- OdszkodowaniaMotoryzacyjne.pl - http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl -

Odszkodowanie przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie

Kredyt zabezpieczony przewłaszczeniem

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą zabezpieczenia wierzytelności, poprzez którą dłużnik przenosi czasowo na rzecz wierzyciela własność swojej rzeczy.

Zawierając umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, przewłaszczający (dotychczasowy właściciel) nie musi wyzbywać się na rzecz banku władztwa nad pojazdem, dzięki czemu przewłaszczający będzie mógł nadal korzystać z przewłaszczonego pojazdu. Użytkowanie pojazdu wiąże się jednak z możliwością uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, na skutek którego pojazd ulega uszkodzeniu.

Co więc się stanie w sytuacji, gdy samochód będący przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie ulegnie uszkodzeniu wskutek stłuczki?

Fakt ustanowienia na uszkodzonym pojeździe zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje szereg konsekwencji w przypadku wystąpienia szkody w pojeździe. Jeżeli w wyniku stłuczki doszło do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń sprawcy z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to rodzi to potrzebę ustalenia komu należy wypłacić odszkodowanie z tego tytułu. Czy uprawnionym będzie właściciel pojazdu, czy może bank, na rzecz którego dokonano przewłaszczenia?

W takiej sytuacji to bank jest formalnie uprawnionym do odebrania odszkodowania w całości (lub w należnej mu części przypadającej stosownie do swojego udziału w własności pojazdu).

 

odszkodowania, Xaltum [1]

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że to przewłaszczający używający uszkodzonego pojazdu jest de facto „poszkodowanym” w sprawie, niezbędne jest, podobnie jak w przypadku odszkodowania za pojazd w leasingu [2], pozyskanie od banku uprawnienia do dochodzenia tego roszczenia. Oznacza to konieczność zawarcia z bankiem umowy przelewu wierzytelności przeciwko zakładowi ubezpieczeń z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Warto podkreślić, że powyżej opisana sytuacja nie będzie miała miejsca, kiedy przed wystąpieniem szkody dojdzie do powrotnego przejścia wierzytelności na rzecz dłużnika poprzez umowę zwrotnego przeniesienia własności pojazdy, np.: wskutek spłaty kredytu. W takim stanie rzeczy, to poszkodowany jako właściciel będzie jedyną uprawnioną osobą do odbioru odszkodowania.

Pamiętaj o  przelewie wierzytelności

Występując na drogę sądową przeciwko zakładowi ubezpieczeń sprawcy kolizji, pamiętaj o uprzednim pozyskaniu od banku umowy przelewu wierzytelności do dochodzenia roszczenia. W razie wniesienia pozwu, zaniedbanie w tym zakresie spowoduje oddalenie twojego powództwa, ze względu na brak legitymacji procesowej czynnej. Taki stan rzeczy skutkować będzie, oprócz oczywistej niemożności dochodzenia twojego roszczenia także konsekwencjami w postaci obarczenia cię jako strony przegrywającej, bo nie mającej legitymacji w sprawie, kosztami procesowymi.