Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Opóźnienie w zgłoszeniu kradzieży pojazdu nie musi skutkować odmową wypłaty odszkodowania

DATA: 15.12.2014


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Niezawiadomienie ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu w terminie wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia nie może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania, jeżeli ubezpieczonemu nie można przypisać winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa w niedopełnieniu wskazanego obowiązku.

Ogólne warunki ubezpieczenia często zawierają postanowienia wskazujące, iż ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania bądź też zmniejszyć jego wysokość, jeżeli ubezpieczony nie zawiadomi ubezpieczyciela niezwłocznie (np. w ciągu 24 godzin) o zajściu zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Tego typu postanowienia pojawiają się również w umowach ubezpieczenia autocasco obejmujących swoim zakresem wypadki ubezpieczeniowe w postaci kradzieży pojazdu.

Brak niezwłocznego powiadomienia ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu nie może jednak automatycznie powodować odmowy wypłaty odszkodowania. W każdym przypadku należy badać jakie były przyczyny zaniedbania ubezpieczonego w dokonaniu przedmiotowego zgłoszenia. Odmowa wypłaty odszkodowania będzie zasadna bowiem jedynie wówczas, gdy ubezpieczonemu będzie można przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo w niedopełnieniu nałożonego na niego w OWU obowiązku niezwłocznego powiadomienia ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu.

Przykładowo w wyroku z dnia 06.11.1992 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt: I Acr 457/92) rozstrzygał sytuację, w której ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z powołaniem się na to, że ubezpieczony nie zgłosił ubezpieczycielowi faktu kradzieży pojazdu niezwłocznie (w terminie 7 dni), tak jak tego wymagały OWU, lecz dopiero 17-stego dnia od zajścia ww. zdarzenia. W analizowanej sprawie o zniknięciu pojazdu ubezpieczony powiadomił niezwłocznie policję, a następnie jeździł na giełdy samochodowe poszukując skradzionego pojazdu. Ubezpieczony zwrócił się również o pomoc w poszukiwaniu samochodu do swoich znajomych. Dopiero gdy opisane starania nie przyniosły skutku, ubezpieczony powiadomił ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu oraz wniósł o wypłacenie należnego mu z tego tytułu odszkodowania. Ubezpieczyciel nie uznał jednak roszczeń powoda ze wskazanych powyżej względów. Na kanwie opisanego powyżej stanu faktycznego Sąd stwierdził, iż zachowanie ubezpieczonego nie mogło zostać uznane za rażąco niedbałe oraz że ubezpieczyciel nie miał podstaw do odmowy wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia. W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz ubezpieczonego należne mu odszkodowanie.

Stwierdzić należy, że w każdym przypadku należy badać jakie były przyczyny opóźnienia w zawiadomieniu ubezpieczyciela o powstałej szkodzie oraz czy ubezpieczony podjął działania w celu odnalezienia skradzionego pojazdu. Dopiero ustalenie, iż niedochowanie wskazanego w OWU terminu do zgłoszenia ubezpieczycielowi kradzieży pojazdu nastąpiło z powodu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej ubezpieczonego, może stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie