czas niezdolności do pracy. Zgodnie z art. 444 § 3 k.c. możliwe jest przyznanie reny tymczasowej, w sytuacji, gdy w chwili wyrokowania nie można dokładnie ustalić szkody z przyczyn faktycznych, na przykład nie można ocenić trwałości następstw uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia poszkodowanego. Renta taka może być zasądzona zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony

Kapitalizacja renty

Poszkodowany może żądać zmiany przysługującej mu renty wyrównawczej na jednorazowe odszkodowanie, na podstawie art. 447 k.c. Jest to instytucja wyjątkowo stosowana przez sąd i tylko wtedy, gdy ma służyć interesom zawodowym poszkodowanego. Przesłanką kapitalizacji są ważne powody, które nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Każdy przypadek należy więc rozpatrywać indywidualnie. W szczególności kapitalizacja renty może mieć zastosowanie w przypadku, gdy poszkodowany na skutek wypadku został inwalidą, a przyznana kwota umożliwiłaby mu rozpoczęcie wykonywania nowego zawodu.

Z pozoru jest to korzystne rozwiązanie dla poszkodowanego, który otrzymuje szybko dużą kwotę pieniędzy, ale w perspektywie całego życia oznacza to pozbawienie się możliwości uzyskiwania świadczenia comiesięcznego, które przy braku zdolności do pracy może okazać się jedynym źródłem jego utrzymania. Kapitalizacja renty może być korzystna dla osób częściowo niezdolnych do pracy, które mają możliwość dalszego uzyskiwania zarobków.

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie