Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Kto ponosi odpowiedzialność za poślizgnięcie na oblodzonym chodniku?

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 15.09.2020


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Poślizgnięcie i upadek na oblodzonym chodniku a w konsekwencji złamanie nogi. Wydawałoby się, że sprawa oczywista - właściciel chodnika ponosi odpowiedzialność za utrzymanie go w należytym stanie i w konsekwencji wypadek, do którego doszło. Jak się jednak okazuje zarówno spółdzielnia mieszkaniowa – będąca zarządcą chodnika – jak i jej ubezpieczyciel odmawiali przyjęcia odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie oraz wypłaty należnego Poszkodowanej zadośćuczynienia. Ostatecznie sprawa znalazła swój finał w Sądzie.

Sytuacja Poszkodowanej

Klientka Xaltum zimą uległa wypadkowi, poślizgnęła się na oblodzonym chodniku, upadła i doznała skompilowanego, wieloodłamkowego złamania kości prawej nogi. Po zdarzeniu Poszkodowana zmuszona była poddać się zabiegowi operacyjnemu, przez długi czas chodziła o kulach a następnie odbywała kilkumiesięczną rehabilitację mimo to skutki zdarzenia odczuwa do dnia dzisiejszego. 

Obowiązki właściciela chodnika i zasady jego odpowiedzialności

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel terenu jest zobowiązany do utrzymania drogi w tym także chodnika w należytym stanie zapewniającym bezpieczne korzystanie z niego. Zakres ten obejmuje również odśnieżanie i zwalczanie zimowej śliskości. Bezpośrednio po wypadku, Poszkodowana zgłosiła całą sytuację do właściciela terenu, na którym doszło do zdarzenia, w tym przypadku spółdzielni mieszkaniowej. Zarówno spółdzielnia mieszkaniowa jak i jej ubezpieczyciel na etapie postępowania likwidacyjnego oraz w toku procesu kwestionowali swoją odpowiedzialności za wypadek i odmawiali wypłaty Poszkodowanej należnego zadośćuczynienia. Podważali oni okoliczności zdarzenia oraz podnosili, iż dokonali powierzenia bieżącego utrzymania czystości a w zimie także usuwania śniegu, lodu i gołoledzi podmiotowi zewnętrznemu, który w zakresie swojej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem takich prac. 

Prawdą jest, że zgodnie z treścią przepisu art. 429 KC właściciel terenu ma możliwość wyłączenia swojej odpowiedzialności w przypadku powierzenia określonych czynności podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się danymi pracami.  W przedmiotowej sprawie jednak kluczowe znacznie miała treść umowy zawartej przez z spółdzielnię mieszkaniową z podmiotem zewnętrznym. Po pierwsze umowa ta dokładnie określała teren, którego sprzątanie i utrzymanie w należytym stanie zostało zlecone firmie sprzątającej. Jak się okazało miejsce, w którym doszło do wypadku nie było objęte powyższą umową. Po drugie z umowy wyraźnie wynikało, iż wszelkie czynności firma wykonywać powinna od godziny 7.00 rano, natomiast do poślizgnięcia i upadku doszło przed tą godziną jak Poszkodowana wychodziła z domu do pracy. 

Wyrok sądu 

Poszkodowana zmuszona została do skierowania sprawy na drogę sądową. Po przeprowadzonym postępowaniu Sąd Rejonowy w Trzebnicy w dniu 29.05.2020r. w sprawie o sygn. akt: I C 8/18 wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz Poszkodowanej kwotę 25.000 złotych zadośćuczynienia wraz z ustawnymi odsetkami i kosztami procesu. Sąd nie miał wątpliwości, że odpowiedzialności za całe zdarzenie ponosi spółdzielnia mieszkaniowa oraz, że do zdarzenia doszło na skutek zaniechania przez spółdzielnię wykonania ustawowego obowiązku utrzymania drogi wewnętrznej w odpowiednim stanie poprzez nieusunięcie śniegu i zapobieżenie śliskości zimowej. Natomiast orzekając o wysokości przyznanego zadośćuczynienia Sąd wziął po uwagę wydaną w sprawie opinię biegłego sądowego, który nie miał wątpliwości, że Poszkodowana doznała 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu i nigdy nie wróci już do pełnej sprawności sprzed wypadku. 

Komentarz prawnika

Sąd dokonując rozstrzygnięcia w sprawie przyznał słuszność stanowisku Poszkodowanej i podzielił naszą argumentację prawną. Podkreślić należy, że na spółdzielni ciążył obowiązek dbałości o stan nawierzchni chodnika. To właściciel terenu powinien zadbać o utrzymanie odpowiedniego stanu chodników zimą poprzez ich odśnieżenie i usunięcie śliskości. Czynności tych może dokonywać korzystając z własnych zasobów albo zlecające prace podmiotowi zewnętrznemu. Jednak należy pamiętać,  jak miało to miejsce w niniejszej sprawie, że skorzystanie z firmy sprzątającej nie oznacza automatycznie zwolnienie właściciela terenu z odpowiedzialności. 

Warto także podkreślić, że Sąd zasądzając określoną kwotę zadośćuczynienia dokonuje wszechstronnej oceny sytuacji Poszkodowanej. Szkoda niemajątkowa, której doznała Poszkodowana polega zarówno na odczuwaniu cierpienia fizycznego i psychicznego czyli ujemnych uczuć przeżywanych w związku z wypadkiem, a przyznane zadośćuczynienie ma przede wszystkim  na celu złagodzenie cierpienia osoby Poszkodowanej. Zadośćuczynienie  powinno  więc uwzględniać nie  tylko krzywdę istniejącą w chwili orzekania, ale również taką, którą Poszkodowany będzie odczuwał w przyszłości.   W przedmiotowej sprawie Sąd uwzględniając powództwo prawidłowo dokonał zarówno ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie jak i oceny sytuacji zdrowotnej Poszkodowanej.

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).